Minimální preventivní program

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace,

Šafaříkova 24, 693 01 Hustopeče u Brna

Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu je závazný a podléhá kontrole České školní inspekce.

Školní rok: 2023/2024

Školní metodik prevence, výchovný poradce : Mgr. Yvona Bartoňková

Úvod

Motto:

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole.

Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů. Na každého z nás jsou v životě vyvíjeny nejrůznější tlaky z vnějšího prostředí. Ne všem se ale daří vyrovnat se přiměřeně a zodpovědně s každodenními problémy, osobními a sociálními požadavky, konflikty, školními problémy a ostatními náročnými životními situacemi. Řešení pak často nacházíme ve zneužívání drog a alkoholu, v šikaně a násilí, záškoláctví a dalších formách nežádoucího chování sociálně patologického typu.

Program primární prevence je možno chápat jako soubor školních aktivit, vedoucích ke zdravému životnímu stylu a k zamezení výskytu školního, profesního, osobního nebo sociálního selhání žáků. Program je zaměřen na všechny žáky. K jeho naplnění by se mělo spojit co nejvíce spolupracujících subjektů, zejména rodiče žáků a učitelé.

Charakteristika školy

Jsme školou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami zřízenou podle § 16, odst. 9 s dlouholetou tradicí. V letošním školním roce navštěvuje školu 81 žáků s různým stupněm a druhem postižení. Všichni žáci naší školy mají mentální postižení, a to buď lehké, středně těžké nebo těžké. Dále vzděláváme žáky se souběžným postižením více vadami a žáky s autismem.

Většina žáků s lehkým mentálním postižením je schopna bez větších problémů chápat nebezpečí rizikového chování i sociálně patologických jevů. Aby byla prevence v této oblasti alespoň částečně úspěšná, je nutné uskutečňovat preventivní aktivity a konkrétní témata velmi zjednodušeně, vždy s přihlédnutím k mentálním možnostem žáků.

Žáci se středně těžkým mentálním postižením většinou nejsou schopni kvůli své mentální úrovni pochopit pojem rizikové chování a tudíž ani jeho závažnost a nebezpečí. Přesto se snažíme i pro některé žáky s tímto postižením realizovat preventivní programy, které jsou však vždy přizpůsobovány jejich mentální úrovni. Jedná se především o spolupráci s policií a hasiči, dále jsou pak témata rizikového chování začleňována do výuky, a to vždy tak, aby žáci pochopili základní témata jako např. kamarádství, slušné chování, ubližování, zdravá strava apod.

Ve výchovně vzdělávacím procesu jde hlavně o dosažení co nejvyšší míry socializace každého žáka v rámci jeho zdravotních omezení, případně o co nejlepší zařazení do pracovního procesu a do společnosti celkově.

Analýza současného stavu na škole

Je nutné nepodceňovat užívání drog a vzrůstající spotřebu alkoholu a tabákových výrobků u dětí a mládeže. Naštěstí zneužívání návykových látek mezi našimi žáky není rozšířené. O úplné absenci však hovořit nelze. U některých žáků se objevuje kouření i když už ne v takovém měřítku jako to bylo v minulosti. S požíváním alkoholu jsme se v minulém školním roce setkali po dlouhých letech pouze jedenkrát. K největším problémům se kterými se potýkáme patří lhostejnost, zlomyslnost, vulgární chování žáků, některé formy agresivního chování a slovní provokace. V poslední době se zvyšuje závislost na mobilních telefonech, která vede k narušení komunikačních schopností mezi žáky.

Školní poradenské pracoviště v současné době tvoří pouze výchovný poradce a metodik prevence v jedné osobě, který je součástí preventivního týmu. Preventivní tým tvoří ředitelka školy Mgr. Blanka Vetýšková, Mgr. Aleš Pavlů a výchovný poradce a metodik prevence Mgr. Yvona Bartoňková. Preventivní tým se schází čtvrtletně, v případě nutnosti neodkladně.

Cíl MPP

Cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a jeho zdravotnímu postižení s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům.

Dlouhodobé cíle

- prevence a minimalizace rizikového chování

- vedení žáků k samostatnému rozhodování a řešení problémů

- podpora sociálních dovedností žáků vůči tlaku vrstevnické skupiny

- zvyšování zdravého sebevědomí žáků

- vedení žáků ke schopnosti vnímat individuální odlišnosti spoluobčanů

- vedení žáků k podílení se na tvorbě prostředí a životních podmínek

- aktivní spolupráce všech pedagog. pracovníků na vytváření a realizaci systému prevence

- podpora vztahů mezi žáky 1. a 2. stupně (společné aktivity)

Krátkodobé cíle

CÍL

UKAZATEL DOSAŽENÍ CÍLE

CÍLOVÁ SKUPINA

vypracování třídních pravidel preventivního systému

třídní pravidla

žáci

kruhové hodiny

realizace kruhových hodin

žáci a pedagogové

udržení minimálního záškoláctví

počet neomluvených zameškaných hodin

žáci

důsledné dodržování pravidel pro podchycení podezřelé absence

absence

lékaři, rodiče

vzdělávání pedagogů v oblasti prevence

účast pedagogů na seminářích

pedagogové

uskutečnění společných akcí pro děti a rodiče

realizace akcí

žáci a rodiče

odbourávání lhostejnosti, zlomyslnosti žáků, posilování vzájemné pomoci a spolupráci mezi žáky

zlepšení školního klimatu, snížení počtu problémových situací

žáci

Pravidla pro podchycení podezřelé absence

 • telefonický pohovor se zákonnými zástupci žáka

- telefonický pohovor s dětským lékařem žáka

- osobní pohovor se zákonnými zástupci žáka

- nahlášení podezřelé či neomluvené absence na OSPOD

- následný monitoring žáka

Vzdělávání pedagogů

Všichni pedagogičtí pracovníci věnují pozornost problematice drog, šikany a násilí, záškoláctví, kriminality, rizikového sexuálního chování, vandalismu, projevům rasismu a xenofobie i dalším, nově vznikajícím projevům rizikového chování. Pedagogové reagují hned při objevení prvních náznaků nežádoucího chování a vyvozují patřičné důsledky. Kromě samostudia se v této oblasti pedagogové vzdělávají na odborných, vhodně vybraných seminářích a kurzech dle aktuálních nabídek.

Vzdělávání v oblasti specifické prevence

Termín

Aktivita

Obsah

Jméno

listopad

setkání VP + ŠMP

MPP, nové informace, výměna zkušeností

Mgr. Bartoňková – VP, ŠMP

březen

setkání VP + ŠMP

MPP, nové informace, výměna zkušeností

Mgr. Bartoňková – VP, ŠMP

Tento plán je pouze orientační, pedagogičtí pracovníci se účastní různých vzdělávacích aktivit na základě aktuálních nabídek vzdělávacích center.

Aktivity spojené s prací školního metodika prevence

 • vytváří Minimální preventivní program

 • zajišťuje práci s odborníky

 • spolupracuje s MP PPP

 • podporuje spolupráci třídy a třídního učitele

 • pracuje s problémovými žáky

 • koordinuje preventivní činnosti na škole

 • monitoruje rizikové chování žáků na škole

 • spolupracuje s ostatními pracovníky školy při řešení rizikové chování žáků

 • spolupracuje s rodinou hlavně v poradenské činnosti

 • věnuje se osvětě pro zákonné zástupce i veřejnost

 • předává informace učitelům i žákům

 • shromažďuje materiály ze školení k rizikovému chování žáků

 • shromažďuje informace o žácích v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 • vede záznamy o navržených a realizovaných opatřeních

 • eviduje výskyt rizikových forem chování u žáků a záznamy z jednotlivých šetření

Aktivity spojené s prací ostatních pedagogů

 • v rámci výchovně vzdělávacího procesu se věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností

 • učí podle principů a metod v rámci koncepce školy

 • provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy

 • vzájemně hodnotí uplynulé období na pedagogických radách

 • konzultují případné problémy, navrhují výchovná opatření

 • úzce spolupracují s rodiči, příp. zákonnými zástupci žáků

 • spolupracují s odbornými institucemi a lékaři

 • podílí se na tvorbě MPP

Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi

Škola má velmi dobrou spolupráci s odborníky a organizacemi v této problematice.

PPP Břeclav, okresní metodik prevence Mgr. Adamusová

vyšetření žáků, doporučení PO, konzultace, pomoc při vypracovávání IVP,

konzultace při řešení problémových situací, nabídky vzdělávacích seminářů

Dětští a odborní lékaři

konzultace, podchycení absence

Policie

konzultace při řešení problémových situací, pomoc při snižování záškoláctví, zážitkové akce, besedy

OSPOD

posudky, konzultace, hlášení problémových situací

SPC , PPP

vyšetření žáků, doporučení PO, konzultace, pomoc při vypracovávání IVP

CVČ Hustopeče

nabídka programů a volnočasových aktivit

Město Hustopeče

nabídka programů pro žáky, výpomoc školy při péči o životní prostředí

Možnosti realizace prevence:

- plnění ŠVP

- respektování Školního řádu

- monitorování rizikového chování

- spolupráce se zákonnými zástupci žáků

- projekty

- kruhové hodiny

- nástěnky

- preventivní programy a jednorázové akce

- dramatická výchova, sociální hry, obhajoba názoru, trénink zachování postojů

- výlety, exkurze

- návštěva divadelních představení, výstav, výukových a vzdělávacích programů

- vzdělávání pedagogických pracovníků

- volnočasové aktivity

Systém práce jednotlivých tříd v oblasti prevence

1. stupeň

Důraz je kladen na:

- navozování příznivého sociálního klimatu ve třídě

- respektování Školního řádu

- respektování druhých lidí (tolerance, odlišnosti jiných)

- podporu přátelství a mezilidských vztahů

- odbourávání lhostejnosti a zlomyslnosti

- osvojování a upevňování základních návyků

- správnou životosprávu

- volnočasové aktivity

- bezpečnost v kyberprostoru

- netolismus

- výchovu k ekologii

2. stupeň

Důraz je kladen na:

- zvyšování příznivého klimatu ve třídách

- rozvoj komunikace mezi žáky

- záškoláctví

- vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování

- odbourávání lhostejnosti

- minimalizace vulgárního chování

- toleranci, respektování druhých

- předcházení, příp. odstranění agresivního chování

- výchovu k odpovědnosti za zdraví

- správnou životosprávu (poruchy příjmu potravy, alkohol, kouření…)

- vandalismus

- využití volného času, netolismus, bezpečnost v kyberprostoru, hazardní sporty

Hodnocení MPP

MPP je pravidelně hodnocen na pedagogických radách.

Celkové mapování výskytu rizikového chování a závěrečné zhodnocení MPP je zpracováno k závěrečné pedagogické radě; výsledky pak slouží jako podklad pro zpracování MPP na příští školní rok.

Dále je poskytována zpětná vazba z hodnocení MPP okresnímu metodikovi prevence Mgr. Heleně Adamusové formou dotazníku na konci školního roku a také jsou poskytována souhrnná data o stavu školní prevence do Systému evidence preventivních aktivit.

Plánované akce na školní rok 2023/2024

Aktivity nespecifické prevence

AKTIVITY

TERMÍN

GARANT

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

Vánoční dílny

prosinec

Mgr. Průdková

upevňování vztahů mezi žáky a rodiči, společné využití volného času

žáci a rodiče

Sportovní odpoledne pro žáky a rodiče

květen

Mgr. Pavlů

prohlubování vztahů mezi žáky a rodiči, respektování pravidel, společné využití volného času

žáci a rodiče

Den rodiny

květen

Mgr. Bartoňková

upevňování vztahů mezi žáky a rodiči, společné využití volného času

žáci a rodiče

Ozdravný pobyt, výlety

červen

Mgr. Průdková

třídní učitelé

upevňování vrstevnických vztahů

žáci, rodiče

Kruhové hodiny

každý měsíc

ŠMP, VP, třídní učitelé

hodnocení uplynulého měsíce

všichni žáci, učitelé

Aktivity specifické prevence

AKTIVITY

TERMÍN

GARANT

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

Beseda s policisty

listopad

Bc. Rais

krizové situace, vandalismus

všichni žáci

Buďme kamarádi

květen

Mgr. Bartoňková

prevence šikany a agrese

3. a 4. ročník ZŠ

Jak správně využívat IT a média

květen

Mgr. Bartoňková

prevence rizikového chování na internetu

7. ročník ZŠ

Kruhové hodiny

každý měsíc

ŠMP, VP

třídní učitelé

aktuální problémy RCH

všichni žáci

Tematické bloky pro žáky

AKTIVITA

CÍLOVÁ SKUPINA

GARANT

ČASOVÉ

ROZVRŽENÍ

pěvecký kroužek

zájemci

E. Fröhlichová

říjen - květen

dramatický kroužek

zájemci

Mgr. M. Babyč

říjen - květen

výtvarný kroužek

zájemci

Mgr. Nováková

říjen - květen

aktivizační kroužek

zájemci

Bc. Daněčková

říjen - květen

Jednorázové akce

AKTIVITA

CÍLOVÁ SKUPINA

GARANT

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ

rehabilitační pobyty

Morkůvky

Mgr. Nováková

podzim, jaro

branně orientační závod „Bušmen“

5. - 9. ročník ZŠ

Mgr. Pavlů

říjen

turnaj v přehazované

6. - 9. ročník ZŠ

Mgr. Pavlů

říjen

Mikuláš

1. st. + ZŠS

Mgr. Průdková

prosinec

turnaj ve vybíjené - okres

5. - 9. ročník ZŠ

p. uč. Bartoněk

prosinec

lyžařský výcvik žáků

5. - 9. ročník ZŠ

Mgr. Pavlů

březen

recitační soutěž

žáci, pedagogové, rodiče, veřejnost

Mgr. Průdková

březen

turnaj v kopané - okres

6. - 9. ročník ZŠ

p. uč. Bartoněk

březen

jarní přechod Pálavy

5. - 9. ročník ZŠ

Mgr. Bartoňková

duben

SHM - atletika

všichni žáci

p. uč. Bartoněk

květen

návštěva partnerské školy Boskovice

7. - 9. ročník ZŠ

Mgr. Pavlů

červen

ozdravný pobyt

všichni žáci

Mgr. Průdková

červen

školní výlety

žáci jednotlivých tříd

třídní učitelé

červen

Dne 4. 9. 2023 Vypracovala : Mgr. Yvona Bartoňková

VP, ŠMP

Seznam příloh :

Příloha č. 1 - Kruhová hodina

Příloha č. 2 - Plán jednotlivých tříd v oblasti prevence

Příloha č. 3 - Informace pro rodiče o programu proti šikaně

Příloha č. 4 - Program proti šikanování

Příloha č. 5 - Strategie školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné

látky

Příloha č. 6 - Metodická doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Příloha č. 7 - Plán školního metodika prevence

Příloha č. 8 - Plán výchovného poradce

Příloha č. 9 - Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s

PAS

Přílohy jsou k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy.

Zobrazit všechny důležité dokumenty

zobrazit
skolahustopece-logo-2
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu