Školní řád

Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace,

se sídlem Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče

26. Školní řád

Č.j.: 077/2021

Účinnost od: 01.07.2021

Spisový znak: A.1.

Skartační znak: A10

Vypracovala: Mgr. Blanka Vetýšková

Vydala: Mgr. Blanka Vetýšková

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Máme několik základních pravidel:

-           Vstoupil jsi - pozdrav.

-           Odcházíš - rozluč se.

-           Chceš-li - řekni prosím.

-           Dostaneš-li - řekni děkuji.

-           Používej i ostatní "kouzelná" slova, která k sobě lidi přibližují.

-           Nikoho nebij, nejsi slaboch, který si musí dokazovat svou sílu.

-           Nenič. Co posloužilo tobě, poslouží i druhým.

-           Netrap se. Zaklepej a vstup. Poděl se o všechny radosti i starosti.

-           Važ si sám sebe. Každý má svou cenu.

-           Chraň vše, co chceš, aby jiní respektovali.

-           Veškerá rozhodnutí týkající se tebe musí plně brát v úvahu tvůj nejlepší zájem.

-           Škola respektuje tvé právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství a při tom respektuje roli rodičů jako průvodce.

čl. I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Ve škole a na veřejnosti se každý žák chová tak, aby svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy, do které se rozhodl chodit.

odst. 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců:

1. Žáci (studenti) mají kromě práv stanovených školským zákonem právo

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,

b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

g) být chráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením

h) požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se dítě cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení

i) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

2. Zákonní zástupci mají právo zejména na:

a) svobodnou volbu školy pro své dítě

b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole

c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,

e) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,

f) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,

g) volit a být voleni do školské rady,

h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,

i) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka,

3. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn;

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

4. Žáci (studenti) jsou povinni:

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení,

b) řádně se vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem,

c) dodržovat školní řád (vnitřní řád) a předpisy a pokyny školy (školského zařízení) k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

d) plnit pokyny pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

e) být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem, dodržovat stanovená opatření.

f) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

g) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, jak při prezenčním, tak distančním vzdělávání,

h) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.

odst. 2. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole :

1. Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně "dobrý den", dospělým vyká.

2. Žák má právo obrátit se na pracovníka školy s problémem který jej trápí, na konzultace ohledně učiva. Své mínění a názory vyjadřuje vždy slušným způsobem.

3. Pokud dá žák podnět, řešení se ujímá nejprve třídní učitel a dále se postupuje podle stanovených pravidel.

4. Žáci respektují pokyny všech vyučujících, vychovatelek ŠD a ostatních zaměstnanců školy. Ke všem dospělým osobám se chovají s respektem a úctou.

5. Žáci oslovují členy pedagogického sboru „pane řediteli" („paní ředitelko"), „pane zástupce" („paní zástupkyně“), „pane učiteli" („paní učitelko").

6. Nevhodné chování vůči pracovníkovi školy je důvodem pro udělení kázeňského opatření.

7. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dověděl.

Pro případy žáků s ukončenou povinnou školní docházkou: V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka ze školy nebo školského zařízení.

čl. II. Provoz a vnitřní režim školy

odst.1. Režim činností ve škole:

1. Vyučování začíná v 8:00 hod., žáci přicházejí  nejpozději 5 minut před zahájením vyučování. Školní budova je pro žáky otevřena od 7:40 a uzamyká se s prvním zvoněním v 7:55 hod. Pro vstup do školy slouží pouze hlavní vchod. Dohled vykonává příslušný dozorující učitel nebo ředitelkou školy pověřená osoba.

2. Žáci si ukládají oděvy a obuv v šatnách na místo k tomu určené. V kapsách oděvu neponechávají peníze a cenné předměty, mezi které patří i mobilní telefony.

3. Svá místa v učebnách žáci zaujmou v době do 7:55 hodin. Příchod žáků po 7:55 hod je pokládán za pozdní. Opakuje-li se častěji, upozorní třídní učitel rodiče žáka na jeho nedochvilnost.

4. Časové rozvržení vyučovacích hodin:

1.hod.: 8.00-8.45, 2.h.od: 8.55-9.40, 3.hod.: 9.55-10.40, 4.hod.: 10.50-11.35, 5.hod.: 11.45-12.25, 6.hod.:12.35-13.15.

5. O malé přestávce (až na potřebu použití WC) zůstávají žáci ve třídě, po druhé a čtvrté vyučovací hodině mají možnost se pohybovat mimo třídy, k odpočinku mohou využívat relaxační kouty, při pěkném počasí venkovní hřiště. V žádném případě se nezdržují v prostorách šaten a WC.

6. Na WC udržují pořádek a čistotu. Není dovoleno navštěvovat se ve třídách. Přecházení z poschodí do poschodí je dovoleno pouze se souhlasem dohlížejícího učitele.

7. Ve speciálních učebnách (ŠD, výtvarný ateliér, dílny, cvičné kuchyňky) se žáci řídí řády jednotlivých učeben.

8. Do dílen a tělocvičen nevstupují žáci bez vědomí pedagogů. Při odchodu na Tv a Pv čekají ukázněně ve třídě na příslušného vyučujícího a řídí se jeho pokyny. Po ukončení těchto hodin se žáci vracejí do učeben pod dohledem vyučujícího. Po ukončení výuky si každý uklidí své pracovní místo a pod vedením vyučujícího odchází do šatny. Ten vyčká na jejich oblečení a přezutí, případně jim v této činnosti pomůže.

9. Žáci nepobývají mimo vyučování ve školní budově. Výjimkou je účast v zájmových kroužcích.

10. Členové školního klubu mohou pobývat v budově školy jen se svými vedoucími nebo učiteli.

11. Úřední hodiny v kanceláři školy jsou pro žáky vyvěšeny na dveřích kanceláře.

12. Během přestávky jsou v učebnách velká okna zavřená. Větrá se do chodby. Okno může otevřít učitel během vyučovací hodiny, za uzavření oken zodpovídají vyučující. S žaluziemi manipulují výhradně vyučující.

13. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.

14. Žáci 9. roč. o polední přestávce v době od 13,15 hod. do 14,00  hod. odcházejí na oběd   (domů nebo do školní jídelny ). Dojíždějící žáci dle písemné dohody s rodiči – buď opustí školu na oběd nebo zůstávají ve škole s pedagogickým dozorem. 

15. Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí

 • on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část,
 • ofF-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky,
 • individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,
 • komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,
 • zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení,
 • informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení
 • pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám,
 • průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy.

kap.1. Základní pravidla chování ve škole:

1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.

2. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování, aktivně se ho účastní a nenarušuje nevhodně průběh vyučovacích hodin.

3. Do školy chodí vhodně a čistě upraven a oblečen.

4. Po příchodu do třídy se žák připraví na vyučování, o přestávkách si připravuje pomůcky na další vyučovací hodinu.

5. Po zvonění na hodinu sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do pěti minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost zástupce třídy v ředitelně nebo kanceláři školy.

6. V případě potřeby může žák zůstat ve škole po vyučování – na doučování, nebo dokončení zadané práce.

7. Žáci nelžou, nepodvádí, neznehodnocují dokumentaci sloužící ke komunikaci se zákonnými zástupci. Chovají se k sobě navzájem slušně, nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům.

8. Nalezené věci odevzdá žák do ředitelny školy.

9. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů zaměstnanců školy, dodržuje školní řád školy a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.

10. Žák zachovává čistotu i v okolí školy a v areálu školního hřiště.

11. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval dobré jméno školy.

12. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

13. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Do školy je nevhodné nosit cenné předměty (šperky, MP přehrávače, fotoaparáty apod.) nepotřebné k výuce a větší obnosy peněz. V případě nutnosti si cenné věci či peníze žák uschová u TU nebo jiného zaměstnance školy. Pokud tak neučiní, škola neodpovídá za případné odcizení, ztrátu nebo poškození cenných předmětů nebo peněz.

14. Žák nezcizuje, nepoškozuje a nebere věci spolužáků bez vědomí majitele.

15. Mobilní telefony musí být během vyučovací hodiny vypnuty.

16. Během celého vyučování je zakázáno nahrávání a pořizování fotografií. Zneužití internetu bude hodnoceno jako porušení školního řádu.

17. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

18. Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce a matematice. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.

odst. 2. Režim při akcích mimo školu
1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 14 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v měsíčním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.

6.Součástí vzdělávání mohou být také další aktivity, uvedené ve školním vzdělávacím programu, jako bruslení, školy v přírodě, turistické, cyklistické a jiné kurzy, sportovní soustředění, zahraniční akce.

8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení.

9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

10. Při porušení pravidel stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,

b) důtku třídního učitele,

c) důtku ředitele školy.

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

odst. 3. Docházka do školy

1. Školní docházka je povinná po dobu devíti (deseti) školních roků.

2. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

3. Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky.

4. Žákovi ve vzdělávacím programu základní školy praktické může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle ve vzdělávacím programu základní školy speciální pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. (§55 odst.2)

5. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná. Pozdní příchody budou zaznamenány. Opakující se pozdní příchody budou řešeny za přítomnosti rodičů, popřípadě příslušných úřadů.

6. Pokud není možná přítomnost většiny žáků nebo studentů ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. Žáci jsou povinni se této výuky účastnit podle pravidel stanovených pedagogy.

7. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenčním, tak distančním vzdělávání. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně.

8. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin.

čl. III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.

2. Žákům není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu.

4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.

5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.

6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

7. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

8. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.

9. Po poslední vyučovací hodině dopoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do šaten. Dohled v šatnách nad žáky odcházející z budovy vykonává pedagog, který je odvádí.

10. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek.

11. Při zjištěných projevech rizikového chování u dětí a žáků škola postupuje v souladu s pokyny a metodickými doporučeními MŠMT vydané k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol a na akcích pořádaných školou je zakázáno kouřit, užívat alkohol; vyrábět, distribuovat, přechovávat, užívat, šířit a propagovat omamné a psychotropní látky.

Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.

12. Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.15. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem (§31 odst.3 ŠZ).

13. Dopustí-li se žák nebo student takového jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dověděl (§31 odst.5 ŠZ).

14. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

15. Evidence úrazů.

 1. Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.
 2. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola (školské zařízení) o úrazu dozví.

Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost zraněného ve škole zasahující do dvou po sobě následujících vyučovacích dnů, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.

O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Další ohlašovací povinnost plní v souladu s prováděcím předpisem ke školskému zákonu.

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

čl. IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, žáků a studentů

1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které patří k zařízení školy a třídy a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.

2. Každé poškození nebo závady v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo hospodářce. Svévolné poškození nahradí žák, který je způsobil, nezjistí-li se viník, pak celá třída nebo skupina. Při ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při poškození učebnic uhradí žák poměrnou částku předepsanou školou.

3. Svévolné poškození majetku školy, učebnic, učebních pomůcek a podobně žák uhradí v poměrné výši.

4. Služba hlásí neprodleně vyučujícímu zjištěné poškození nebo zničení věci, které jsou majetkem školy. Rovněž hlásí závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci.

5. Žáci nemanipulují s audiovizuálními pomůckami ve třídě a v učebnách.

6. Žáci nemanipulují s žaluziemi ve třídách.

7. Poškození nebo ztráta osobních věci se ihned hlásí třídnímu učiteli, případně vedení školy.

8. Žák je povinen udržovat pořádek v prostorách sociálního zařízení a nepoškozovat jejich vybavení. Poškození tohoto majetku žák uhradí v poměrné výši.

9. Žáci nesmí bez souhlasu zaměstnanců školy vstupovat do prostor pro ně neurčených (do šatny učitelů, sborovny a ředitelny, kabinetů).

10.  Platí přísný zákaz jakkoli manipulovat se školním zařízením, pokud není přítomen vyučující a nedá k těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory školy - učebny, chodby, záchody atd. Rovněž je zakázáno nešetrně zacházet s nábytkem a celkovým vybavením místnosti. 

čl. V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

viz. sm. č. 9 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

odst. 1. Hodnocení vzdělávání žáků

1. Pokud jeden předmět vyučuje více pedagogů, při hodnocení na vysvědčení se podílí všichni, rozhodující slovo má garant předmětu.

2. Žák (zákonný zástupce) má v případě pochybností o správnosti hodnocení na vysvědčení právo požádat o přezkoumání výsledků hodnocení do tří pracovních dnů poté, kdy se o hodnocení dozvěděl.

3. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do 14 dnů. Výsledek přezkoušení oznámí ředitel školy prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka.

4. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky jsou komisionální.

5. Žák může v jednom dni konat opravnou zkoušku pouze z jednoho předmětu.

6. Žák koná opravné zkoušky nejpozději do konce příslušného školního roku. Termín stanoví ředitel školy. Nemůže-li se žák dostavit ze závažných důvodů, umožní ředitel školy vykonání opravných zkoušek v náhradním termínu nejpozději do 15. září příslušného roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého.

7. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se nedostavil k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, neprospěl.

odst. 2. Podmínky pro ukládání výchovných opatření

Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění uložit napomenutí nebo důtku. Ředitel školy může žákovi uložit po projednání v pedagogické radě důtku.

Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody uložení výchovného opatření prokazatelným způsobem zástupci žáka.

Snížená známka z chování není kázeňským opatřením. Hodnotí se chování žáka v průběhu celého pololetí a klasifikace není závislá na žádném kázeňském opatření uloženém během
školního roku.

Pochvaly:
Pochvalu uděluje třídní učitel nebo ředitel školy.
Pochvalou mohou být oceněny například výborné studijní výsledky žáků, mimořádné zlepšení studijních výsledků, veškeré práce nad rámec žákovských povinností, reprezentace školy při vystoupeních, reprezentace školy při sportovních soutěžích, umístění v soutěžích a olympiádách.

Kázeňská opatření:

1. Napomenutí třídního učitele

- menší přestupky proti školnímu řádu, např. opakované pozdní příchody, časté zapomínání učebních pomůcek, nepřezouvání, nevhodné vyjadřování, vulgární mluva, neplnění povinnosti služby....

2. Důtka třídního učitele – ukládá třídní učitel

- za opakované drobné přestupky

- za závažnější přestupky, např. nevhodné chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy......

- za neomluvenou absenci – zpravidla menší než 3 hodiny

3. Důtka ředitele školy

je ukládána v tom případě, že předcházející kázeňská opatření nemají žádoucí účinek a žák stále nerespektuje ustanovení školního řádu a pravidel chování ve společnosti

- dále i v tom případě, že svým momentálním činem závažně porušil školní řád – např. velmi nevhodné chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy, opuštění budovy školy bez dovolení, vulgární slovní napadení pracovníka školy…

- za neomluvenou absenci  zpravidla 3 – 6 hodin

Informace o uložení výchovných opatření se prokazatelně sděluje zákonným zástupcům žáka.
Napomenutí třídního učitele zápisem v žákovské knížce, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy úředním dopisem.

Důtka ředitele školy a snížená klasifikace chování musí být vždy projednána pedagogickou radou.

čl. VI. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování

1. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje žákovi vyučující, do tří dnů třídní učitel, na více dnů ředitel, popřípadě zástupce ředitele školy. Písemnou žádost o toto uvolnění musí žák předložit předem.

2. Rodič je povinen oznámit nepřítomnost svého dítěte škole do 24 hodin (SMS, telefonicky, emailem,...).

3. Zákonný zástupce je do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka (§ 50 odst. 1 a § 67 odst. 1 ŠZ). Neúčast při distanční výuce oznámit třídnímu učiteli nebo vedení školy.

4. Při závažném záškoláctví bude škola spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

5. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.

6. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu pověřené osoby.

7. Škola může v odůvodněných případech žádat potvrzení lékaře o nemoci žáka. (Met. pokyn MŠMT č.j. 10194/2002-14), při prokázaném záškoláctví bude též postupováno podle tohoto pokynu.

čl. VII. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

1. Podle § 22 školského zákona jsou žáci povinni dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Dále jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

2. Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.

čl. VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Radomír Bartoněk

 2. O kontrolách provádí písemné záznamy

 3. Zrušuje se předchozí znění tohoto řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.

 4. Školní řád byl schválen školskou radou.

 5. Školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2021.

 6. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy, ve sborovně školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webu školy).

 7. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 11.5.2021.

 8. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 1. - 3.9.2021, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.

 9. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy.

V Hustopečích dne 4.5.2021

Mgr. Blanka Vetýšková

ředitelka školy

Zobrazit všechny důležité dokumenty

zobrazit
skolahustopece-logo-2
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu