img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Prezentace školy

​Naše škola je školou samostatně zřízenou pro žáky se zdravotním postižením. Navštěvují ji žáci ve věkovém rozpětí 7–22 let s různou mírou a různým typem postižení. Jedná se v první řadě o mentální postižení, od lehkého až po těžké, a souběžná postižení více vadami včetně autismu. V současné době vyučujeme podle tří vzdělávacích programů – základní škola praktická (zvláštní škola), základní škola speciální (pomocná škola) včetně rehabilitačního programu a vzdělávací program praktická škola jednoletá.

Areál a zázemí školy

Kmenový areál je situován do klidné a tiché části města, obklopen zahradami a městskými sportovišti. Odloučené pracoviště se nachází v 18 km vzdálené obci Morkůvky.

Škola disponuje kmenovými učebnami a odbornými pracovnami – jedná se převážně o odborné pracovny pro zkvalitnění výuky: kovo a dřevo dílna pro pracovní výchovu, šicí dílna a střižna, dvě pracovny cvičné kuchyně, 2 odborné pracovny pro výuku informatiky, výtvarný ateliér. Dále společenská místnost pro celoškolní shromažďování, školní akce a zároveň pracovna hudební výchovy, cvičebna pro výuku rehabilitační tělesné výchovy, pracovna školní družiny, pracovna pro individuální logopedickou péči, v Morkůvkách pak několik odborných pracoven – koutků pro výuku autistických dětí, místnost pro smyslovou výchovu a relaxaci apod. Ve všech podlažích je bezbariérový přístup (schodišťové plošiny), který umožňuje imobilním žákům pohyb po celé budově. Ke škole patří zahrada se školními pozemky pro výuku pěstitelských prací a hřiště s umělým povrchem. Pro relaxaci o přestávkách žáci využívají prostorné chodby, kde mají k dispozici stůl na stolní fotbal a hernu. Za příhodného počasí mohou některé pohybové aktivity vykonávat i na školním hřišti.

Doprava do školy

Dopravu těžce postižených žáků škola zajišťuje školním autem, čímž rodičům velmi pomáhá.

Služební automobil dále využíváme:

  • na dovoz a odvoz dětí v rámci reprezentace školy na okresních sportovních soutěžích
  • na výlety a exkurze žáků (především vozíčkářů)
  • v rámci lyžařských výcvikových kurzů a škol v přírodě
  • pro služební a pracovní cesty zaměstnanců školy

Vzdělávání

Náš typ školy je specializovaným pracovištěm se specifickými pracovními metodami, kompenzačními učebními pomůckami a zákonnými normami upravenými počty žáků ve třídách. Pedagogický tým tvoří kvalifikovaní pracovníci s dlouholetými zkušenostmi.

Ve výchovně vzdělávacím procesu jde hlavně o dosažení co nejvyšší míry socializace každého žáka v rámci jeho zdravotních omezení a následně, po absolvování povinné školní docházky, o co nejlepší zařazení do společnosti, potažmo do pracovního procesu.

Škola při své činnosti spolupracuje se speciálně pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, s OSPOD, Policií ČR, městem Hustopeče, CVČ Hustopeče a důraz klademe na úzkou spolupráci s rodiči.

Snažíme se poskytovat žákům tu nejlepší péči, předávat jim nejen vědomosti, ale i pořádat různé akce, soutěže, aktivity, výlety, rehabilitační pobyty, což je zejména pro děti s těžším postižením důležitá možnost získávat společné zážitky se svými kamarády.