img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Úřední deska
Datum: 7. 2. 2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY JEDNOLETÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V souladu s § 60 a násl. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, která upravuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji termín a kritéria pro přijímací řízení v denní formě vzdělávání do Praktické školy jednoleté ve školním roce 2019/20 takto:

Kód oboru vzdělání: 78 – 62 – C/01

Název oboru: Praktická škola jednoletá

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:      6

Termín odevzdání přihlášek ke studiu:    1. březen 2019

Přijímací řízení proběhne ve čtvrtek 25. dubna 2019. Uskuteční se formou posouzení přihlášek a další přiložené dokumentace, přijímací zkouška se nekoná.

Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením s ukončenou povinnou školní docházkou.

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Odevzdání řádně vyplněné  PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU  ve střední škole v termínu do 1. března 2019  ředitelce Základní školy a praktické školy Hustopeče, příspěvková organizace.
  2. Povinné součásti přihlášky:
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu
  • doporučení ke studiu vystavené školským poradenským zařízením

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení zveřejní ředitelka školy na úřední desce a internetových stránkách školy v termínu dle ustanovení § 60e odst. 2 zákona 561/2004 Sb., a v souladu s § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb..

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou do vlastních rukou v souladu s ustanovením § 60e odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., do 30. 4. 2019.

Po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu je třeba, aby uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odeslal ředitelství školy zpět zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.

Mgr. Blanka Vetýšková

ředitelka školy


Datum: 16.11.2018

 

Od 1. září 2018 je platný pro ZŠ nový vzdělávací program:
ŠKOLA PRO ŽIVOT – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (zpracovaný podle RVP ZV), č.j. 086/2018

 

Mgr. Blanka Vetýšková
ředitelka školy