Minimální preventivní program

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace,

Šafaříkova 24, 693 01 Hustopeče u Brna

Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu je závazný a podléhá kontrole České školní inspekce.

Školní rok: 2021/2022

Školní metodik prevence, výchovný poradce : Mgr. Yvona Bartoňková

ÚVOD

Motto:

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů. Na každého z nás jsou v životě vyvíjeny nejrůznější tlaky z vnějšího prostředí. Ne všem se ale daří vyrovnat se přiměřeně a zodpovědně s každodenními problémy, osobními a sociálními požadavky, konflikty, školními problémy a ostatními náročnými životními situacemi. Řešení pak často nacházíme ve zneužívání drog a alkoholu, v šikaně a násilí, záškoláctví a dalších formách nežádoucího chování sociálně patologického typu.

Program primární prevence je možno chápat jako soubor školních aktivit, vedoucích ke zdravému životnímu stylu a k zamezení výskytu školního, profesního, osobního nebo sociálního selhání žáků. Program je zaměřen na všechny žáky. K jeho naplnění by se mělo spojit co nejvíce spolupracujících subjektů, zejména rodiče žáků a učitelé.

Charakteristika školy

Jsme plně organizovanou školou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami zřízenou podle § 16, odst. 9. V letošním školním roce navštěvuje školu 69 žáků. Naši školu navštěvují žáci s různou mírou zdravotního postižení (mentální, tělesné, smyslové, specifické vývojové poruchy a kombinovaná postižení včetně autismu).

Ve výchovně vzdělávacím procesu jde hlavně o dosažení co nejvyšší míry socializace každého žáka v rámci jeho zdravotních omezení a následně o co nejlepší zařazení do společnosti, potažmo do pracovního procesu.

Analýza současného stavu na škole

Je nutné nepodceňovat užívání drog a vzrůstající spotřebu alkoholu a tabákových výrobků u dětí a mládeže. Naštěstí zneužívání návykových látek mezi našimi žáky není rozšířené. O úplné absenci však hovořit nelze. U některých našich žáků se stále ještě objevuje kouření i když už ne v takovém měřítku jako to bylo v minulosti. S požíváním alkoholu jsme se na škole již několik let nesetkali. Politováníhodný je fakt, že stále vzrůstá lhostejnost žáků vůči druhým, nevraživost a neochota pomoci. Tato negativa se snažíme intenzívně odstraňovat, bohužel ne vždy úspěšně. K největším problémům se kterými se potýkáme patří lhostejnost, zlomyslnost, vulgární chování žáků, některé formy agresivního chování a slovní provokace.

Cíl MPP

Cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a jeho zdravotnímu postižení s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům.

Dlouhodobé cíle

- prevence a minimalizace rizikového chování

- vedení žáků k samostatnému rozhodování a řešení problémů

- podpora sociálních dovedností žáků vůči tlaku vrstevnické skupiny

- zvyšování zdravého sebevědomí žáků

- vedení žáků ke schopnosti vnímat individuální odlišnosti spoluobčanů

- vedení žáků k podílení se na tvorbě prostředí a životních podmínek

- aktivní spolupráce všech pedagogických pracovníků na vytváření a realizaci systému pre-

vence

- podpora vztahů mezi žáky 1. a 2. stupně (společné aktivity)

Krátkodobé cíle

CÍL UKAZATEL DOSAŽENÍ CÍLE CÍLOVÁ SKUPINA
vypracování třídních pravidel preventivního systému třídní pravidla žáci
kruhové hodiny realizace kruhových hodin žáci a pedagogové
udržení minimálního záškoláctví počet neomluvených zameškaných hodin žáci
důsledné dodržování pravidel pro podchycení podezřelé absence absence lékaři, rodiče
zajištění proškolení vybraných učitelů na seminářích účast pedagogů na seminářích pedagogové
realizace besedy o bezpečném užívání sociálních sítí pro rodiče účast rodičů na besedě rodiče
uskutečnění společných akcí pro děti a rodiče realizace akcí žáci a rodiče
odbourávání lhostejnosti, zlomyslnosti žáků, posilování vzájemné pomoci a spolupráci mezi žáky zlepšení školního klimatu, snížení počtu problémových situací žáci

Pravidla pro podchycení podezřelé absence

 • telefonický pohovor se zákonnými zástupci žáka
 • telefonický pohovor s dětským lékařem žáka
 • osobní pohovor se zákonnými zástupci žáka
 • nahlášení podezřelé či neomluvené absence na OSPOD
 • následný monitoring žáka

Vzdělávání pedagogů

Všichni pedagogičtí pracovníci věnují pozornost problematice drog, šikany a násilí, záškoláctví, kriminality, rizikového sexuálního chování, vandalismu, projevům rasismu a xenofobie i dalším, nově vznikajícím projevům rizikového chování. Pedagogové reagují hned při objevení prvních náznaků nežádoucího chování a vyvozují patřičné důsledky.

Kromě samostudia se v této oblasti pedagogové vzdělávají na odborných, vhodně vybraných seminářích a kurzech dle aktuálních nabídek.

Všechny vzdělávací aktivity jsou závislé na vývoji epidemie Covid 19 v Čr a na rozhodnutí a nařízení vlády ČR.

Vzdělávání v oblasti specifické prevence

Termín Aktivita Obsah Jméno
září setkání VP + ŠMP MPP, nové informace, výměna zkušeností Mgr. Bartoňková – VP, ŠMP
březen Setkání VP + ŠMP MPP, nové informace, výměna zkušeností Mgr. Bartoňková – VP, ŠMP

Tento plán je pouze orientační, pedagogičtí pracovníci se účastní různých vzdělávacích aktivit na základě aktuálních nabídek vzdělávacích center.

Aktivity spojené s prací školního metodika prevence

- zpracování Minimálního preventivního programu

 • zajišťuje práci s odborníky
 • podporuje spolupráci třídy a třídního učitele
 • koordinuje preventivní činnosti na škole
 • věnuje se osvětě pro zákonné zástupce i veřejnost a informuje je
 • shromažďuje materiály ze školení k rizikovému chování žáků
 • předává informace učitelům i žákům
 • monitoruje rizikové chování žáků na škole

Aktivity spojené s prací ostatních pedagogů

- v rámci výchovně vzdělávacího procesu se věnují rozvoji kompetencí dětí v oblasti

sociálních dovedností

 • učí podle principů a metod v rámci koncepce školy
 • provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy
 • vzájemně hodnotí uplynulé období na pedagogických radách
 • konzultují případné problémy, navrhují výchovná opatření
 • úzce spolupracují s rodiči, příp. zákonnými zástupci žáků
 • spolupracují s odbornými institucemi a lékaři

Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi

Škola má velmi dobrou spolupráci s odborníky a organizacemi v této problematice.

PPP Břeclav – okresní metodik prevence Mgr. Adamusová konzultace při řešení problémových situací, nabídky vzdělávacích seminářů
Dětští a odborní lékaři konzultace, podchycení absence
Policie konzultace při řešení problémových situací, pomoc při snižování záškoláctví, zážitkové akce, besedy
OSPOD posudky, konzultace, hlášení problémových situací
SPC , PPP vyšetření žáků, doporučení PO, konzultace, pomoc při vypracovávání IVP
CVČ Hustopeče nabídka programů,výpomoc při údržbě areálu
Město Hustopeče nabídka programů pro žáky, výpomoc školy při péči o živ. prostředí
Úřad práce konzultace, řešení problémových situací, profesní příprava

Možnosti realizace prevence:

- plnění ŠVP

- respektování Školního řádu

- monitorování rizikového chování

- kontakt se žáky, rodiči

- projekty

- kruhové hodiny

- nástěnky

- soutěže – sportovní i vědomostní

- besedy, diskuze, přednášky, interaktivní pořady (s učiteli, s odborníky)

- dramatická výchova, sociální hry, obhajoba názoru, trénink zachování postojů

- výlety, exkurze

- návštěva divadelních představení, výstav, výukových a vzdělávacích programů

- vzdělávání pedagogických pracovníků

- zájmové kroužky

Systém práce jednotlivých tříd v oblasti prevence

 1. stupeň

Důraz je kladen na:

- navozování příznivého sociálního klimatu ve třídě

- respektování druhých lidí (tolerance, odlišnosti jiných)

- podporu přátelství

- osvojování a upevňování základních návyků

- správnou životosprávu

- výchovu k ekologii

- volnočasové aktivity, netolismus

 1. stupeň

Důraz je kladen na:

- zvyšování příznivého klimatu ve třídách

- záškoláctví

- vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování

- toleranci, respektování druhých

- předcházení, příp. odstranění agresivního chování

- výchovu k odpovědnosti za zdraví

- správnou životosprávu (poruchy příjmu potravy, alkohol, kouření…)

- vandalismus

- využití volného času, netolismus, kyberšikanu, hazardní sporty

Kruhová hodina

viz. Příloha č. 1

Plán jednotlivých tříd v oblasti prevence

viz. Příloha č. 2

Hodnocení MPP

MPP je pravidelně hodnocen na pedagogických radách.

Celkové mapování výskytu rizikového chování a závěrečné zhodnocení MPP je zpracováno k závěrečné pedagogické radě; výsledky pak slouží jako podklad pro zpracování MPP na příští školní rok.

Dále je poskytována zpětná vazba z hodnocení MPP okresnímu metodikovi prevence Mgr. Heleně Adamusové formou dotazníku na konci školního roku a také jsou poskytována souhrnná data o stavu školní prevence do Systému evidence preventivních aktivit.

Preventivní tým se schází čtvrtletně, v případě nutnosti neodkladně.

Dne 6. 9. 2021 Vypracovala : Mgr. Yvona Bartoňková

VP, ŠMP

Seznam příloh :

Příloha č. 1 - Kruhová hodina

Příloha č. 2 - Plán jednotlivých tříd v oblasti prevence

Příloha č. 3 - Plánované akce na školní rok 2017/2018

Příloha č. 4 - Informace pro rodiče o programu proti šikaně

Příloha č. 5 - Program proti šikanování

Příloha č. 6 - Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky

Příloha č. 7 - Plán školního metodika prevence

Příloha č. 8 - Plán výchovného poradce

Příloha č. 9 - Důležité kontakty a adresy

Příloha č. 1

Kruhová hodina

Kruhová hodina probíhá 1x za měsíc (koncem měsíce). Přítomni jsou vždy třídní učitelé jednotlivých tříd a metodik prevence nebo výchovný poradce (od 1. 9. 2019 zastává tuto funkci na naší škole jedna osoba). Ve vedení těchto hodin se střídají jednotliví učitelé.

Cílem kruhových hodin je vytvořit důvěryhodný vztah mezi žáky a učiteli, utváření a vyslovení vlastního názoru, umění poklidné diskuze a slušného vystupování, podpora zdravého sebevědomí a stmelování školního kolektivu.

Náplň kruhové hodiny

- řešení aktuálních problémů

- zhodnocení uplynulého měsíce

- připomenutí významných událostí

- připomínky, názory a náměty žáků i pedagogů

- vyzvednutí zdařilých žákovských prací a výsledků

- sociální hry

- diskuze

Příloha č. 2

Plán jednotlivých tříd v oblasti prevence (RTP – rámcový třídní program)

Témata týkající se rizikového chování žáků jsou běžně zařazována do denního života školy a zdůrazňována podle aktuálních problémů ve škole. Do vzdělávacího procesu jsou zařazována zejména v předmětech Občanská výchova, Český jazyk, Čtení, Přírodověda a Přírodopis, Pracovní výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova a Informatika a jsou praktikována různými formami a metodami.

Každá třída má vypracovaná vlastní pravidla prevence. Tato pravidla jsou utvořena na základě konkrétních potřeb a problémů dané třídy a hlavně podle schopností žáků; vytváří je třídní učitel společně s žáky.

Praktická škola jednoletá

- zásady slušného chování a podpora mezilidských vztahů

- posilování vzájemných vztahů v kolektivu

- upevňování spolupráce mezi spolužáky

- dodržování pravidel chování ve výuce i mimo výuku

- pomoc slabším a méně schopným spolužákům

- dodržování hygienických návyků a opatření proti šíření COVID 19

1., 2. a 4 ročník ZŠS

- začleňování žáků do kolektivu

- pomoc spolužákům

- poskytování příležitosti poznávat spolužáky

- dáváme pozor, abychom si neublížili

- dáváme pozor, abychom neublížili druhému

- nerušíme ostatní při učení

- nebereme si věci druhého

- dodržování hygienických návyků

1., 2. a 4. ročník ZŠS

- vysoce individuální přístup při všech činnostech

- socializace dětí ve fungující kolektiv

- zlepšení a posílení celkového pozitivního klimatu ve třídě

- zvládnutí režimu a nastavených pravidel během vyučování

- rozvoj a upevňování sebeobslužných činností

- rozvoj samostatnosti

- dodržování zásad slušného chování

- rozvoj vzájemné spolupráce a přátelských vztahů mezi spolužáky

- dodržování hygienických návyků

5., 7., 8. a 9. ročník ZŠS

- začlenění nového žáka do kolektivu

- využívání krizového plánu pro žáky s PAS

- rozvoj a upevňování vzájemné spolupráce

- rozvoj pomoci mezi spolužáky

- upevňování přátelských vztahů

- upevňování zásad slušného chování

- zvýšené dodržování hygienických zásad

1., 2. a 4. ročník ZŠ, 5. a 6. ročník ZŠS

- začlenění nových prvňáčků do kolektivu

- zvládnutí pravidel a řádu třídy, školy

- slušné chování a mezilidské vztahy

- pomáhání si navzájem, nejen slabším spolužákům

- dodržování zvýšených hygienických zásad

- bezpečnost při školních akcích venku, dopravní pravidla

- plnění školních povinností

 1. + 5. roč. ZŠ

- začlenění nových žáků do kolektivu třídy

- dodržování třídních pravidel

- komunikace s dospělými, pedagogy podle ŠŘ a pravidel slušnosti

- dodržování zásad slušného chování

- rozvoj vzájemné spolupráce mezi spolužáky

- vedení k samostatnosti a pravidelnému plnění školních povinností

- vštěpování zásad zdravého životního stylu

- zvýšené dodržování hygienických návyků

 1. + 8. + 9. ročník ZŠ

- začlenění nových žáků do kolektivu třídy

- upevňování zásad slušného chování a mezilidských vztahů

- upevnění vztahů v kolektivu

- rozvoj vzájemné spolupráce mezi spolužáky

- přesné určení pravidel chování ve třídě a jejich dodržování

- zlepšení přípravy na vyučování

- dodržování správné životosprávy (problém kouření, energetické nápoje)

- pomoc slabším, mladším spolužákům

- důraznější dodržování hygienických návyků jako opatření proti šíření koronaviru

 

Příloha č. 3

Plánované akce na školní rok 2021/2022

Všechny aktivity jsou závislé na vývoji epidemie Covid 19 v Čr a na rozhodnutí a nařízení vlády ČR.

Aktivity specifické prevence

AKTIVITY TERMÍN GARANT TÉMA CÍLOVÁ SKUPINA
Bezpečné chování celoroční projekt Mgr. Mlčoch bezpečné chování na silnici všichni žáci
Návštěva Romského muzea září Mgr. Pavlů prevence rasismu 5. - 9. ročník, praktická škola
Beseda s policisty listopad Bc. Rais krizové situace, vandalismus všichni žáci
Vánoční dílny prosinec Mgr. Průdková spolupráce rodičů a žáků, společné využití volného času žáci a rodiče
Návštěva dopravního hřiště duben Bartoněk bezpečnost dětí v dopravním provozu žáci 1. st. a prš
Sportovní odpoledne pro žáky a rodiče květen Mgr. Pavlů prohlubování vzájemných vztahů, respektování pravidel, spolupráce rodičů a žáků, společné využití volného času žáci, rodiče a pedagogové
Ozdravné pobyty, výlety červen Mgr. Mlčoch, třídní učitelé upevňování vrstevnických vztahů žáci, rodiče
Kruhové hodiny každý měsíc ŠMP a VP Aktuální problémy RCH, hodnocení uplynulého měsíce všichni žáci

Tematické bloky pro žáky

Aktivita Cíl. skupina Garant Čas. rozvrh
Dílenské a zahradnické práce zájemci Mgr. Svoboda říjen - květen
Výtvarný kroužek zájemci Mgr. Nováková říjen - květen
Logopedický kroužek zájemci Mgr. Donné říjen - květen
Aktivizační kroužek zájemci Bc. Daněčková říjen - květen
Jednorázové akce
Aktivita Cíl. skupina Garant Čas. rozvrh
Rehabilitační pobyt žáci odlouč. prac. Morkůvky Mgr. Nováková podzim, jaro
Branně orientační

závod - „Bušmen“

Žáci 3. - 9. roč. Mgr. Mlčoch říjen
Turnaj v přehazované žáci 6. - 9.roč. Mgr. Bartoňková říjen
Přespolní běh Žáci 3. - 9. roč. p. uč. Bartoněk říjen
"Člověče nezlob se" žáci 1. - 5.roč. Mgr. Bartoňková listopad
Mikuláš žáci 1. st. + ZŠ speciální Mgr. Průdková prosinec
Turnaj ve vybíjené - okres žáci 3. - 9. roč. p. uč. Bartoněk prosinec
Lyžařský výcvik žáků žáci 6. - 9. roč. Mgr. Pavlů březen
Recitační soutěž žáci, pedagogové, rodiče, veřejnost Mgr. Průdková březen
Turnaj v kopané - okres Žáci 6. - 9. roč. p. uč. Bartoněk březen
Jarní přechod Pálavy žáci 6. - 9. roč. Mgr. Pavlů duben
SHM - atletika (škola,okres) všichni žáci p. uč. Bartoněk květen
Sportovní odpoledne pro žáky a rodiče žáci, rodiče a pedagogové Mgr. Pavlů květen
Návštěva partnerské školy Boskovice žáci 7. - 9. roč., pedagogové Mgr. Pavlů květen
Ozdravný pobyt Všichni žáci Mgr. Mlčoch květen
Školní výlety žáci jednotlivých tříd třídní učitelé červen

 

Příloha č. 4

 

Informace pro rodiče o programu proti šikanování

 

Vážení rodiče,

žádná škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem má naše škola vytvořen program proti šikanování, který je součástí Minimálního preventivního programu (MPP naleznete na webových stránkách naší školy). Důležitou součástí programu proti šikanování je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.

 

 

S pozdravem Mgr. Blanka Vetýšková

ředitelka školy

 

Hustopeče 6. 9. 2021

 

 

 

Příloha č. 5

Program proti šikanování

 1. 1. Úvod

Program je zpracován v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j. 24246/2008-6 „Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení“. Je nedílnou součástí Minimálního preventivního programu školy.

Šikanování vnímáme jako jev, který doprovází společnou výchovně vzdělávací činnost. Naším cílem je tedy vytvořit takové školní prostředí, ve kterém se šikaně nedaří, snažit se zvládnout takové metody, techniky a přístupy, aby se dařilo šikaně předejít, včas ji rozpoznat a umět řešit a nakonec minimalizovat její výskyt.

 1. Charakteristika šikanování

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.

Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikanování spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti.

 1. Projevy šikanování

Mezi základní formy šikany patří:

 • Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií).
 • Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti).
 • Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.).

Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v některých opravdu závažných případech může nabýt i rysy organizovaného zločinu.

 1. 2. Škola v prevenci šikanování

Základem prevence šikanování a násilí ve škole je Školní vzdělávací program, který podporuje pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Při efektivní realizaci prevence šikanování usilujeme o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem:

 • podporujeme solidaritu a toleranci,
 • podporujeme vědomí sounáležitosti,
 • posilujeme a vytváříme podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy,
 • uplatňujeme spolupráci mezi dětmi a rozvíjíme jejich vzájemný respekt,
 • rozvíjíme jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince.

Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce.

 1. Preventivní opatření školy

Organizace a řízení

Otázka prevence šikany a její minimalizace úzce souvisí s dobrou komunikací jednotlivých pracovníků školy. Organizace chodu školy musí umožňovat častou a pružnou komunikaci o problémových jevech.

Komunikace :

 1. Pravidelně – na pedagogických poradách informovat o případném podezření výskytu šikany .
 2. Průběžně – kdokoliv z pracovníků, kteří si všimnou příznaků nezdravých vztahů a nevhodného chování k některému z žáků, to neprodleně sdělí třídnímu učiteli a vedení školy. Následuje zostřené sledování vytipovaných žáků a komunikace o jejich projevech.
 3. Dotahování – po vyřešení případu shrnout postupy a výsledek řešení – poučení pro celý pedagogický sbor.

Preventivní tým: ŘŠ Mgr. Blanka Vetýšková, Mgr. Aleš Pavlů, metodik prevence a výchovný poradce Mgr. Yvona Bartoňková

 1. Preventivně výchovná činnost žáků

S třídními kolektivy se pracuje na rozvoji pozitivních mezilidských vztahů. Za jejich rozvoj odpovídají především třídní učitelé, následně pak všichni vyučující, kteří dle možností a konkrétní situace ve třídách najdou odpovídající organizační formy (výuka v jednotlivých předmětech, lyžařský kurz, exkurze, výlety, školy v přírodě…).

Žáci vědí, co je a co není šikana a jak se zachovat, když se v jejich blízkosti objeví.

Všichni učitelé se zaměřují na činnosti rozvíjející pozitivní vztahy a provádějí zpětnou vazbu. Žáci jsou seznamováni s následujícími tématy:

 • Co je a co není šikana
 • Co je a co není žalování
 • Jakým způsobem se zastat oběti
 • Jak vhodným způsobem vyhledat pomoc dospělého
 1. Prevence ve výuce

Všichni učitelé vnímají důležitost vytváření bezpečného prostředí. Kromě práce ve svém předmětu se soustředí na rozvoj pozitivních vztahů v daném kolektivu. Umožňují rozvoj spolupráce i zpětnou vazbu. Žáci by měli umět pracovat při skupinové práci, vyjadřovat se slušně a otevřeně při zpětné vazbě apod.

 1. Prevence ve školním životě mimo vyučování

Zde se jedná především o prevenci o přestávkách a na mimoškolních akcích. Pedagogové musí se zvýšenou intenzitou sledovat případné možné nežádoucí projevy chování a místa, kde by mohlo k těmto projevům docházet.

 1. Spolupráce s rodiči

Škola se snaží systémově spolupracovat s rodiči těmito prostředky:

seznámení se školním řádem

seznámení s MPP

poskytnutí adresáře služeb s ohledem na problematiku nežádoucího chování

kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům

funkčnost poradenského systému (metodik prevence, výchovný poradce)

konzultace s rodiči o určitém problému

pomoc při zprostředkování odborné pomoci

vzájemné informování (škola - rodiče, rodiče – škola)

úzká spolupráce při řešení problémů

Školní poradenské služby

Poradenské služby na škole poskytuje:

 • Výchovný poradce, školní metodik prevence Mgr. Yvona Bartoňková
 1. 3. Krizový plán školy a postupy řešení šikanování

První pomoc při počáteční šikaně – postup pedagogického pracovníka

 1. Informují-li rodiče pedagogického pracovníka o podezření na šikanování, informuje tento pracovník neprodleně ředitele školy, ten okamžitě svolá Preventivní tým a zahájí okamžitě vyšetřování šikany. Totéž platí v případě, že má pedagogický pracovník podezření na šikanování nebo v případě, že někdo z žáků nahlásí podezření na šikanu.
 2. Preventivní tým stanoví okamžité kroky k odhalení podezření nebo šikany, odhad závažnosti, formy šikany.
 3. Je uskutečněn rozhovor s tím, kdo na šikanu upozornil a s obětí šikany.
 4. Zajistí se svědci šikany a důkazy šikany.
 5. Provedou se utajené individuální rozhovory se svědky šikany (je nepřípustné společné vyšetřování agresorů a svědků a konfrontace oběti s agresory).
 6. Zajistí se ochrana oběti.
 7. Předběžně se vyhodnotí stávající situace – a) metoda usmíření
 1. b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo

výchovná komise s agresorem a jeho rodiči)

 1. Vždy informujeme rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případech, že se podezření neprokáže.
 2. Návrh na mimořádné pedagogické radě na potrestání agresorů.
 3. Následná práce s celou třídou
 1. První pomoc pro výbuch skupinového násilí při pokročilé šikaně

 1. Zvládnutí vlastního šoku, odhad závažnosti situace a formy šikany.
 2. Bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí.
 3. Zahájení vyšetřování.
 4. Zalarmování pedagogů a informování ředitele školy.
 5. Zabránění domluvě agresorů a ovlivňování svědků.
 6. Pomoc oběti (přivolání lékaře).
 7. Oznámení na PČR.
 8. Konzultace s okresním metodikem prevence.
 9. Informace rodičům.
 10. Vyšetřování situace.
 11. Náprava, spolupráce s celou skupinou, uzdravování kolektivu.
 1. Postup ředitele školy

 1. Přijme informaci o šikanování (pedagogický pracovník, rodič, žák)
 2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu vlastními silami nebo zda škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a Policií ČR.
 3. Svolá Preventivní tým.
 4. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na vyšetřování šikany dle jeho pokynů
 5. Zajistí informování rodičů o vyšetřování šikany nebo sám informuje o výsledcích vyšetřování šikany, které řídí.
 6. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.
 7. V mimořádných případech doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v příslušném diagnostickém ústavu.
 8. V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.
 9. Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění) oznámí tuto skutečnost Policii ČR.
 10. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.
 11. Projedná v pedagogické radě potrestání agresorů.
 1. Krizový scénář pro řešení počátečního stádia šikanování všeobecně

 1. Rozlišit stádium šikany (počáteční, pokročilá)
 2. Zjistit informace od obětí i spolužáků
 3. Individuální rozhovory se svědky, v případě neshody svědků nebo nejasností vést konfrontační

rozhovory

Nekonfrontujeme agresora s obětí!

Konfrontace agresorů provádíme až po získání plnohodnotných informací.

 1. Svolat výchovnou komisi
 2. Pozvat rodiče oběti i agresorů – nikdy ne současně!

Rodiče oběti musí znát postup řešení.

 1. Rozebrat situaci se třídou
 2. Sledovat vztahy žáků a pracovat s nimi
 3. Proškolený pracovník, většinou školní metodik prevence, na podkladě kvalifikovaného od-

hadu stadia a formy šikanování rozhodne, zda řešení zvládne škola sama nebo si povolá

odborníka specialistu – Mgr. Adamusová, PPP Břeclav

 1. Krizový scénář při zjištění pokročilé šikany (3. – 5. stádium) všeobecně

 1. Odhad závažnosti onemocnění

- chování, spolupráce, vztahy, celková atmosféra

- závažnost a četnost agresivních projevů

- doba, po kterou šikanování probíhá

- počet obětí a agresorů

Při odhadu závažnějších forem a stádia šikanování je závazný krizový plán, který upravuje:

- způsob ochrany oběti/-í

- povinnosti pedagogických pracovníků a jejich jednotný postup

- žádost o vstup specializovaného servisního zařízení

- zajištění součinnosti – technické a organizační podmínky, případně personální

- zajištění a koordinace informačních toků

- opatření – školní řád, klasifikační řád, pracovní řád

- způsob další práce se třídou, s jednotlivými aktéry

 1. Strategie vyšetřování

- zajištění bezpečí oběti, příp. informátora

- zvýšení pedagogického dozoru na rizikových místech, v rizikových situacích

- kontaktování externího servisního zařízení – odborník na vyšetřování šikany, policie

 1. Závěry vyšetřování

- zajištění ochrany oběti, resp. informátora

- prokázání a usvědčení agresorů, přiznání

- jednání výchovné komise - realizace opatření

- oznámení o potrestání agresorů

- léčba skupiny

Doporučuje se dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí). V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.

Pro potrestání agresorů lze užít i následující běžná výchovná opatření:

- Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy

- Snížení známky z chování

- Převedení do jiné třídy

Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina).

V mimořádných případech se užijí další opatření:

- Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v příslušném diagnostickém ústavu.

- Ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.

 1. Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR

Při řešení případů šikany spolupracovat s institucemi:

- v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry

- v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie

- v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou)

Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění):

- Policie ČR

- OSPOD

 1. Stádia šikanování

První stadium: Zrod ostrakismu

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace

V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese.

Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra

Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“.

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení.

Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana

Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná.

Stadia šikanování podle Michala Koláře, 1990, 1996, 1997, 2000 aj.

 1. Doporučená literatura z oblasti školního šikanování

* Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.

Poznámka: Pro pracovníky v ústavní a náhradní rodinné péči může být užitečná kapitola Pasťácké šikany v knize Bolest šikanování (Portál, 2001, 2005).

Doporučená literatura (knihy, sborníky, studie, závěrečné zprávy)

* Kavalír, A. (Eds.) (2009). Kyberšikana a její prevence – příručka pro učitele.

Plzeň: Dragon press s.r.o.

* Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola

*      psychosociálních studii.

* Kolář, M.(2012). Net story: Příběhy ze světa internetu. Praha: NCBI.

* Kolář, M. (2001, 2005). Bolest šikanování. Praha: Portál.

* Kolář, M. (2009). Skrytá podstata Hradeckého školního programu proti

šikanování. In: Phillipová, L., Janošová, P. (Eds.) Šikana jako etický,

psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference

v Praze 19.3. 2009. Praha: Tribun EU.

* Kolář, M. (2005). Školní násilí a šikanování. Ostrava: CIT, Ostravská univerzita.

* Kolář, M. (Ed.) (2004) Školní šikanování. Sborník z první celostátní konference

konané v Olomouci na PdF UP 30.3. 2004. Praha: Společenství proti šikaně.

10-12.

* Kolář, M. (2000, 1997). Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál.

* Kolář, M. (2003). Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a

školských zařízeních. Praha: MŠMT ČR.

* Kolektiv autorů (2012). Elektronická šikana a jak jí řešit. (Metodický materiál.) Praha:

NCBI.

* Kopecký, K., Krejčí,V. (2010). Rizika virtuální komunikace. (Příručka pro učitele.) Olomouc: Net Univerzity. [cit. 2.12. 2012] http://www.e-nebezpeci.cz/index.php/ke-stazeni

* Krejčí,V. (2010). Kyberšikana – kybernetická šikana.  Olomouc: E-Bezpečí.  [cit. 2.12. 2012] Dostupný z WWW – http://www.e-nebezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/materialy-pro-studium-studie-atd

* Parry, J., Carrington, G. (1997). Čelíme šikanování: Sborník metod. Praha:

IPPP: Portál.

* Philippová, L., Janošová,P. (Eds.) (2009). Šikana jako etický, psychologický a

pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference konané 19. 3. 2009

v Praze. Brno: Tribun EU.

Rogers,V. (2011). Kyberšikana. (Pracovní materiály pro učitele a žáky.) Praha: Portál.

* Říčan, P., Janošová, P. (2010). Jak na šikanu. Praha: Grada.

* Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál.

Doporučená literatura (časopisy)

* Kolář, M. (2010). Bolest kyberšikany. Informační bulletin 1. Úřad pro ochranu

osobních údajů.

* Kolář, M. (2010). Ve škole: Šikana, nebo jen škádlení? Psychologie dnes 2 (16),  56-59.

* Kolář, M. (2009). Šikana v mateřské škole: diferenciální diagnostika – jak rozlišit

*      šikanování od škádlení? Řízení mateřské školy (20. aktualizace). Praha:

*      nakladatelství dr. Josef Raabe.

* Kolář. M. (2009). Zlo či dobro, šikanovanie alebo doberanie? In: Sociálna

prevenci 1. Bratislava: Národne osvetové centrum.

* Kolář, M. (2007). Český školský program proti šikanovaniu. Perspektivy.

*      In:   Sociálna prevencia. Bratislava: Národné osvetové centrum.

* Kolář, M. (2007). Český školní program proti šikanování. Právo a rodina, 3.

* Kolář, M. (2006). Jak na šikanu? Psychologie dnes 2 (12), 16-18.

* Kolář, M. (2005) Devět kroků při řešení počáteční šikany aneb pedagogická

chirurgie. Prevence 7 ( 2), 3-7.

* Miovský, M. a kol. (2012). Návrh doporučené struktury MPP prevence rizikového chování pro ZŠ. Praha: Klinika adiktologie 1.LF KU

Příloha č. 6

 1. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky

 1. Zajistí-li zaměstnanec školy podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího zaměstnance školy uloží tuto látku do obálky, na kterou napíše datum, čas a místo zjištění látky. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru. Poté zajistí bezodkladné informování Policie ČR. Pokud je zjištěna látka u dítěte, které jeví známky intoxikace, předá se látka stejným způsobem lékaři.
 2. V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky musí být žák odveden ze třídy do místnosti, kde musí být zajištěn dohled dospělé osoby, a to do doby, než si pro žáka přijdou zákonní zástupci nebo lékařská služba. Škola je povinna kontaktovat bezodkladně rodiče či jeho zákonné zástupce a informovat je o povaze zdravotních obtíží žáka.
 3. Při užití stimulačních či kanabinoidních látek škola vyzve rodiče, aby navštívil lékaře, popř. nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech.
 4. Pokud si rodič pro dítě včas nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a zavolá lékařskou pomoc, a to zejména v případech, kdy by mohlo být ohroženo zdraví žáka. Rodič bude o postupu školy bezodkladně informován. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví opatření k zamezení výskytu žáků pod vlivem omamné látky ve škole.

 

 

Škola se řídí metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č. j.: 21291/2010-28)

1) Návykové látky – drogy – nová příloha 2018

2) Rizikové chování v dopravě

3) Poruchy příjmu potravy

4) Alkohol a děti školního věku – nová příloha 2018

5) Syndrom týraného dítěte – CAN

6) Školní šikanování

7) Kyberšikana - nová příloha 2017

8) Homofobie

9) Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

10) Vandalismus - nová příloha 2017

11) Záškoláctví - nová příloha 2017

12) Krádeže

13) Tabák – nová příloha 2018

14) Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které

přichází z vnějšího i vnitřního prostředí

15) Netolismus

16) Sebepoškozování

17) Nová náboženská hnutí

18) Rizikové sexuální chování

19) Příslušnost k subkulturám

20) Domácí násilí

21) Hazardní hraní

22) Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkající se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví.

Příloha č. 7

PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE

2021/2022

 1. Základní činnosti

 2. - depistáž problémových žáků
 3. - průběžné řešení konfliktních situací a rizikového chování
 4. - kontrola a řešení podezřelé a neomluvené absence

- příprava (inovace) Minimálního preventivního programu, koordinace přípravy

- informace pro všechny pedagogické pracovníky školy o prevenci rizikového chování, především o

konkrétních podmínkách ve škole z hlediska rizik, uplatňování různých forem a metod

umožňujících včasné zachycení žáků

- seznámení pedagogických pracovníků s Minimálním preventivním programem, pojmenování

jednotlivých kroků, které povedou k jeho realizaci

- informace pro pedagogické pracovníky o dalším vzdělávání k prevenci rizikového chování

- zapracování problematiky prevence rizikového chování do školních dokumentů (vnitřní řád školy,

učební plány, plán práce,…).

- seznámení rodičů s MPP (zasedání SRPDŠ)

- vyhodnocení efektivity jednotlivých preventivních aktivit

- vyhodnocení MPP

 1. Aktivity v průběhu školního roku

- navázání kontaktů s institucemi a organizacemi, které se angažují v prevenci RCH

- podání návrhů psychologických a speciálně pedagogických vyšetření (problematika RCH)

- poradenská služba pro rodiče – dle zájmu rodičů

- poradenská služba pro žáky – dle zájmu žáků

- příprava informací o RCH na škole pro pedagogické rady

- účast na poradě s okresním metodikem prevence

- zajišťování vybavení školy odborným a metodickým materiálem a dalšími pomůckami(dle

finančních možností školy)

Vypracovala: Mgr. Yvona Bartoňková, 6. 9. 2021

Příloha č. 8

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2021/2022

 1. Základní činnosti

- spolupráce s SPC, PPP

- kontrola Doporučení SPC a PPP jednotlivých žáků (platnost, nákup pomůcek jako PO)

- spolupráce s ostatními pedagogy při plnění doporučení SPC a PPP

- spolupráce s ostatními pedagogy při řešení problémových situací

- kontrola realizace podpůrných opatření

- kontrola Hodnocení PO a Hodnocení průběhu vzdělávání žáků posílaných na kontrolní vyšetření

do SPC, PPP

- kontrola vypracování a hodnocení IVP

- depistáž problémových žáků

- průběžné řešení konfliktních situací po stránce výukové

- kontrola a řešení podezřelé a neomluvené absence

- účast na setkání výchovných poradců

- průběžná spolupráce s rodiči žáků

- spolupráce s dětskými lékaři

Září

- kontrola Doporučení SPC a PPP jednotlivých žáků (platnost, nákup pomůcek jako PO)

- kontrola realizace podpůrných opatření

- evidence vycházejících žáků

Říjen

- úvodní seznámení žáků s učebními obory, zjišťování individuálních zájmů týkajících se profesní

orientace

- spolupráce s informačním poradenským centrem ÚP

- podání žádostí na SPC, PPP o předprofesní vyšetření vycházejících žáků

- organizace návštěvy žáků na veletrhu vzdělávací nabídky

- vystoupení na zasedání SRPDŠ - informace o umístění bývalých vycházejících žáků a informace

rodičům aktuálně vycházejících žáků

Listopad

- návštěva SPC ve škole + vyšetření žáků

- realizování exkurzí na OU pro vycházející žáky

Prosinec

- realizování exkurzí na OU pro vycházející žáky

- náborové besedy se zástupci OU

- kontrola Doporučení SPC a PPP jednotlivých žáků (platnost, nákup pomůcek jako PO)

- registrace pracovních omezení a lékařských doporučení u vycházejících žáků

Leden

- seznámení žáků s přijímacím řízením, přihláškami, cvičné vyplnění

- seznámení s Doporučeními vycházejících žáků ohledně profesní orientace

- stanovení termínu návštěvy vycházejících žáků u dětského lékaře pro potvrzení na přihlášky

Únor

- kontrola vyplněných přihlášek, doplnění klasifikace a hodnocení žáka

Březen

- seznámení žáků i rodičů s termíny přijímacího řízení

Duben

- pohovor s žáky o výsledcích přijímacího řízení; v případě nepřijetí, příprava na druhé kolo

- exkurze na matriku – beseda s matrikářkou

- příprava a realizace zápisu žáků do 1. třídy

Květen

- evidence přijatých, nepřijatých žáků

- evidence a vydávání zápisních lístků

Červen

- kontrola a zhodnocení IVP a PO

Vypracovala: Mgr. Yvona Bartoňková, 6. 9. 2021

Příloha č. 9

Důležité kontakty a adresy

 1. Kontakty na krizová, poradenská a preventivní zařízení

Ped.- psych. poradna Břeclav – ředitelka

Administrativní pracovnice

 1. Ped. - psych. poradna Břeclav

ZŘ., metodik prevence SPJ

Mgr. V. Houšťová

T. Kubíková

L. Hrdinová

Mgr. Helena Adamusová

603 873 593

519 373 996

519 322 139

601 376 343

pppbreclav@mybox.cz

web.: www.pppbreclav.cz

helena.adamusova@pppbreclav.cz

 1. Městský úřad Břeclav, vedoucí

Odd. Sociálně právní ochrany dětí a služeb (OSPOD)

Ing. J. Matušinová 519 311 411 jana.matusinova@breclav.eu
 1. Městský úřad Břeclav

Úsek poskytování peněžitých a věcných dávek občanům společ. nepřizpůsobivým (OSPOD)

Mgr. B. Gavendová

Bc. A. Vajbarová

Mgr. J. Vajbarová

Bc. R. Mauričová

519 311 390

519 311 274

519 311 207

519 311 265

blanka.gavendova@breclav.eu

alena.vajbarova@breclav.eu

jana.vajbarova@breclav.eu

romana.mauricova@breclav.eu

K – centrum drogové závislosti Břeclav – vedoucí centra Bc. H. Hajduchová 775 950 094

602 567 757

739 389 137

731 428 358

hana.hajduchova@breclav.charita.cz

kacko@breclav.charita.cz

Policie ČR Břeclav, Nár. hrdinů č.15 Obvod- p. Kocourek 974 632 111 krbv@mvcr.cz

bv.oop.breclav.podatelna@pcr.cz

Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy ( drogové závislosti) – psycholog
 1. PhDr. Trávníček

731 428 218
Poliklinika Břeclav – dětský psychiatr MUDr. D. Stehlíková 519 303 315
PPP Břeclav – pobočka Hustopeče - Mgr. J. Hašková

Mgr. Z. Saparová

Mgr. M. Jelínková

Pí. Z. Havránková

518 389 122

518 389 121

MěÚ Hustopeče – odd. Sociální prevence Vedoucí odd.

PhDr. T. Laz Dis.

A. Koblihová,DiS

JUDr. Z. Frybertová

Mgr. L. Kozielková

Bc. I. Michálková

Bc. I. Blažková

Bc. B. Smejkalová

519 441 029

519 441 024

722 566 407

519 441 018

519 441 022

702 204 706

728 536 534

702 204 707

601 576 084

socialni@hustopece-city.cz
 1. Policie ČR – obvod. odd. Hustopeče

Husova 3

Vedoucí odd.

nadpor. Mgr. Otáhal J.

Zást. vedoucího Nadpor. Bc. P. Novotná

nadpor. Hájek V.

974 632 743

602 426 014

974 632 741

724 846 705

bv.oop.hustopece.sekret@

pcr.cz

Mě Policie Hustopeče Novák R. 727 888 396 novak@hustopece.cz

policie@hustopece.cz

Modrá linka důvěry pro děti a mládež

Brno

Od 9.00 hod.- 21 hod. 608 902 410

731 197 477.

Linka bezpečí pro děti a mládež

Na účet volaného

Děti, mládež a studenti do 26 let 116 111
Středisko výchovné péče Brno -Pisárky, 603 69, Kamenomlýnská 2 vedoucí SVP, speciální pedagožka
Mgr. I. SkotálkováMgr. Z. Janáček
Mgr. M. Sponarová

Mgr. E. Kurdiovský

775 989 826

778 404 598

778 404 597

778 404 596

 info@svp-ddu-brno.cz 

skotalkova@svp-ddu-brno.cz

sponarova@svp-ddu-brno.cz

kurdiovsky@svp-ddu-brno.cz

http://www.svp-ddu-brno.cz/kontakt/

Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246 (DÚ a SVP) Veslařská 246, PSČ 637 00 BRNO
vedoucí ambulantního pracovištěStředisko výchovné péče
Veslařská 252, 637 00 Brno

Středisko výchovné péče
Masarykovo náměstí 396/5
695 01 Hodonín

Ředitel – Mgr. M. Holý

Ambulantní služby

Vedoucí SVP:

Bc. I. Lesová

542 518 502,

725 038 131
773 481 326

722 930 411

778 759 388

dum.veslarska@bm.orgman.cz

ambulance@dum-brno.cz

web:  www.dum-brno.cz;

svpbrno@svpbrno.cz

info@svphodonin.cz

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov
Nádražní 698, Moravský Krumlov, 672 01
Mgr. Jan Košíček

Mgr. Pavel Psota

PhDr. Hana Schlesinger

731654207

778703250

778 705 135

vudds@seznam.cz

svpmk@seznam.cz

svpznojmo@seznam.cz

Další kontakty:

www.sananim.cz/dis

www.drogovaporadna.cz

mailto:drak@sananim.cz

Drogové informační centrum SANANIM, Novovysočanská 604a, 190 00 Praha 9, tel.: 284825817

www.mvcr.cz sekce „Občanům“ podsekce „Prevence Kriminality“

www.nekurte.cz

www.dokurte.cz

www.teenchallenge.cz, ředitel střediska Tira – V. Kozulík- tel. 558 348 242, mobil: 724 081 676, (pomáhá závislým lidem)

SPONDEA, Krizové centrum pro děti a mládež (s nepřetržitým provozem) – centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti

Krizová linka : 541 235 511, Mo: 608 118 088, e-mail: krizovapomoc@spondea.cz

Sdružení linka bezpečí, telefon 266 727 976,

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, PPP Brno

Sládkova 45, 613 00 Brno, vedoucí PhDr. Lenka Skácelová

e-mail: pppsladkova@volny.cz

tel: 54805260802, 548 529 330

Kontakty na Mordou linku:

Telefon: 549 241 010
Mobil: 608 902 410
Skype: modralinka
Internetová poradna: helpmodralinka.cz
Pracovní doba: od 9.00 do 21.00 hod.

Národní centrum bezpečného internetu : www.bezpecne-online.cz

Poruchy příjmu potravin – ANABELL 848 200 210, http: //www.anabell.cz

Na portálu www.idealni.cz se dozvíte vše o mentální bulimii a mentální anorexii

Informace k drogám: http://www.odrogach.cz http://www.drogy.net www.drogy-info.cz www.adiktologie.cz

 1. První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny – Hapalova 22, Brno, Řečkovice

Zobrazit všechny důležité dokumenty

zobrazit
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu