Minimální preventivní program

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace,

Šafaříkova 24, 693 01 Hustopeče u Brna

Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu je závazný a podléhá kontrole České školní inspekce.

Školní rok: 2022/2023

Školní metodik prevence, výchovný poradce : Mgr. Yvona Bartoňková

ÚVOD

Motto:

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů. Na každého z nás jsou v životě vyvíjeny nejrůznější tlaky z vnějšího prostředí. Ne všem se ale daří vyrovnat se přiměřeně a zodpovědně s každodenními problémy, osobními a sociálními požadavky, konflikty, školními problémy a ostatními náročnými životními situacemi. Řešení pak často nacházíme ve zneužívání drog a alkoholu, v šikaně a násilí, záškoláctví a dalších formách nežádoucího chování sociálně patologického typu.

Program primární prevence je možno chápat jako soubor školních aktivit, vedoucích ke zdravému životnímu stylu a k zamezení výskytu školního, profesního, osobního nebo sociálního selhání žáků. Program je zaměřen na všechny žáky. K jeho naplnění by se mělo spojit co nejvíce spolupracujících subjektů, zejména rodiče žáků a učitelé.

Charakteristika školy

Jsme školou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami zřízenou podle § 16, odst. 9 s dlouholetou tradicí. V letošním školním roce navštěvuje školu 71 žáků s různým stupněm a druhem postižení. Vyučujeme podle čtyř různých vzdělávacích programů: ŠVP pro základní vzdělávání – minimální výstupy, ŠVP pro základní školu speciální – díl I, ŠVP pro základní školu speciální – díl II, ŠVP pro Praktickou školu jednoletou.

Ve výchovně vzdělávacím procesu jde hlavně o dosažení co nejvyšší míry socializace každého žáka v rámci jeho zdravotních omezení, případně o co nejlepší zařazení do pracovního procesu a do společnosti celkově.

Analýza současného stavu na škole

Je nutné nepodceňovat užívání drog a vzrůstající spotřebu alkoholu a tabákových výrobků u dětí a mládeže. Naštěstí zneužívání návykových látek mezi našimi žáky není rozšířené. O úplné absenci však hovořit nelze. U některých žáků se stále ještě objevuje kouření i když už ne v takovém měřítku jako to bylo v minulosti. S požíváním alkoholu jsme se na škole již několik let nesetkali. Politováníhodný je fakt, že stále vzrůstá lhostejnost žáků vůči druhým, nevraživost a neochota pomoci. Tato negativa se snažíme intenzívně odstraňovat, bohužel ne vždy úspěšně. K největším problémům se kterými se potýkáme patří lhostejnost, zlomyslnost, vulgární chování žáků, některé formy agresivního chování a slovní provokace. V poslední době se však zvyšuje závislost na mobilních telefonech, která vede k narušení komunikačních schopností mezi žáky.

Cíl MPP

Cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a jeho zdravotnímu postižení s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům.

Dlouhodobé cíle

- prevence a minimalizace rizikového chování

- vedení žáků k samostatnému rozhodování a řešení problémů

- podpora sociálních dovedností žáků vůči tlaku vrstevnické skupiny

- zvyšování zdravého sebevědomí žáků

- vedení žáků ke schopnosti vnímat individuální odlišnosti spoluobčanů

- vedení žáků k podílení se na tvorbě prostředí a životních podmínek

- aktivní spolupráce všech pedagog. pracovníků na vytváření a realizaci systému prevence

- podpora vztahů mezi žáky 1. a 2. stupně (společné aktivity)

Krátkodobé cíle

CÍL

UKAZATEL DOSAŽENÍ CÍLE

CÍLOVÁ SKUPINA

vypracování třídních pravidel preventivního systému

třídní pravidla

žáci

kruhové hodiny

realizace kruhových hodin

žáci a pedagogové

udržení minimálního záškoláctví

počet neomluvených zameškaných hodin

žáci

důsledné dodržování pravidel pro podchycení podezřelé absence

absence

lékaři, rodiče

zajištění proškolení vybraných učitelů na seminářích

účast pedagogů na seminářích

pedagogové

uskutečnění společných akcí pro děti a rodiče

realizace akcí

žáci a rodiče

odbourávání lhostejnosti, zlomyslnosti žáků, posilování vzájemné pomoci a spolupráci mezi žáky

zlepšení školního klimatu, snížení počtu problémových situací

žáci

odbourávání používání mobilních telefonů během přestávek

zlepšení komunikace mezi žáky

žáci

Pravidla pro podchycení podezřelé absence

 • telefonický pohovor se zákonnými zástupci žáka

 • telefonický pohovor s dětským lékařem žáka

 • osobní pohovor se zákonnými zástupci žáka

 • nahlášení podezřelé či neomluvené absence na OSPOD

 • následný monitoring žáka

Vzdělávání pedagogů

Všichni pedagogičtí pracovníci věnují pozornost problematice drog, šikany a násilí, záškoláctví, kriminality, rizikového sexuálního chování, vandalismu, projevům rasismu a xenofobie i dalším, nově vznikajícím projevům rizikového chování. Pedagogové reagují hned při objevení prvních náznaků nežádoucího chování a vyvozují patřičné důsledky.

Kromě samostudia se v této oblasti pedagogové vzdělávají na odborných, vhodně vybraných seminářích a kurzech dle aktuálních nabídek.

Vzdělávání v oblasti specifické prevence

Termín

Aktivita

Obsah

Jméno

září

setkání VP + ŠMP

MPP, nové informace, výměna zkušeností

Mgr. Bartoňková – VP, ŠMP

březen

Setkání VP + ŠMP

MPP, nové informace, výměna zkušeností

Mgr. Bartoňková – VP, ŠMP

Tento plán je pouze orientační, pedagogičtí pracovníci se účastní různých vzdělávacích aktivit na základě aktuálních nabídek vzdělávacích center.

Aktivity spojené s prací školního metodika prevence

- zpracování Minimálního preventivního programu

 • zajišťuje práci s odborníky

 • podporuje spolupráci třídy a třídního učitele

 • koordinuje preventivní činnosti na škole

 • věnuje se osvětě pro zákonné zástupce i veřejnost a informuje je

 • shromažďuje materiály ze školení k rizikovému chování žáků

 • předává informace učitelům i žákům

 • monitoruje rizikové chování žáků na škole

Aktivity spojené s prací ostatních pedagogů

- v rámci výchovně vzdělávacího procesu se věnují rozvoji kompetencí dětí v oblasti

sociálních dovedností

 • učí podle principů a metod v rámci koncepce školy

 • provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy

 • vzájemně hodnotí uplynulé období na pedagogických radách

 • konzultují případné problémy, navrhují výchovná opatření

 • úzce spolupracují s rodiči, příp. zákonnými zástupci žáků

 • spolupracují s odbornými institucemi a lékaři

Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi

Škola má velmi dobrou spolupráci s odborníky a organizacemi v této problematice.

PPP Břeclav

okresní metodik prevence Mgr. Adamusová

vyšetření žáků, doporučení PO, konzultace, pomoc při vypracovávání IVP

konzultace při řešení problémových situací, nabídky vzdělávacích seminářů

Dětští a odborní lékaři

konzultace, podchycení absence

Policie

konzultace při řešení problémových situací, pomoc při snižování záškoláctví, zážitkové akce, besedy

OSPOD

posudky, konzultace, hlášení problémových situací

SPC , PPP

vyšetření žáků, doporučení PO, konzultace, pomoc při vypracovávání IVP

CVČ Hustopeče

nabídka programů

Město Hustopeče

nabídka programů pro žáky, výpomoc školy při péči o živ. prostředí

Možnosti realizace prevence:

- plnění ŠVP

- respektování Školního řádu

- monitorování rizikového chování

- kontakt se žáky, rodiči

- projekty

- kruhové hodiny

- nástěnky

- soutěže – sportovní i vědomostní

- besedy, diskuze, přednášky, interaktivní pořady (s učiteli, s odborníky)

- dramatická výchova, sociální hry, obhajoba názoru, trénink zachování postojů

- výlety, exkurze

- návštěva divadelních představení, výstav, výukových a vzdělávacích programů

- vzdělávání pedagogických pracovníků

- zájmové kroužky

Systém práce jednotlivých tříd v oblasti prevence

1. stupeň

Důraz je kladen na:

- navozování příznivého sociálního klimatu ve třídě

- respektování Školního řádu

- respektování druhých lidí (tolerance, odlišnosti jiných)

- podporu přátelství a mezilidských vztahů

- osvojování a upevňování základních návyků

- správnou životosprávu

- volnočasové aktivity

- bezpečnost v kyberprostoru

- netolismus

- výchovu k ekologii

2. stupeň

Důraz je kladen na:

- zvyšování příznivého klimatu ve třídách

- záškoláctví

- vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování

- toleranci, respektování druhých

- předcházení, příp. odstranění agresivního chování

- výchovu k odpovědnosti za zdraví

- správnou životosprávu (poruchy příjmu potravy, alkohol, kouření…)

- vandalismus

- využití volného času, netolismus, bezpečnost v kyberprostoru, hazardní sporty

Kruhová hodina

viz. Příloha č. 1

Plán jednotlivých tříd v oblasti prevence

viz. Příloha č. 2

Hodnocení MPP

MPP je pravidelně hodnocen na pedagogických radách.

Celkové mapování výskytu rizikového chování a závěrečné zhodnocení MPP je zpracováno k závěrečné pedagogické radě; výsledky pak slouží jako podklad pro zpracování MPP na příští školní rok.

Dále je poskytována zpětná vazba z hodnocení MPP okresnímu metodikovi prevence Mgr. Heleně Adamusové formou dotazníku na konci školního roku a také jsou poskytována souhrnná data o stavu školní prevence do Systému evidence preventivních aktivit.

Preventivní tým se schází čtvrtletně, v případě nutnosti neodkladně.

Dne 15. 9. 2022 Vypracovala : Mgr. Yvona Bartoňková

VP, ŠMP

Seznam příloh :

Příloha č. 1 - Kruhová hodina

Příloha č. 2 - Plán jednotlivých tříd v oblasti prevence

Příloha č. 3 - Plánované akce na školní rok 2017/2018

Příloha č. 4 - Informace pro rodiče o programu proti šikaně

Příloha č. 5 - Program proti šikanování

Příloha č. 6 - Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky

Příloha č. 7 - Plán školního metodika prevence

Příloha č. 8 - Plán výchovného poradce

Příloha č. 9 - Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS

Příloha č. 10 - Důležité kontakty a adresy

Příloha č. 1

Kruhová hodina

Kruhová hodina probíhá 1x za měsíc (koncem měsíce). Přítomni jsou vždy třídní učitelé jednotlivých tříd a metodik prevence nebo výchovný poradce (od 1. 9. 2019 zastává tuto funkci na naší škole jedna osoba). Ve vedení těchto hodin se střídají jednotliví učitelé.

Cílem kruhových hodin je vytvořit důvěryhodný vztah mezi žáky a učiteli, utváření a vyslovení vlastního názoru, umění poklidné diskuze a slušného vystupování, podpora zdravého sebevědomí a stmelování školního kolektivu.

Náplň kruhové hodiny

- řešení aktuálních problémů

- zhodnocení uplynulého měsíce

- připomenutí významných událostí

- připomínky, názory a náměty žáků i pedagogů

- vyzvednutí zdařilých žákovských prací a výsledků

- sociální hry

- diskuze

Příloha č. 2

Plán jednotlivých tříd v oblasti prevence (RTP – rámcový třídní program)

Témata týkající se rizikového chování žáků jsou běžně zařazována do denního života školy a zdůrazňována podle aktuálních problémů ve škole. Do vzdělávacího procesu jsou zařazována zejména v předmětech Občanská výchova, Český jazyk, Čtení, Přírodověda a Přírodopis, Pracovní výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova a Informatika a jsou praktikována různými formami a metodami.

Každá třída má vypracovaná vlastní pravidla prevence. Tato pravidla jsou utvořena na základě konkrétních potřeb a problémů dané třídy a hlavně podle schopností žáků; vytváří je třídní učitel společně s žáky.

2., 3. a 5. ročník ZŠS

- adaptace žákyň, které přistoupily

- vytváření bezpečí pro děti ve třídě

- rozvoj a upevňování slušného chování

- rozvoj spolupráce mezi žáky při hře

- nácvik bezpečného chování při pobytu venku, na vycházce

- rozvoj komunikace s žáky i mezi žáky

1., 3. a 5. ročník ZŠS

- co největší míra socializace do běžných činností v životě člověka

- zvládnutí vhodného chování na veřejnosti mezi lidmi (nakupování, jízda veřejnými dopravními

prostředky, na výletech atd.

- upevňování pozitivního klima ve třídě

- rozvoj přátelského chování ve třídě i o přestávkách

- procvičování denního režimu ve třídě a dodržování nastavených pravidel

- rozvoj co největší míře samostatnosti dle individuálních možností žáků

5., 7., 8. a 9. ročník ZŠS

- adaptace žáků na školní prostředí

- rozvoj základních školních návyků

- využívání krizového plánu pro žáky s PAS

- nácvik zvládání vlastní emocionality

- budování přátelských vztahů

6. - 10. ročník ZŠS

- začlenění nových žáků do kolektivu

- rozvoj přátelských vztahů

- využívání krizového plánu pro žáky s PAS

- upevňování pravidel chování

- upevňování respektování dospělých

2., 3. a 4. ročník ZŠ

- bezkonfliktní komunikace a spolupráce mezi spolužáky

- respektování a dodržování pravidel chování, pravidel her, ŠŘ

- komunikace se spolužákem z cizojazyčné země

- začlenění ukrajinského žáka do české komunity

- respektování dospělých

6. + 7. roč. ZŠ

- začlenění nových žáků do kolektivu třídy

- dodržování třídních pravidel

- dodržování a rozvoj zásad slušného chování

- rozvoj a upevňování vzájemné spolupráce mezi spolužáky

- rozvoj vzájemné komunikace žáků o přestávkách

- vštěpování etických zásad

- bezpečné chování v kyberprostoru

- zvládání vlastní emocionality

- vštěpování zásad zdravého životního stylu

6. + 9. ročník ZŠ

- začlenění a zvládnutí přechodu na 2. stupeň žáků 6. ročníku

- upevňování zásad slušného chování

- bezpečné chování v kyberprostoru

- upevnění vztahů v kolektivu

- rozvoj vzájemné spolupráce mezi spolužáky

- přesné určení pravidel chování ve třídě a jejich dodržování

- dodržování správné životosprávy

Příloha č. 3

Plánované akce na školní rok 2022/2023

Aktivity specifické prevence

AKTIVITY

TERMÍN

GARANT

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

Návštěva dopravního hřiště

září

Bartoněk

bezpečnost dětí v dopravním provozu

všichni žáci

Beseda s policisty

listopad

Bc. Rais

krizové situace, vandalismus

všichni žáci

Vánoční dílny

prosinec

Mgr. Průdková

upevňování vztahů mezi žáky a rodiči

společné využití volného času

žáci a rodiče

Beseda s hasiči

duben

Mgr. Pavlů

krizové situace

všichni žáci

Sportovní odpoledne pro žáky a rodiče

květen

Mgr. Pavlů

prohlubování vztahů mezi žáky a rodiči, respektování pravidel, společné využití volného času

žáci a rodiče

Den rodiny

květen

Mgr. Bartoňková

upevňování vztahů mezi žáky a rodiči

společné využití volného času

žáci a rodiče

Ozdravné pobyty, výlety

červen

Mgr. Bartoňková

třídní učitelé

upevňování vrstevnických vztahů

žáci, rodiče

Kruhové hodiny

každý měsíc

ŠMP, VP

třídní učitelé

Aktuální problémy RCH, hodnocení uplynulého měsíce

všichni žáci

Tematické bloky pro žáky

Aktivita

Cíl. skupina

Garant

Čas. rozvrh

Dílenské a zahradnické práce

zájemci

Mgr. Svoboda

říjen - květen

Výtvarný kroužek

zájemci

Mgr. Nováková

říjen - květen

Logopedický kroužek

zájemci

Mgr. Donné

říjen - květen

Aktivizační kroužek

zájemci

Bc. Daněčková

říjen - květen

Jednorázové akce

Aktivita

Cíl. skupina

Garant

Čas. rozvrh

Rehabilitační pobyt

Morkůvky

Mgr. Nováková

podzim, jaro

Branně orientační

závod - „Bušmen“

6. - 9. roč.

Mgr. Mlčoch

říjen

Turnaj v přehazované

6. - 9.roč.

Mgr. Bartoňková

říjen

Mikuláš

1. st. + ZŠS

Mgr. Průdková

prosinec

Turnaj ve vybíjené - okres

6. - 9. roč.

p. uč. Bartoněk

prosinec

Lyžařský výcvik žáků

6. - 9. roč.

Mgr. Pavlů

březen

Recitační soutěž

žáci, pedagogové, rodiče, veřejnost

Mgr. Průdková

březen

Turnaj v kopané - okres

6. - 9. roč.

p. uč. Bartoněk

březen

Jarní přechod Pálavy

6. - 9. roč.

Mgr. Pavlů

duben

SHM - atletika (škola,okres)

všichni žáci

p. uč. Bartoněk

květen

Návštěva partnerské školy Boskovice

7. - 9. roč.

Mgr. Pavlů

květen

Ozdravný pobyt

všichni žáci

Mgr. Bartoňková

červen

Školní výlety

žáci jednotlivých tříd

třídní učitelé

červen

Příloha č. 4

Informace pro rodiče o programu proti šikanování

Vážení rodiče,

žádná škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem má naše škola vytvořen program proti šikanování, který je součástí Minimálního preventivního programu (MPP naleznete na webových stránkách naší školy). Důležitou součástí programu proti šikanování je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.

S pozdravem Mgr. Blanka Vetýšková

ředitelka školy

Hustopeče 6. 9. 2021

Příloha č. 5

Program proti šikanování

 1. 1. Úvod

Program je zpracován v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j. 24246/2008-6 „Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení“. Je nedílnou součástí Minimálního preventivního programu školy.

Šikanování vnímáme jako jev, který doprovází společnou výchovně vzdělávací činnost. Naším cílem je tedy vytvořit takové školní prostředí, ve kterém se šikaně nedaří, snažit se zvládnout takové metody, techniky a přístupy, aby se dařilo šikaně předejít, včas ji rozpoznat a umět řešit a nakonec minimalizovat její výskyt.

 1. Charakteristika šikanování

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.

Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikanování spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti.

 1. Projevy šikanování

Mezi základní formy šikany patří:

 • Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií).

 • Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti).

 • Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.).

Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v některých opravdu závažných případech může nabýt i rysy organizovaného zločinu.

 1. 2. Škola v prevenci šikanování

Základem prevence šikanování a násilí ve škole je Školní vzdělávací program, který podporuje pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Při efektivní realizaci prevence šikanování usilujeme o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem:

 • podporujeme solidaritu a toleranci,

 • podporujeme vědomí sounáležitosti,

 • posilujeme a vytváříme podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy,

 • uplatňujeme spolupráci mezi dětmi a rozvíjíme jejich vzájemný respekt,

 • rozvíjíme jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince.

Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce.

 1. Preventivní opatření školy

Organizace a řízení

Otázka prevence šikany a její minimalizace úzce souvisí s dobrou komunikací jednotlivých pracovníků školy. Organizace chodu školy musí umožňovat častou a pružnou komunikaci o problémových jevech.

Komunikace

1. Pravidelně – na pedagogických poradách informovat o případném podezření výskytu šikany .

2. Průběžně – kdokoliv z pracovníků, kteří si všimnou příznaků nezdravých vztahů a nevhodného

chování k některému z žáků, to neprodleně sdělí třídnímu učiteli a vedení školy. Následuje

zostřené sledování vytipovaných žáků a komunikace o jejich projevech.

3. Dotahování – po vyřešení případu shrnout postupy a výsledek řešení – poučení pro celý pedago-

gický sbor.

Preventivní tým: ŘŠ Mgr. Blanka Vetýšková, Mgr. Aleš Pavlů, metodik prevence a výchovný poradce Mgr. Yvona Bartoňková

 1. Preventivně výchovná činnost žáků

S třídními kolektivy se pracuje na rozvoji pozitivních mezilidských vztahů. Za jejich rozvoj odpovídají především třídní učitelé, následně pak všichni vyučující, kteří dle možností a konkrétní situace ve třídách najdou odpovídající organizační formy (výuka v jednotlivých předmětech, lyžařský kurz, exkurze, výlety, školy v přírodě…).

Žáci vědí, co je a co není šikana a jak se zachovat, když se v jejich blízkosti objeví.

Všichni učitelé se zaměřují na činnosti rozvíjející pozitivní vztahy a provádějí zpětnou vazbu. Žáci jsou seznamováni s následujícími tématy:

 • Co je a co není šikana

 • Co je a co není žalování

 • Jakým způsobem se zastat oběti

 • Jak vhodným způsobem vyhledat pomoc dospělého

 1. Prevence ve výuce

Všichni učitelé vnímají důležitost vytváření bezpečného prostředí. Kromě práce ve svém předmětu se soustředí na rozvoj pozitivních vztahů v daném kolektivu. Umožňují rozvoj spolupráce i zpětnou vazbu. Žáci by měli umět pracovat při skupinové práci, vyjadřovat se slušně a otevřeně při zpětné vazbě apod.

 1. Prevence ve školním životě mimo vyučování

Zde se jedná především o prevenci o přestávkách a na mimoškolních akcích. Pedagogové musí se zvýšenou intenzitou sledovat případné možné nežádoucí projevy chování a místa, kde by mohlo k těmto projevům docházet.

 1. Spolupráce s rodiči

Škola se snaží systémově spolupracovat s rodiči těmito prostředky:

- seznámení se školním řádem

- seznámení s MPP

- poskytnutí adresáře služeb s ohledem na problematiku nežádoucího chování

- kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům

- funkčnost poradenského systému (metodik prevence, výchovný poradce)

- konzultace s rodiči o určitém problému

- pomoc při zprostředkování odborné pomoci

- vzájemné informování (škola - rodiče, rodiče – škola)

- úzká spolupráce při řešení problémů

Školní poradenské služby

Poradenské služby na škole poskytuje:

Výchovný poradce, školní metodik prevence Mgr. Yvona Bartoňková

Krizový plán školy a postupy řešení šikanování

První pomoc při počáteční šikaně – postup pedagogického pracovníka

1. Informují-li rodiče pedagogického pracovníka o podezření na šikanování, informuje tento pra-

covník neprodleně ředitele školy, ten okamžitě svolá Preventivní tým a zahájí okamžitě vyšet-

řování šikany. Totéž platí v případě, že má pedagogický pracovník podezření na šikanování nebo

v případě, že někdo z žáků nahlásí podezření na šikanu.

2. Preventivní tým stanoví okamžité kroky k odhalení podezření nebo šikany, odhad závažnosti,

formy šikany.

3. Je uskutečněn rozhovor s tím, kdo na šikanu upozornil a s obětí šikany.

4. Zajistí se svědci šikany a důkazy šikany.

5. Provedou se utajené individuální rozhovory se svědky šikany (je nepřípustné společné vyšet-

řování agresorů a svědků a konfrontace oběti s agresory).

6. Zajistí se ochrana oběti.

7. Předběžně se vyhodnotí stávající situace – a) metoda usmíření

b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo

výchovná komise s agresorem a jeho rodiči)

8. Vždy informujeme rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případech, že se podezření ne

prokáže.

9. Návrh na mimořádné pedagogické radě na potrestání agresorů.

10. Následná práce s celou třídou

 1. První pomoc pro výbuch skupinového násilí při pokročilé šikaně
 2. 1. Zvládnutí vlastního šoku, odhad závažnosti situace a formy šikany.

2. Bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí.

3. Zahájení vyšetřování.

4. Zalarmování pedagogů a informování ředitele školy.

5. Zabránění domluvě agresorů a ovlivňování svědků.

6. Pomoc oběti (přivolání lékaře).

7. Oznámení na PČR.

8. Konzultace s okresním metodikem prevence.

9. Informace rodičům.

10. Vyšetřování situace.

11. Náprava, spolupráce s celou skupinou, uzdravování kolektivu.

 1.  
 2. Postup ředitele školy
 3. 1. Přijme informaci o šikanování (pedagogický pracovník, rodič, žák)

2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu vlastními silami nebo zda škola potřebuje pomoc z

venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a Policií ČR.

3. Svolá Preventivní tým.

4. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na vyšet-

řování šikany dle jeho pokynů

5. Zajistí informování rodičů o vyšetřování šikany nebo sám informuje o výsledcích vyšetřování

šikany, které řídí.

6. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat péči pedagogicko-

psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších

odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.

7. V mimořádných případech doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddě-

lení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v příslušném dia-

gnostickém ústavu.

8. V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s

rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s násled-

ným umístěním v diagnostickém ústavu.

9. Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutko-

vou podstatu trestného činu (provinění) oznámí tuto skutečnost Policii ČR.

10. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka.

Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, zahájí spolupráci s

orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.

11. Projedná v pedagogické radě potrestání agresorů.

 1. Krizový scénář pro řešení počátečního stádia šikanování všeobecně

1. Rozlišit stádium šikany (počáteční, pokročilá)

2. Zjistit informace od obětí i spolužáků

3. Individuální rozhovory se svědky, v případě neshody svědků nebo nejasností vést konfrontační

rozhovory

Nekonfrontujeme agresora s obětí!

Konfrontace agresorů provádíme až po získání plnohodnotných informací.

4. Svolat výchovnou komisi

5. Pozvat rodiče oběti i agresorů – nikdy ne současně!

Rodiče oběti musí znát postup řešení.

6. Rozebrat situaci se třídou

7. Sledovat vztahy žáků a pracovat s nimi

8. Proškolený pracovník, většinou školní metodik prevence, na podkladě kvalifikovaného od-

hadu stadia a formy šikanování rozhodne, zda řešení zvládne škola sama nebo si povolá

odborníka specialistu – Mgr. Adamusová, PPP Břeclav

 1. Krizový scénář při zjištění pokročilé šikany (3. – 5. stádium) všeobecně

1. Odhad závažnosti onemocnění

- chování, spolupráce, vztahy, celková atmosféra

- závažnost a četnost agresivních projevů

- doba, po kterou šikanování probíhá

- počet obětí a agresorů

Při odhadu závažnějších forem a stádia šikanování je závazný krizový plán, který upravuje:

- způsob ochrany oběti/-í

- povinnosti pedagogických pracovníků a jejich jednotný postup

- žádost o vstup specializovaného servisního zařízení

- zajištění součinnosti – technické a organizační podmínky, případně personální

- zajištění a koordinace informačních toků

- opatření – školní řád, klasifikační řád, pracovní řád

- způsob další práce se třídou, s jednotlivými aktéry

2. Strategie vyšetřování

- zajištění bezpečí oběti, příp. informátora

- zvýšení pedagogického dozoru na rizikových místech, v rizikových situacích

- kontaktování externího servisního zařízení – odborník na vyšetřování šikany, policie

3. Závěry vyšetřování

- zajištění ochrany oběti, resp. informátora

- prokázání a usvědčení agresorů, přiznání

- jednání výchovné komise - realizace opatření

- oznámení o potrestání agresorů

- léčba skupiny

Doporučuje se dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí). V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.

Pro potrestání agresorů lze užít i následující běžná výchovná opatření:

- Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy

- Snížení známky z chování

- Převedení do jiné třídy

Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina).

V mimořádných případech se užijí další opatření:

- Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v příslušném diagnostickém ústavu.

- Ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.

 1. Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR

- v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speci-

álně pedagogickými centry

- v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zaří-

zeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné

terapie

- v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost

vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou)

Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění):

- Policie ČR

- OSPOD

Stádia šikanování

První stadium: Zrod ostrakismu

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace

V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese.

Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra

Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“.

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení.

Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana

Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná.

Stadia šikanování podle Michala Koláře, 1990, 1996, 1997, 2000 aj.

 1. Doporučená literatura z oblasti školního šikanování

* Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál. Pro pracovníky v ústavní a náhradní rodinné péči může být užitečná kapitola Pasťácké šikany v knize Bolest šikanování (Portál, 2001, 2005).

* Kavalír, A. (Eds.) (2009). Kyberšikana a její prevence – příručka pro učitele. Plzeň: Dragon press

s.r.o.

* Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola psychosociál-

ních studií

* Kolář, M.(2012). Net story: Příběhy ze světa internetu. Praha: NCBI.

* Kolář, M. (2001, 2005). Bolest šikanování. Praha: Portál.

* Kolář, M. (2009). Skrytá podstata Hradeckého školního programu proti šikanování. In: Phillipová,

L., Janošová, P. (Eds.) Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník pří-

spěvků z konference v Praze 19.3. 2009. Praha: Tribun EU.

* Kolář, M. (2005). Školní násilí a šikanování. Ostrava: CIT, Ostravská univerzita.

* Kolář, M. (Ed.) (2004) Školní šikanování. Sborník z první celostátní konference konané v Olo-

mouci na PdF UP 30.3. 2004. Praha: Společenství proti šikaně. 10 -12.

* Kolář, M. (2000, 1997). Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál.

* Kolář, M. (2003). Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních.

Praha: MŠMT ČR.

* Kolektiv autorů (2012). Elektronická šikana a jak jí řešit. (Metodický materiál.) Praha: NCBI.

* Kopecký, K., Krejčí,V. (2010). Rizika virtuální komunikace. (Příručka pro učitele.) Olomouc: Net

Univerzity. [cit. 2.12. 2012] http://www.e-nebezpeci.cz/index.php/ke-stazeni

* Krejčí,V. (2010). Kyberšikana – kybernetická šikana. Olomouc: E-Bezpečí. [cit. 2.12. 2012]

Dostupný z WWW – http://www.e-nebezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/materialy-pro-studium-

studie-atd

* Parry, J., Carrington, G. (1997). Čelíme šikanování: Sborník metod. Praha: IPPP: Portál.

* Philippová, L., Janošová,P. (Eds.) (2009). Šikana jako etický, psychologický a pedagogický

problém. Sborník příspěvků z konference konané 19. 3. 2009 v Praze. Brno: Tribun EU.

Rogers,V. (2011). Kyberšikana. (Pracovní materiály pro učitele a žáky.) Praha: Portál.

* Říčan, P., Janošová, P. (2010). Jak na šikanu. Praha: Grada.

* Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál.

 

Doporučená literatura (časopisy)

* Kolář, M. (2010). Bolest kyberšikany. Informační bulletin 1. Úřad pro ochranu osobních údajů.

* Kolář, M. (2010). Ve škole: Šikana, nebo jen škádlení? Psychologie dnes 2 (16), 56-59.

* Kolář, M. (2009). Šikana v mateřské škole: diferenciální diagnostika – jak rozlišit šikanování od

škádlení? Řízení mateřské školy (20. aktualizace). Praha: nakladatelství dr. Josef Raabe.

* Kolář. M. (2009). Zlo či dobro, šikanovanie alebo doberanie? In: Sociálna prevencia 1.

Bratislava:Národne osvetové centrum.

* Kolář, M. (2007). Český školský program proti šikanovaniu. Perspektivy.

*In: Sociálna prevencia. Bratislava: Národné osvetové centrum.

* Kolář, M. (2007). Český školní program proti šikanování. Právo a rodina, 3.

* Kolář, M. (2006). Jak na šikanu? Psychologie dnes 2 (12), 16-18.

* Kolář, M. (2005) Devět kroků při řešení počáteční šikany aneb pedagogická chirurgie. Prevence 7

( 2), 3-7.

* Miovský, M. a kol. (2012). Návrh doporučené struktury MPP prevence RCH pro ZŠ. Praha: Klinika adiktologie 1.LF KU

 

 

Příloha č. 6

 1. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky

 2. 1. Zajistí-li zaměstnanec školy podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škod-
 3. livou látku, v přítomnosti dalšího zaměstnance školy uloží tuto látku do obálky, na kterou napíše
 4. datum, čas a místo zjištění látky. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a uschová do školního
 5. trezoru. Poté zajistí bezodkladné informování Policie ČR. Pokud je zjištěna látka u dítěte, které
 6. jeví známky intoxikace, předá se látka stejným způsobem lékaři.

2. V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky musí být žák odve-

den ze třídy do místnosti, kde musí být zajištěn dohled dospělé osoby, a to do doby, než si pro

žáka přijdou zákonní zástupci nebo lékařská služba. Škola je povinna kontaktovat bez odkladně

rodiče či jeho zákonné zástupce a informovat je o povaze zdravotních obtíží žáka.

3. Při užití stimulačních či kanabinoidních látek škola vyzve rodiče, aby navštívil lékaře, popř.

nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech.

4. Pokud si rodič pro dítě včas nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a zavolá lékařskou

pomoc, a to zejména v případech, kdy by mohlo být ohroženo zdraví žáka. Rodič bude o postupu

školy bezodkladně informován. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví opatření

k zamezení výskytu žáků pod vlivem omamné látky ve škole.

Škola se řídí metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č. j.: 21291/2010-28)

1) Návykové látky – drogy – nová příloha 2018

2) Rizikové chování v dopravě

3) Poruchy příjmu potravy

4) Alkohol a děti školního věku – nová příloha 2018

5) Syndrom týraného dítěte – CAN

6) Školní šikana – aktualizováno 2020

7) Kyberšikana - nová příloha 2017

8) Homofobie

9) Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

10) Vandalismus - nová příloha 2017

11) Záškoláctví - nová příloha 2017

12) Krádeže

13) Tabák – nová příloha 2018 – aktualizováno 2022; 2023 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č.

59/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky ná-

vykových látek, ve znění pozdějších předpisů (nikotinové sáčky)

14) Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i

vnitřního prostředí

15) Netolismus

16) Sebepoškozování

17) Nová náboženská hnutí

18) Rizikové sexuální chování

19) Příslušnost k subkulturám

20) Domácí násilí

21) Hazardní hraní

22) Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkající se žáků s PAS ve školách a

školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, Formulář Krizový

plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS

23) Psychická krize/duševní onemocnění žáka

 

 

Příloha č. 7

PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE

2022/2023

 1. Základní činnosti

 2. - depistáž problémových žáků

 3. - průběžné řešení konfliktních situací a rizikového chování

 4. - kontrola a řešení podezřelé a neomluvené absence

- příprava (inovace) Minimálního preventivního programu, koordinace přípravy

- informace pro všechny pedagogické pracovníky školy o prevenci rizikového chování, především o

konkrétních podmínkách ve škole z hlediska rizik, uplatňování různých forem a metod

umožňujících včasné zachycení žáků

- seznámení pedagogických pracovníků s Minimálním preventivním programem, pojmenování

jednotlivých kroků, které povedou k jeho realizaci

- informace pro pedagogické pracovníky o dalším vzdělávání k prevenci rizikového chování

- zapracování problematiky prevence rizikového chování do školních dokumentů (vnitřní řád školy,

učební plány, plán práce,…).

- seznámení rodičů s MPP (zasedání SRPDŠ)

- vyhodnocení efektivity jednotlivých preventivních aktivit

- vyhodnocení MPP

 1. Aktivity v průběhu školního roku

- navázání kontaktů s institucemi a organizacemi, které se angažují v prevenci RCH

- podání návrhů psychologických a speciálně pedagogických vyšetření (problematika RCH)

- poradenská služba pro rodiče – dle zájmu rodičů

- poradenská služba pro žáky – dle zájmu žáků

- příprava informací o RCH na škole pro pedagogické rady

- účast na poradě s okresním metodikem prevence

- zajišťování vybavení školy odborným a metodickým materiálem a dalšími pomůckami(dle

finančních možností školy)

Vypracovala: Mgr. Yvona Bartoňková, 15. 9. 2022

Příloha č. 8

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2022/2023

 1. Základní činnosti

- spolupráce s SPC, PPP

- kontrola Doporučení SPC a PPP jednotlivých žáků (platnost, kontrolní posouzení)

- spolupráce s ostatními pedagogy při plnění doporučení SPC a PPP

- spolupráce s ostatními pedagogy při řešení problémových situací

- kontrola realizace podpůrných opatření

- kontrola Hodnocení PO a Hodnocení průběhu vzdělávání žáků posílaných na kontrolní vyšetření

do SPC, PPP

- kontrola vypracování a hodnocení IVP

- depistáž problémových žáků

- průběžné řešení konfliktních situací po stránce výukové

- kontrola a řešení podezřelé a neomluvené absence

- účast na setkání výchovných poradců

- průběžná spolupráce s rodiči žáků

- spolupráce s dětskými lékaři

Září

- kontrola Doporučení SPC a PPP jednotlivých žáků (platnost, termín nového posouzení)

- kontrola a sběr IVP

- evidence vycházejících žáků

Říjen

- úvodní seznámení žáků s učebními obory, zjišťování individuálních zájmů týkajících se profesní

orientace

- podání žádostí na SPC, PPP o předprofesní vyšetření vycházejících žáků

- organizace návštěvy žáků na veletrhu vzdělávací nabídky

- vystoupení na zasedání SRPDŠ - informace o umístění bývalých vycházejících žáků a informace

rodičům aktuálně vycházejících žáků

Listopad

- návštěva SPC ve škole + vyšetření žáků

- realizování exkurzí na OU pro vycházející žáky

Prosinec

- realizování exkurzí na OU pro vycházející žáky

- náborové besedy se zástupci OU

- kontrola Doporučení SPC a PPP jednotlivých žáků

- registrace pracovních omezení a lékařských doporučení u vycházejících žáků

Leden

- seznámení žáků s přijímacím řízením, přihláškami, cvičné vyplnění

- seznámení s Doporučeními vycházejících žáků ohledně profesní orientace

- stanovení termínu návštěvy vycházejících žáků u dětského lékaře pro potvrzení na přihlášky

Únor

- kontrola vyplněných přihlášek, doplnění klasifikace a hodnocení žáka

Březen

- seznámení žáků i rodičů s termíny přijímacího řízení

Duben

- pohovor s žáky o výsledcích přijímacího řízení; v případě nepřijetí, příprava na druhé kolo

- příprava a realizace zápisu žáků do 1. třídy

Květen

- evidence přijatých, nepřijatých žáků

- evidence a vydávání zápisních lístků

Červen

- kontrola a zhodnocení IVP, PO a průběhu vzdělávání

Vypracovala: Mgr. Yvona Bartoňková, 15. 9. 2022

Příloha č. 9

Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS

Jméno a příjmení žáka:

Datum narození:

Místo trvalého pobytu: Kontaktní údaje na zákonného zástupce/telefon

(v případě zletilého žáka na kontaktní osobu)

Název a adresa školy/školského zařízení, ročník:

Ošetřující lékař/odborný lékař:

(na základě souhlasu zákonného zástupce uváděno pro případ konzultace při vzniku problémové situace např. psychiatr, neurolog, atp.)

Pedagogický pracovník školského poradenského zařízení spolupracující na vytváření „Krizového plánu“:

Třídní učitel:

Druhý pedagog ve třídě:

Asistent pedagoga:

Ostatní vyučující žáka:

Vychovatel/vychovatelka:

Osoby zajišťující specializované činnosti ve škole/školském zařízení (např. fyzioterapeut, speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce, atd.):

Aktuální zdravotní stav žáka:

Aktuální stav žáka (obsahuje popis speciálních vzdělávacích potřeb dle doporučení školského poradenského zařízení):

Popis obtíží žáka (spouštěcí mechanismy vzniku problémových situací u konkrétního žáka v konkrétních situacích, na konkrétních místech, v přítomnosti konkrétních osob, v jejich přístupu apod., např. fyziologická potřeba, příjem potravy, tekutin, únava a „přetažení“, přecitlivělost na různé podněty jako zvuky, světlo, barvy, pachy, doteky, nepohodlí, změny aktuálního zdravotního stavu, či jiných faktorů, které ovlivňují jeho aktuální naladění):

Doporučený postup prevence vzniku problémových situací (postup zpracován na základě osobnostní charakteristiky žáka viz „Popis obtíží žáka“ a dle doporučení školského poradenského zařízení, součástí plánu je „záznamový arch“ sloužící jako podklad pro vyhodnocování vhodně nastavených opatření pro prevenci vzniku nevhodného chování žáka, problémového chování či problémové situace):

Doporučený postup v případě, kdy problémová situace nastala (obsahuje popis konkrétních kroků při vzniku nevhodného chování, problémového chování či problémové situace, vymezení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců, včetně přesného stanovení podmínek kdy a za jakých okolností škola žádá o pomoc jiné odborníky, např. linku 155):

Podpisy informovaných osob (všech, kteří jsou s žákem v interakci v době jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení):

 

Podpis žáka:

Podpis zákonného zástupce/kontaktní osoby v případě zletilého žáka:

Místo, datum: Zpracoval/a:

Podpis ředitele školy:

Záznamový arch

Datum /čas

Co se stalo/průběh problémové situace

Kdo byl kontaktován/kým/čas

Poskytnutá opatření

Vyhodnocení

Příloha č. 10

 1. Kontakty na krizová, poradenská a preventivní zařízení

Ped.- psych. poradna Břeclav – ředitelka

Administrativní pracovnice

 1. Ped. - psych. poradna Břeclav

ZŘ., metodik prevence SPJ

Mgr. Vladimíra

Houšťová

Pí. Terezie Kubíková

Pí. Lucie Hrdinová

Mgr. Helena Adamusová

603 873 593

519 373 996

519 322 139

601 376 343

pppbreclav@mybox.cz

web.: www.pppbreclav.cz

helena.adamusova@pppbreclav.cz

 1. Městský úřad Břeclav, vedoucí

Odd. Sociálně právní ochrany dětí a služeb (OSPOD)

Ing. Jana Matušinová 519 311 411 jana.matusinova@breclav.eu
 1. Městský úřad Břeclav

Úsek poskytování peněžitých a věcných dávek občanům společ. nepřizpůsobivým (OSPOD)

Mgr. Blanka Gavendová

Bc. Alena Vajbarová

Mgr. Jana Vajbarová

Bc. Romana Mauričová

519 311 390

519 311 274

519 311 207

519 311 265

blanka.gavendova@breclav.eu

alena.vajbarova@breclav.eu

jana.vajbarova@breclav.eu

romana.mauricova@breclav.eu

K – centrum drogové závislosti Břeclav – vedoucí centra Bc. Hany Hajduchová 775 950 094

602 567 757

739 389 137

731 428 358

hana.hajduchova@breclav.charita.cz

kacko@breclav.charita.cz

Preventista policie Břeclav
 1. por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M.

724 188 879 miroslav.mechura@pcr.cz
Policie ČR Břeclav, Nár. hrdinů č.15 Obvod- p. Kocourek 974 632 111 krbv@mvcr.cz

bv.oop.breclav.podatelna@pcr.cz

Policie ČR Břeclav, komisař Por. Bc. Tomáš Komenda 739 408 246 tomas.komenda@pcr.cz
 1. Mě Policie Břeclav – velitel městské policie

Manažer prevence kriminality

 1. Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

Lenka Rigo

Michaela Remiášová

519 324 560

734 789 390

518 398 818

737 447 378

stanislav.hrdlicka@breclav.eu

lenka.rigo@breclav.eu

michaela.remiasova@

breclav.eu

Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy ( drogové závislosti) – psycholog
 1. PhDr. Trávníček

731 428 218
Psycholog u nemocnice
 1. Mgr. Martina Kopečková

519 315 282
Psycholog - poliklinika
 1. Mgr. Loubalová

519 303 209
Poliklinika Břeclav – dětský psychiatr MUDr. Dagmar Stehlíková Po, Út. Čt.

MUDr. Monika Kratinová

519 303 315
 1. Probační a mediační služba ČR středisko Břeclav Vedoucí střediska:

 2. Pro mládež:

 1. Mgr. Jan Adamus

 2. Mgr. Petra Straková

 3. Mgr. Eva Musilová

733 788 971

778 468 493

778 468 491

jadamus@pms.justice.cz

pstrakova@pms.justice.cz

emusilova@pms.justice.cz

 1. PRAH – Terénní tým Břeclavsko

Vedoucí TT Břeclavsko

Duševní zdraví

 1. Mgr. Sabina Kaňová

734 850 545

731 441 382

breclavsko@prah-brno.cz

sabina.kanova@prah-brno.cz

PPP Břeclav – pobočka Hustopeče -

psycholog

spec. pedagog.

soc. pracovnice

Mgr. Jana Hašková

Mgr. Zuzana Saparová

Mgr. Marie Jelínková

Pí. Zuzana Havránková

518 389 122

518 389 121 

MěÚ Hustopeče – odd. Sociální prevence Vedoucí odd.

PhDr. Tomáš Laz Dis.

Antonie Koblihová,DiS

JUDr. Zuzana Frybertová

Mgr. Kozielková Lenka

Bc. Irena Michálková

Bc. Ivona Blažková

Bc. Barbora Smejkalová

519 441 029

519 441 024

722 566 407

519 441 018

519 441 022

702 204 706

728 536 534

702 204 707

601 576 084

socialni@hustopece-city.cz

koblihova.socialni@hustopece-city.cz

fribertova.socialni@hustopece-city.cz

ivona.blazkova@hustopece.cz

 1. Policie ČR – obvod. odd. Hustopeče

Husova 3

Vedoucí odd.

nadpor. Mgr. Otáhal Jiří

Zást. vedoucího Nadpor. Bc. Patrície Novotná

nadpor. Hájek Vladimír

974 632 743

602 426 014

974 632 741

724 846 705

bv.oop.hustopece.sekret@

pcr.cz

Mě Policie Hustopeče Novák Robert 727 888 396 novak@hustopece.cz

policie@hustopece.cz

PPP Břeclav - pobočka Mikulov budova Gymnázia, SOŠ a U – psycholog

Spec. pedag.

Viz. webové stránky PPP

PhDr. Hana Klimovičová

Mgr. Lucie Hyčková

Pí. Zuzana Havránková

516 499 492

516 499 491

MěÚ Mikulov – odd. Sociální prevence

Náměstí 158/1

692 01 Mikulov

Vedoucí odd.

Mgr. Bohdana Souchopová

Bc. Michlovská Romana

Bc. Tručková Dana

Dvořáková Sabina

Bc. Zitová Jolana

519 444 607

519 444 533

519 444 537

519 444 534

519 444 536

souchopova@mikulov.cz

michlovska@mikulov.cz

truckova@mikulov.cz

zitova@mikulov.cz

Policie ČR – obvod. odd. Mikulov – vedoucí

Gagarinova 37

Vedoucí odd.

 1. nadpor. Petr Kulhavý BA.

Zást. ndpor. Kateřina Švandová

prap. Bc. Simona Džambič

519 510 132 bv.oop.mikulov.sekret@pcr.cz
Mě –Policie Mikulov

Náměstí č.1

Besedy pro žáky – nejen pro Mikulov

 1. Velitel

p. Jiří Hamerník

724 364 425

519 444 656

policie@mikulov.cz
MěÚ Pohořelice –odd. Sociální a zdravotní Vedoucí odd.

Ing. Silvie Maturová

Bc. Renata Štursová

Mgr. Jana Holá

Bc. Lenka Kampasová

519 301 350

519 301 355

519 301 354

silvie.maturova@pohorelice.cz

renata.strurzova@pohorelice.cz

jana.hola@pohorelice.cz

Policie ČR – obvod. odd. Pohořelice

Besedy pro žáky

Vedoucí odd.

ndpor. Mgr. Rouzek Miloš

Zást. ndpor.Mgr. Třešňák Ondřej

974 632 791

724 348 055

519 424 158

Bo.oop.pohorelice.sekret@pcr.cz

Datová schránka: jydao6g

Mě Policie Pohořelice 519 301 325

519 301 333

Modrá linka důvěry pro děti a mládež

Brno

Od 9.00 hod.- 21 hod. 608 902 410

731 197 477.

Linka bezpečí pro děti a mládež

Na účet volaného

Děti, mládež a studenti do 26 let 116 111
Státní zastupitelství 519 361 451

519 361 466

podatelna@osz.brv.justice.cz

posta@osz.brv.justice.cz

 1. Koordinátor prevence SPJ a protidrog. JMK

 1. Mgr. Lenka Možná

541 658 310

mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz
 1. Pracovní skupina prevence kriminality v JMK

 1. Mgr. Pavla Tichá

541 658 302 TICHA.PAVLA@kr-jihomoravsky.cz
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Havlíčkova 1265
767 40 Kroměříž

Kroměříž – dětská psychiatrie

MUDr. Irena Sedlaříková - primářka 573 314 352

573 314 342

 sedlarikovai@pnkm.cz
 1. FN Bohunice - sexuológ

 1. MUDr. Pavel Theiner Ph.D.

532 232 064

532 232 094

IQ ROMA vedoucí

www.iqrs.cz

Mgr. Kateřina Suchomelová

Bc. Anna Zímová

Bc. Michaela Bochníčková

Alena Gronzíková

Helena Famfrlová

Romana Vařáková

Marie Paštrnáková

519 324 849

777 363 186

731 151 372

774 224 509

730 899 233

777 478 919

777 453 548

katka.suchomelova@iqrs.cz

breclav@iqrs.cz

anna.zimova@iqrs.cz

michaela.bochnickova@iqrs.cz

alena.gronzikova@iqrs.cz

helena.famfrlova@iqrs.cz

romana.varakova@iqrs.cz

marie.pastrnakova@iqrs.cz

Středisko výchovné péče Brno -Pisárky, 603 69, Kamenomlýnská 2 vedoucí SVP, speciální pedagožka
Mgr. Ilona Skotálková      

Mgr. Zdeněk Janáček
Mgr. Marie Sponarová

Mgr. Eduard Kurdiovský         

775 989 826

778 404 598

778 404 597

778 404 596

 info@svp-ddu-brno.cz 

skotalkova@svp-ddu-brno.cz

sponarova@svp-ddu-brno.cz

kurdiovsky@svp-ddu-brno.cz

http://www.svp-ddu-brno.cz/kontakt/

Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246 (DÚ a SVP) Veslařská 246, PSČ 637 00 BRNO
vedoucí ambulantního pracoviště

Středisko výchovné péče
Veslařská 252, 637 00 Brno

Středisko výchovné péče
Masarykovo náměstí 396/5
695 01 Hodonín
(budova s balkonem a žlutou fasádou)

Ředitel – Mgr. Martin Holý

Ambulantní služby

Vedoucí SVP:

Bc. Ivana Lesová, sociální pracovnice

542 518 502, 

725 038 131

773 481 326

722 930 411

778 759 388

dum.veslarska@bm.orgman.cz

ambulance@dum-brno.cz

web:  www.dum-brno.cz;

svpbrno@svpbrno.cz

info@svphodonin.cz

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov
Nádražní 698, Moravský Krumlov, 672 01
Více zde: 
https://svp-mk-zn.webnode.cz/kontakt/

Střediska výchovné péče:

Moravský Krumlov – ŠANCE

Znojmo – LABYRINT, Obroková 7

Mgr. Jan Košíček

Mgr. Pavel Psota

PhDr. Hana Schlesinger

731654207

778703250

778 705 135

vudds@seznam.cz

svpmk@seznam.cz

svpznojmo@seznam.cz

Acet + Royal Rangers Petr Helešic 731 463 940 petrhelesic@seznam.cz

www.royalrangers.cz

Další kontakty:

www.sananim.cz/dis

www.drogovaporadna.cz

mailto:drak@sananim.cz

Drogové informační centrum SANANIM, Novovysočanská 604a, 190 00 Praha 9, tel.: 284825817

Sdružení Podané ruce, Centrum Prevence, Hapalova 22, 621 00 Brno, tel.: 549 211 278, 604 913 817, e-mail: prevcentrum@podaneruce.cz

www.mvcr.cz sekce „Občanům“ podsekce „Prevence Kriminality“

www.kr-jihomoravsky.cz

www.jmskoly.cz sekce „Prevence“

www.msmt.cz sekce „Prevence“

http://prevence-info.cz – informace MŠMT

www.nekurte.cz

www.dokurte.cz

www.teenchallenge.cz, ředitel střediska Tira - Vojta Kozulík- tel. 558 348 242, mobil: 724 081 676, (pomáhá závislým lidem)

Organizace, která dělá besedy pro děvčata o nebezpečí výjezdů do ciziny. Tel. 222 721219, pí. Skřivánková, e-mail: klara@trada.cz

SPONDEA, Krizové centrum pro děti a mládež (s nepřetržitým provozem) – centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti

Krizová linka : 541 235 511, Mo: 608 118 088, e-mail: krizovapomoc@spondea.cz

Preventivní přednášky: spondea@spondea.cz

Sdružení linka bezpečí, telefon 266 727 976,

e-mail: Denisa Buřvalová - d.burvalova@linkabezpeci.cz

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, PPP Brno

Sládkova 45, 613 00 Brno, vedoucí PhDr. Lenka Skácelová

e-mail: pppsladkova@volny.cz

tel: 54805260802, 548 529 330

Kontakty na Mordou linku jsou:

Telefon: 549 241 010
Mobil: 608 902 410
Skype: modralinka
Internetová poradna: helpmodralinka.cz
Pracovní doba: od 9.00 do 21.00 hod.

 • Národní centrum bezpečného internetu : www.bezpecne-online.cz
 • Poruchy příjmu potravin – ANABELL 848 200 210,

webovky: http: //www.anabell.cz

http://www.drogy.net

www.drogy-info.cz

 1. www.adiktologie.cz

 1. PMVIA s.r.o – Mgr. Martin Menšík – Extremismus
 1. Prevence rizikového chování – www.zachranny-kruh.cz

www.svetzachranaru.cz

 1. První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny – Hapalova 22, Brno, Řečkovice

Terapeutické centrum elysium – 541227704

e-mail: gambling@podaneruce.cz

skype: gambling­_brno

nově spuštěné národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní https://www.hazardni-hrani.cz/

 

Zobrazit všechny důležité dokumenty

zobrazit
skolahustopece-logo-2
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu