img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
ICT plán

ICT plán rozvoje

Základní a Praktická škola Hustopeče

 

 • Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce rozvoje školy.

 

 • Plán je vyvíjen specializovaným týmem. Jeden učitel (ICT koordinátor) nebo skupina učitelů přebírá iniciativu, přípravu i realizaci plánu ve škole.
 • Pozornost je zaměřena na komplexní zapojení ICT do výukového procesu a na zkoumání nových a efektivnějších přístupů.
 • Škola svou strategii rozvoje v oblasti ICT upravuje v souladu se zájmy zaměstnanců, žáků, rodičů i zřizovatele a po domluvě s nimi.
 • Škola má implementován plně inkluzivní model využití ICT (případně i dalších specializovaných pomůcek) dovolující každému žákovi rozvoj podle osobního vzdělávacího plánu.
 • Všichni učitelé si určují vlastní metody výukového využití ICT a umí je aplikovat v praxi
 • Většina učitelů detailně plánuje způsoby integrace ICT do připravovaných vzdělávacích aktivit.
 • Učitelé využívají ICT tak, aby žáci měli možnost se vzdělávat formou konstruktivně pojatých předmětových i mezipředmětových aktivit.
 • Žáci často používají ICT při vyučování samostatně a jsou vedeni k respektování etických pravidel.
 • Učitelé využívají ICT cíleně k podpoře výuky žáků, kteří mají krátkodobě nebo dlouhodobě problémy.
 • Většina učitelů se účastní nejen celoškolních a hromadných vzdělávacích akcí, ale vzdělává se v oblasti ICT též individuálně.
 • Program profesního rozvoje v oblasti ICT je připravován v souladu s potřebami ŠVP soustavně všemi učiteli ve spolupráci s ICT koordinátorem.
 • Většina učitelů se účastní školení zaměřeného na využití ICT ve vzdělávání.
 • Většina učitelů ví, jak využívat ICT ve výuce, snaží se stále zdokonalovat a pomáhat kolegům.
 • Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi všemi učiteli dochází často, a to jak osobně, tak online.
 • ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k dispozici jak učitelům, tak žákům (typicky s podporou bezdrátové sítě).
 • ICT jsou využívány ve všech výukových aktivitách školy, kde je jejich nasazení přínosné.
 • Školní koordinátor ICT má přiměřenou kvalifikaci a zabývá se především pomocí ostatním učitelům implementovat nejvhodnější metody využití technologií.
 • Školní web je vytvářen využitím vhodného redakčního systému a obsahuje nejen aktuální informace, ale též materiály vytvořené jak učiteli, tak žáky.
 • Všichni učitelé jsou vedeni k tomu, aby digitální výukové materiály poskytovali žákům prostřednictvím internetu.
 • Ve škole převažuje pro komunikaci se světem využití emailu.
 • Škola pravidelně realizuje jednotlivé či celoškolní projekty využívající ICT.
 • ICT jako pracovní nástroj nutný k realizaci výukové činnosti na půdě školy (informační zdroje, zpracování dat, tvorba dokumentů).
 • Plán nákupu ICT zohledňuje všechny důležité souvislosti a je koordinován s výukovými cíli jednotlivých předmětů.
 • Všechny prostory školy a všechny počítače jsou připojeny do lokální sítě a jejím prostřednictvím do internetu. Zároveň je řešen přístup k výukovým materiálům a síťovým zdrojům uvnitř i vně školy.
 • Technická podpora je celoročně zabezpečena, zajišťuje stabilní provoz a zabývá se též dalším technickým rozvojem.
 • Učitelé digitální učební materiály nejen vyhledávají a používají, ale též k vlastní potřebě upravují a vytvářejí nové, které následně sdílejí s ostatními (např. na <a href=“http://dum.rvp.cz/“>DUM</a>).
 • Kromě spec. učebny jsou počítači, dataprojektory či interaktivními tabulemi a internetem vybaveny i některé další třídy.
 • Na všech školních počítačích je k dispozici potřebný software, který je legální. Existuje systém evidence softwaru pro případný softwarový audit.

Plán vypracoval: Mgr. Petr Kamenský