img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
školní projekt 2016/2017 – Vím kde žiju

Název: Vím kde žiju

Cíl: Cílem projektu je vytvářet kladný vztah žáků k městu (obci), ve kterém žijí a také celkově k

jižní Moravě. Chceme žáky upozornit na krásy, bohatství a zajímavosti našeho regionu a tím

docílit úcty a zdravého patriotství ke svému rodišti a bydlišti.

Cílová skupina: žáci ZŠ a PrŠ

Termín: školní rok 2016 – 2017

Projekt bude probíhat v průběhu celého školního roku 2016/17. Hlavní činností budou výjezdy tříd do obcí, ve kterých žijí žáci naší školy. Dílčí program projektu budou řídit třídní učitelé jednotlivých tříd, kteří si naplánují výjezdy do konkrétních měst a obcí podle bydliště svých žáků. Získané informace, postřehy a zážitky z těchto návštěv budou žáci prezentovat na kruhových hodinách. Celý projekt pak bude vyhodnocen na květnové kruhové hodině, kde žáci společně s učiteli odprezentují celou projetou trasu a navštívená města na Třídní mapě. Do projektu se zapojí všichni žáci školy, a to dle svých schopností a možností.

Program projektu:

 • určení cílového města (obce)

 • naplánování výjezdu

 • zmapování zajímavých míst ve městě

 • zaznamenání města (obce) na nástěnkové mapě

 • sdělení informací spolužákům na KH

 • prezentace měst (obcí) na Třídní mapě na KH v květnu

V projektu budou rozvíjeny všechny klíčové kompetence:

Kompetence k učení

 • vyhledávání a třídění informací

 • práce s učebními materiály

 • používání základních pojmů

Kompetence k řešešní problémů

 • vnímání problémové situace, hledání vhodného řešení

Kompetence komunkativní

 • srozumitelné vyjadřování, vedení dialogu

 • porozumění obsahu sdělení

 • vyjadřování svého názoru a postoje

Kompetence sociální a personální

 • respektování pravidel práce v týmu, ovlivňování kvality společné práce svými pracovními činnostmi

 • rozpoznávání nevhodného chování, uvědomování si jeho možných důsledků

Kompetence občanské

 • respektování, ochrana a ocenění našich tradic a kulturního i historického dědictví

 • projevování pozitivního postoje k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu a tvořivost

Kompetence pracovní

 • rozšiřování komunikačních schopností při kolektivní práci

 • práce podle daného pracovního postupu

 • schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení

 • reálné posouzení výsledku své práce i práce ostatních

 • využívání získaných znalostí a zkušeností

Realizace průřezových témat :

 • Osobnostní a sociální výchova

 • Výchova demokratického občana

 • Environmentální výchova

 • Mediální výchova

Realizace mezipředmětových vztahů : český jazyk

anglický jazyk

informační a komunikační technologie

zeměpis

pracovní vyučování

výtvarná výchova

Vypracovala: Yvona Bartoňková