img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Školní projekt 2017/2018 – Máme si co říct

Název projektu: Máme si co říct

Cílová skupina: žáci ZŠ od 1. do 6. ročníku, žáci ZŠS
Termín: listopad – květen 2017/18

Cíle projektu:
– vytvářet a podporovat pozitivní vztah k četbě a zábavnou formou rozvíjet a upevňovat čtenářské dovednosti
– rozvoj komunikace, myšlení, představivosti, schopnosti soustředění a naslouchání
– budování úcty ke starším spoluobčanům
– propojení dětského světa se světem seniorů

Program projektu:
– Každá třída má „své“ babičky nebo dědečky, se kterými se domluví na četnosti předčítacích návštěv. Podmínkou je minimálně jedna návštěva v měsíci. Samotné předčítání bude doplněno následnou reprodukcí pohádky či příběhu, vzájemnou komunikací, povídáním, kreslením nebo tvořením.
– Učitelé zúčastněných tříd si sami stanoví další aktivity se seniory, se kterými seznámí ostatní třídy při kruhových hodinách nebo při závěrečném hodnocení celého projektu.
– Společnými aktivitami bude v prosinci vánoční tvoření a na jaře zábavný mezigenerační duel. Projekt je zaměřen na spolupráci žáků a starší generace. Doufáme, že mezigenerační dialog a vzájemné obohacování se různými zážitky a zkušenostmi navrátí mezi mladé lidi vytrácející se úctu ke starší generaci.

V projektu budou rozvíjeny všechny klíčové kompetence.
Kompetence k učení
– samostatné pozorování a experimentování, porovnávání výsledků, kritické posuzování, vyvozování závěrů
– vyhledávání a třídění informací
– používání základních pojmů

Kompetence k řešení problémů
– vnímání problémové situace, hledání vhodného řešení

Kompetence komunkativní
– srozumitelné vyjadřování, vedení dialogu
– porozumění obsahu sdělení
– vyjadřování svého názoru a postoje

Kompetence sociální a personální
– respektování pravidel práce v týmu, ovlivňování kvality společné práce svými pracovními činnostmi
– rozpoznávání nevhodného chování, uvědomování si jeho možných důsledků

Kompetence občanské
– respektování, ochrana a ocenění našich tradic a kulturního i historického dědictví
– projevování pozitivního postoje k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu a tvořivost

Kompetence pracovní
– rozšiřování komunikačních schopností při kolektivní práci
– práce podle daného pracovního postupu
– schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení
– reálné posouzení výsledku své práce i práce ostatních
– využívání získaných znalostí a zkušeností

 

Vypracovala: Yvona Bartoňková