img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Úřední deska

Datum: 25. 5. 2018

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

dokument zobrazíte kliknutím na nadpis


Datum: 27. 4. 2018

PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a praktické školy Hustopeče, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zveřejňuje uchazeče přijaté k základnímu vzdělávání.

Do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019 byli přijati žáci s registračním číslem:

05/18

06/18

07/18

Mgr. Blanka Vetýšková
ředitelka školy


 

Datum: 24. 4. 2018

Přehled přijatých uchazečů do Praktické školy pro školní rok 2018/2019

V souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, zveřejňuje ředitelka školy přehled přijatých uchazečů.

Do 1. ročníku oboru vzdělávání, 78 – 62 – C/01 Praktická škola jednoletá pro školní rok 2016/2017 byli přijati žáci s registračními čísly:

02/18

03/18

04/18

Po oznámení o přijetí ke studiu je třeba, aby uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdal ředitelství školy zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí.

Mgr.Blanka Vetýšková
ředitelka školy


ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Dne 24.dubna 2018 od 9.00. do 13.30 proběhne na naší škole zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019.

 

Kritéria pro přijetí:

– dovršení věku 6 let dítěte k 31.8.2018

  • podmínkou pro přijetí na naši školu je doporučení školského poradenského zařízení (SPC) k zařazení dítěte do vzdělávání podle §16 odst.9

 

Organizace zápisu:

Zápis je složen z formální a motivační části:

  • formální část: zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky (vyplní formulář) a vyplní zápisní lístek
  • motivační část – jejím cílem je motivovat dítě pro školní docházku a představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí formou neformálních aktivit (nepovinná)

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonných zástupců a poslední zprávy a doporučení školského poradenského zařízení.

Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad školní docházky u svého dítěte. Žádost o odklad může podat u zápisu a doložit stanoviskem školského poradenského zařízení a odborného lékaře do 30.4.2018.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Informace o škole naleznete na stránkách www.skolahustopece.cz.

 

Mgr. Blanka Vetýšková

ředitelka školy


Datum: 22. 1. 2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY JEDNOLETÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

V souladu s § 60 a násl. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, která upravuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji termín a kritéria pro přijímací řízení v denní formě vzdělávání do Praktické školy jednoleté ve školním roce 2016/2017 takto:

Kód oboru vzdělání: 78 – 62 – C/01
Název oboru: Praktická škola jednoletá

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 6
Termín odevzdání přihlášek ke studiu: 1.březen 2018

Přijímací řízení proběhne ve čtvrtek 26.dubna 2018. Uskuteční se formou posouzení přihlášek a další přiložené dokumentace, přijímací zkouška se nekoná.
Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku.

Kritéria přijímacího řízení:
1.Odevzdání řádně vyplněné PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU ve střední škole v termínu do 1.března 2018 ředitelce Základní školy a praktické školy Hustopeče, příspěvková organizace.
2. Povinné součásti přihlášky:
– potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu
– doporučení ke studiu vystavené školským poradenským zařízením
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení zveřejní ředitelka školy na úřední desce a internetových stránkách školy v termínu dle ustanovení § 60e odst.2 zákona 561/2004 Sb., a v souladu s § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb..
Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou do vlastních rukou v souladu s ustanovením § 60e odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., do 30.4.2018.

Po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu je třeba, aby uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odeslal ředitelství školy zpět zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.

Mgr. Blanka Vetýšková
ředitelka školy


Datum: 28.4.2017

Přehled přijatých uchazečů do Praktické školy pro školní rok 2017/2018

V souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, zveřejňuje ředitelka školy přehled přijatých uchazečů.

Do 1. ročníku oboru vzdělávání, 78 – 62 – C/01 Praktická škola jednoletá pro školní rok 2016/2017 byli přijati žáci s registračními čísly:

01/17

03/17

04/17

05/17

06/17

Po oznámení o přijetí ke studiu je třeba, aby uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdal ředitelství školy zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí.

Mgr.Blanka Vetýšková

ředitelka školy

 

 

PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Praktické školy Hustopeče, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zveřejňuje uchazeče, přijaté k základnímu vzdělávání.

Do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018 byli přijati žáci s registračním číslem:

07/2017

018/2017

Mgr. Blanka Vetýšková

ředitelka školy