img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Školská rada

Seznam členů školské rady

 1. Julie Mašková, zákonný zástupce dětí , předsedkyně
 2. Dagmar Idesová, zástupce pedagogů
 3. Aleš Pavlů, zástupce pedagogů
 4. Zdeňka Daněčková, zástupce pedagogů
 5. Stanislav Jeřábek, zástupce zřizovatele
 6. Ivan Vincour, zástupce zřizovatele
 7. Michal Vejpustek, zástupce zřizovatele
 8. Alena Vojtěšková, zákonný zástupce dětí
 9. Věra Kotoučková, zákonný zástupce dětí  

   (od 13.10.2017)

 


 

Jednací řád školské rady

Článek 1
Úvodní ustanovení
 1. Jednací řád školské rady upřesňuje přípravu, svolání, průběh jednání,
  Usnášení a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky.
 2. O podrobnostech stanovených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje školská rada v mezích Zákona č. 561/2004 Sb (Školský zákon).
Článek 2
Pravomoci školské rady

Školská rada se vyjadřuje:

 • k návrhům školského vzdělávacího programu a k jejich následnému uskutečňování
 • k rozboru hospodaření

Školská rada schvaluje:

 • výroční zprávu o činnosti školy
 • školní řád
 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školská rada projednává:

 • návrh rozpočtu na další školní rok
 • inspekční zprávy ČŠI

Školská rada se podílí:

 • na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
Článek 3
Svolání školské rady

Školská rada zasedá nejméně 2x ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda (případně jednatel), první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Předseda informuje o místě, době a navrženém programu zasedání školské rady.

Článek 4
Příprava jednání školské rady
 1. Přípravu jednání školské rady organizuje zpravidla předseda školské rady.
  Přitom stanoví dobu a místo konání, způsob projednání materiálů.
 2. Právo předkládat materiály k zařazení na program jednání mají členové ŠR a ředitel školy. Navrhovatel zajistí, aby potřebné dokumenty byly členům rady dodány nejpozději 7 dnů před jednáním.
Článek 5
Účast členů školské rady

Členové školské rady jsou povinni zúčastnit se každého jednání, jinak jsou povinni omluvit se předsedovi školské rady.

Článek 6
Průběh jednání školské rady
 1. Jednání zpravidla předsedá předseda školské rady. Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, přerušuje a ukončuje zasedání. Není-li přítomna nadpoloviční většina členů, ukončí předseda jednání.
 2. Předsedající přivítá přítomné a konstatuje přítomnost členů.
 3. Navrhne ke schválení program jednání.
 4. Zápis z předchozího jednání je při zasedání vyložen k nahlédnutí. Zápis, proti němuž nebyly vzneseny námitky, se pokládá za schválený.
Článek 7
Hlasování
 1. Školská rada je schopna jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
 2. O schválení dokumentů uvedených v článku 2 rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Ke schválení je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů. Pokud školská rada dokumenty neschválí, ředitel školy je předloží k novému projednání do 1 měsíce.
  Opakovaného projednání se zúčastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada dokumenty neprojedná do 1 měsíce od jejich předložení, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
Článek 8
Ukončení jednání školské rady

Předsedající prohlásí jednání za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

Rovněž prohlásí jednání za ukončené, klesne-li počet členů pod nadpoloviční většinu. V tomto případě svolá zasedání znovu do 15 dnů.

Článek 9
Organizačně technické záležitosti
 1. O průběhu jednání se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení zodpovídá jednatel školské rady.
 2. Schválený zápis potvrzuje průběh jednání.
 3. V zápise se uvede:
  • den a místo jednání
  • jména přítomných, omluvených a neomluvených členů ŠR
  • čas zahájení a ukončení
  • program jednání
  • průběh diskuze
  • výsledek hlasování
 4. Zápis se vyhotoví do 7 dnů.
Článek 10
Závěrečná ustanovení

Zápis ze školské rady ze dne 16.5.2017

Přítomni:p.Neubauerová,p.Kotoučková,p.Mertová, p.uč.Pavlů,p.uč.Idesová,p.uč.Daněčková

Nepřítomni:p.Vincour,p.Jeřábek ,p.Vejpustek

Program jednání:

1.Zahájení

Předsedkyně ŠR přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání.

2.Seznámení a schvalování Rozpočtu za školní rok 2016/17

Ředitelka školy seznámila přítomné s Rozpočtem školy za školní rok 2016/17.

3.Diskuse

Členové školské rady neměli připomínky a Rozpočet školy schválili jednohlasně.

4.Schvalování:

Školská radabere na vědomí rozpočet školy na rok 2017.

5.Závěr:

Předsedkyně poděkovala za účast a poděkovala za práci ve školské radě p.Mertové a rozloučila se s přítomnými,neboťi její funkce ve školské radě byla ukončena.

Zapsala : Mgr.D.Idesová, 18.5.2017Zápis ze školské rady ze dne 17.10.2016

Přítomni:p.Neubauerová,p.Kotoučková,p.Mertová, p.uč.Pavlů,p.uč.Idesová

Nepřítomni:p.Vincour – omluven,p.Jeřábek – omluven

Neomluveni: p.Vejpustek,p.Kozielová

Program jednání:

1.Zahájení

Předsedkyně ŠR přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání.

2.Seznámení a schvalování Výroční zprávy školy za školní rok 2015/16

Ředitelka školy seznámila přítomné s Výroční zprávou školy,kterou přítomni měli možnost shlédnout formou prezentace.

3.Diskuse

Členové školské rady neměli připomínky a Výroční zprávu školy schválili jednohlasně.

4.Schvalování:

Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu školy za rok 2015/16.

5.Závěr:

Předsedkyně poděkovala za účast a předběžně navrhla další setkání na duben 2017.Členové s návrhem souhlasili.

Zapsala : Mgr.D.Idesová, 25.10.2016Zápis ze školské rady konané dne 10.5.2016

Přítomni: p.Neubauerová,p.Vincour,p.Kotoučková,p.Jeřábek,p.Mertová,

p.uč.Kozielová,p.uč.Pavlů,p.uč.Idesová

Nepřítomni: p.Vejpustek

Program jednání:

1.Zahájení

Předsedkyně ŠR přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání.

2.Seznámení s rozpočtem a hospodařením školy ve školním roce 2015/16

Hospodaření a rozpočtu školy za rok 2014/15

Ředitelka školy seznámila přítomné se Zprávou o rozpočtu a hospodaření školy,informovala radu o navýšení původního rozpočtu,sdělila,že I díky vlastním školním aktivitám,které škola činí ,je škola schopna dofinancovat rozpočet.Dále objasnila zúčastněným informace o novele zákona.

3.Diskuse

Členové školské rady neměli připomínky k předneseným tématům.

4.Schvalování:

Školská rada jednomyslně schválila Rozpočet školy za rok 2015/16.

 1. Závěr:Předsedkyně poděkovala za účast a předběžně navrhla další setkání na říjen 2016.Členové s návrhem souhlasili.

Zapsala : Mgr.D.Idesová, 11.5.2016Zápis ze školské rady konané dne 13.10.2015

Přítomni: p.Neubauerová,p.Vincour,p.Kotoučková,p.Vejpustek,

p.uč.Kozielová,p.uč.Pavlů,p.uč.Idesová

Nepřítomni: p.Jeřábek,p.Mertová

Program jednání:

1.Zahájení

Předsedkyně ŠR přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání.

2.Seznámení a schvalování Výroční zprávy školy za škol.rok 2014/15

Školního řádu

Hospodaření a rozpočtu školy za rok 2014/15

Ředitelka školy seznámila přítomné s Výroční zprávou školy,se změnami ve Školním řádu a s Hospodařením a rozpočtem školy.Přítomným byla dopředu Výroční zpráva zaslána mailovou poštou, případně si Zprávu přečetli na místě. Neměli ke Zprávě výhrady, naopak, se k vypracování vyjadřovali pochvalně.

3.Diskuse

Členové školské rady neměli připomínky k předneseným tématům.

4.Schvalování:

Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu za škol.rok 2014/15,

Školní řád i Hospodaření a rozpočet školy za rok 2014/15.

 1. Závěr:Předsedkyně poděkovala za účast a předběžně navrhla další setkání na červen 2016.Členové s návrhem souhlasili.


Zápis z jednání školské rady

Datum: 19.5.2015

Přítomni:A.Pavlů.D.Idesová,p.Vincour,p.Neubauerová,p.Kotoučková,p.Mertováp.Kozielová

Nepřítomni – neomluveni: p.Jeřábek, p.Vejpustek,Bc.

Host: řed.školy p.Blanka Vetýšková

Program:

1.Zahájení

2.Seznámení s novými členy školní rady

3. Rozpočet školy na školní rok 2014/15

4.Seznámení nových členů s jednacím řádem školské rady

5.Diskuze

6.Závěr

ad1/ Zasedání školské rady zahájila p.ředitelka Vetýšková přivítáním všech účastníků,zvláště pak nových členů

ad2/ Novými členy školské rady na nadcházející období jsou:

Mgr.Aleš Pavlů,Mgr.Dagmar Idesová,Bc.Lenka Kozielová,p.Kotoučková,p.Mertová.

ad3/ Paní ředitelka seznámila přítomné s rozpočtem školy na školní rok 2014/15

ad4/ Paní předsedkyně A. Neubauerová seznámila nové členy s jednacím řádem školské rady

ad5/ Školská rada volila na nové funkční období nového předsedu.Jednohlasně byla zvolena p.A.Neubauerová.

ad6/ Školská rada bere na vědomí informace o rozpočtu školy na školní rok 2014/15

Školská rada seznámila nové členy s jednacím řádem školské rady

Školská rada zvolila předsedkyní na nové období p.A.Neubauerovou.

Zapsala: D. IdesováZápis z jednání ŠR dne 23. 6. 2014

Přítomni: Neubauerová, Matušková, Kamenský, Průdková, p. Vincour, p. Košulič

Host: ŘŠ Blanka Vetýšková

Nepřítomni: omluveni uč.Nováková, p. Kunýtová, p. Vejpustek

Program: 1. Úvod

2. Seznámení s rozpočtem školy na rok 2 014

3. Diskuse

4. Závěr

Ad1/ Předsedkyně ŠR přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání. Omluvila se za datum projednávání rozpočtu, škola dostala rozpočet v březnu a pod tlakem pracovních povinností se setkání ŠR neuskutečnilo dříve.

Ad2/ Paní ředitelka seznámila přítomné s rozpočtem skoly, který je oproti loňskému roku snížen, jak v přímých výdajích, tak i v provozních penězích.

Škola se účastnila dohodovacího řízení.

Po diskusi kolem rozpočtu opustila paní ředitelka jednání.

Ad3/ Diskuse: Členové rady prodiskutovali aktuální stav hospodaření školy.

Diskutovalo se o úspěšných akcích školy v roce 2013/14, škole v přírodě. Zástupkyně rodičů si velmi pochvalovaly ŠvP, mimoškolní činnost. P. uč. Kamenský krátce zhodnotil projekt k interaktivnímu vyučování, který škola v letošním roce po administrativní stránce ukončila. Připomenuli jsme i ostatní projekty do kterých je škola zapojena. Vše je možné shlédnout na webu školy.

P. uč. Kamenskému přítomní poděkovali za dosavadní činnost a vyjádřili lítost nad zákonem o kvalifikovanosti pedagogů, když musí odcházet učitel magistr bez zaměření na spec. ped. do základního školství i po deseti letech praxe na tomto typu školy. Všichni mu popřáli hodně štěstí v novém místě.

V září bude muset zaujmout jeho místo ve ŠR jiný pedagog.

Ad4/ Předsedkyně se rozloučila s přítomnými. Poděkovala za práci všem a předběžně jsme se domluvili na schůzku v září (asi pondělí 22. 9. 2014). Ukončila jednání.

Zapsala: Helena Průdková Hustopeče 23. 6. 2014Zápis z jednání ŠR dne 22.10. 2013

Přítomni: Neubauerová, Matušková, Kamenský, Průdková, p. Vincour, Vejpustek

Host: ŘŠ Blanka Vetýšková

Nepřítomni: omluveni uč.Nováková, p. Kunýtová

bez omluvy Košulič

Program: 1. Úvod

2. Seznámení a schváování Výroční zprávy školy 2012/13

3. Diskuse

4. Závěr

Ad1/ Předsedkyně ŠR přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání. Pozitivně hodnotila účast zástupců kraje na jednání. Pan Vejpustek se omluvil za minulou nepřítomnost. Uvedl, že je tak pracovně vytížen, že na setkání zapomněl a byl na jiném jednání.

Domluvili se s předsedkyní, že mu ještě v den schůze připomene jednání.

Ad2/ Schvalování výroční zprávy. Přítomným byla dopředu výroční zpráva zaslána mailovou poštou, případně si zprávu přečetli na místě. Neměli ke zprávně výhrady, naopak, se k vypracování vyjadřovali pochvalně.

Schvalování : všech 6 přítomných členů rady pro schválení

Ad3/ Diskuse: Prosíme zástupce kraje pana Michala Vejpustka o intervenci problému u poslance Jiřího Petrů – rodiče hraničních žáků, kteří mají na běžné základní škole velké výukové obtíže, které mnohdy přecházejí v psychické či neurologické potíže, žádají a prosí o možnost vzdělávání na ZŠ praktické dle RVP ZV s přílohou LMP.

Ad4/ Předsedkyně poděkovala paní ředitelce a rozloučila se s přítomnými, zápis má být předán panu Vejpustkovi, aby mohl za ZŠ praktickou intervenovat. Ukončila jednání.

Zapsala: Helena Průdková Hustopeče 30.10. 2013