Školní řád

Základní škola a praktická škola Hustopeče,

příspěvková organizace

Č.j.: 116/2018 Účinnost od: 1.11.2018
Spisový znak: A.1.4. Skartační znak: A 10
Změny, dodatky: č.1 – odl. prac. Mo,

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

Máme několik základních pravidel:

-           Vstoupil jsi - pozdrav.

-           Odcházíš - rozluč se.

-           Chceš-li - řekni prosím.

-           Dostaneš-li - řekni děkuji.

-           Používej i ostatní "kouzelná" slova, která k sobě lidi přibližují.

-           Nikoho nebij, nejsi slaboch, který si musí dokazovat svou sílu.

-           Nenič. Co posloužilo tobě, poslouží i druhým.

-           Netrap se. Zaklepej a vstup. Poděl se o všechny radosti i starosti.

-           Važ si sám sebe. Každý má svou cenu.

-           Chraň vše, co chceš, aby jiní respektovali.

-           Veškerá rozhodnutí týkající se tebe musí plně brát v úvahu tvůj nejlepší zájem.

-           Škola respektuje tvé právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství a při tom respektuje roli rodičů jako průvodce.

čl. I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

Ve škole a na veřejnosti se každý žák chová tak, aby svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy, do které se rozhodl chodit.

odst. 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců:

V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 472/2011 Sb., mají žáci a jejich zákonní zástupci následující práva:

 • na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona (bod 1)

 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

 • volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí

 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje

 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona

 • práva uvedená v tomto odstavci s výjimkou bodů 1  a 2 mají také zákonní zástupci žáků a nezletilých žáků

 • být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením

 • požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se dítě cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení

V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 472/2011 Sb., mají žáci a jejich zákonní zástupci následující práva

 • zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení

 • na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka

 • informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem

 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 Školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích

odst. 2. Docházka do školy

2.1 Školní docházka je povinná po dobu devíti (deseti) školních roků.

2.2 Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

2.3 Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky.

2.4 Žákovi ve vzdělávacím programu základní školy praktické může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle ve vzdělávacím programu základní školy speciální pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. (§55 odst.2)

2.5 Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná. Pozdní příchody budou zaznamenány. Opakující se pozdní příchody budou řešeny za přítomnosti rodičů, popřípadě příslušných úřadů.

odst. 3. Základní pravidla chování ve škole:

V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci následující povinnosti :

3.1 Žáci se přezouvají při příchodu do školy do přezůvek v šatnách.

3.2 Po příchodu do třídy se žák připraví na vyučování, o přestávkách si připravuje pomůcky na další vyučovací hodinu.

3.3 Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do pěti minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost zástupce třídy v ředitelně nebo kanceláři školy.

3.4 Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin.

3.5 V případě potřeby může žák zůstat ve škole po vyučování – na doučování, nebo dokončení zadané práce.

3.6 Žáci nelžou, nepodvádí, neznehodnocují dokumentaci sloužící ke komunikaci se zákonnými zástupci. Chovají se k sobě navzájem slušně, nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům.

3.7 Žáci dodržují pravidla hygieny a kulturního chování. Do školy chodí čistě a slušně oblečeni.

3.8 Nalezené věci odevzdají do ředitelny školy.

3.9 Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště.

3.10 Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval dobré jméno školy.

3.11 Do školy je nevhodné nosit cenné předměty (MP přehrávače, fotoaparáty apod.) nepotřebné k výuce a větší obnosy peněz. V případě nutnosti si cenné věci či peníze žák uschová u TU nebo jiného zaměstnance školy. Špokud tak neučiní, škola neodpovídá za případné odcizení, ztrátu nebo poškození cenných předmětů nebo peněz.

3.12 Žák nezcizuje, nepoškozuje a nebere věci spolužáků bez vědomí majitele.

3.13 Mobilní telefony musí být během vyučovací hodiny vypnuty.

3.14 Během celého vyučování je zakázáno nahrávání a pořizování fotografií. Zneužití internetu bude hodnoceno podle čl.III Klasifikace chování, výchovná opatření.

čl. II. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

1. Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně "dobrý den", dospělým vyká.

2. Žák má právo obrátit se na pracovníka školy s problémem který jej trápí, na konzultace ohledně učiva. Své mínění a názory vyjadřuje vždy slušným způsobem.

3. Pokud dá žák podnět, řešení se ujímá nejprve třídní učitel a dále se postupuje podle stanovených pravidel.

4. Žáci respektují pokyny všech vyučujících, vychovatelek ŠD a ostatních zaměstnanců školy. Ke všem dospělým osobám se chovají s respektem a úctou.

5. Žáci oslovují členy pedagogického sboru „pane řediteli" („paní ředitelko"), „pane zástupce" („paní zástupkyně“), „pane učiteli" („paní učitelko").

6. Nevhodné chování vůči pracovníkovi školy je důvodem pro udělení kázeňského opatření.

7. Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

d) volit a být voleni do školské rady,

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

8. Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

e) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

čl. III. Provoz a vnitřní režim školy

1. Vyučování začíná v 8:00 hod., žáci přicházejí  nejpozději 5 minut před zahájením vyučování. Školní budova je pro žáky otevřena od 7:40 a uzamyká se s prvním zvoněním v 7:55 hod. Pro vstup do školy slouží pouze hlavní vchod. Dohled vykonává příslušný dozorující učitel nebo ředitelem školy pověřená osoba.

2. Žáci si ukládají oděvy a obuv v šatnách na místo k tomu určené. V kapsách oděvu neponechávají peníze a cenné předměty, mezi které patří i mobilní telefony.

3. Svá místa v učebnách žáci zaujmou v době do 7:55 hodin. Příchod žáků po 7:55 hod je pokládán za pozdní. Opakuje-li se častěji, upozorní třídní učitel rodiče žáka na jeho nedochvilnost.

4. Časové rozvržení vyučovacích hodin:

1.hod.: 8.00-8.45, 2.h.od: 8.55-9.40, 3.hod.: 9.55-10.40, 4.hod.: 10.50-11.35, 5.hod.: 11.45-12.25, 6.hod.:12.35-13.15

5. O malé přestávce (až na potřebu použití WC) zůstávají žáci ve třídě, po druhé a čtvrté vyučovací hodině mají možnost se pohybovat mimo třídy, k odpočinku mohou využívat relaxační kouty, při pěkném počasí venkovní hřiště V žádném případě se nezdržují v prostorách šaten a WC.

6. Na WC udržují pořádek a čistotu. Není dovoleno navštěvovat se ve třídách. Přecházení z poschodí do poschodí je dovoleno pouze se souhlasem dohlížejícího učitele.

7. Ve speciálních učebnách (ŠD, výtvarný ateliér, dílny, cvičné kuchyňky) se žáci řídí řády jednotlivých učeben.

8. Do dílen a tělocvičen nevstupují žáci bez vědomí pedagogů. Při odchodu na Tv a Pv čekají ukázněně ve třídě na příslušného vyučujícího a řídí se jeho pokyny. Po ukončení těchto hodin se žáci vracejí do učeben pod dohledem vyučujícího. Po ukončení výuky si každý uklidí své pracovní místo a pod vedením vyučujícího odchází do šatny. Ten vyčká na jejich oblečení a přezutí, případně jim v této činnosti pomůže.

9. Žáci nepobývají mimo vyučování ve školní budově. Výjimkou je účast v zájmových kroužcích.

10. Členové školního klubu mohou pobývat v budově školy jen se svými vedoucími nebo učiteli.

11. Úřední hodiny v kanceláři školy jsou pro žáky vyvěšeny na dveřích kanceláře.

12. Během přestávky jsou v učebnách velká okna zavřená. Větrá se do chodby. Okno může otevřít učitel během vyučovací hodiny, za uzavření oken zodpovídají vyučující. S žaluziemi manipulují výhradně vyučující.

13. O přestávkách není přípustné opouštět školní budovu.

14. Žáci 9.roč. o polední přestávce v době od 13,15 hod. do 14,00  hod. odcházejí na oběd   (domů nebo do školní jídelny ). Dojíždějící žáci dle písemné dohody s rodiči – buď opustí školu na oběd nebo zůstávají ve škole s pedagogickým dozorem. 

čl. IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.

2. Žákům není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu.

4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.

5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.

6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

7. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

8. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.

9. Po poslední vyučovací hodině dopoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do šaten. Dohled v šatnách nad žáky odcházející z budovy vykonává pedagog, který je odvádí.

10. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek.

11. Při zjištěných projevech rizikového chování u dětí a žáků škola postupuje v souladu s pokyny a metodickými doporučeními MŠMT vydané k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol a na akcích pořádaných školou je zakázáno kouřit, užívat alkohol; vyrábět, distribuovat, přechovávat, užívat, šířit a propagovat omamné a psychotropní látky.

12. Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.15. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem (§31 odst.3 ŠZ).

13. Dopustí-li se žák nebo student takového jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl (§31 odst.5 ŠZ).

14. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

15. Evidence úrazů.

 1. Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.
 2. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola (školské zařízení) o úrazu dozví.

Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost zraněného ve škole zasahující do dvou po sobě následujících vyučovacích dnů, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.

O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Další ohlašovací povinnost plní v souladu s prováděcím předpisem ke školskému zákonu.

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

čl. V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, žáků a studentů

1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které patří k zařízení školy a třídy a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.

2. Každé poškození nebo závady v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo hospodářce. Svévolné poškození nahradí žák, který je způsobil, nezjistí-li se viník, pak celá třída nebo skupina. Při ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při poškození učebnic uhradí žák poměrnou částku předepsanou školou.

3. Svévolné poškození majetku školy, učebnic, učebních pomůcek a podobně žák uhradí v poměrné výši.

4. Služba hlásí neprodleně vyučujícímu zjištěné poškození nebo zničení věci, které jsou majetkem školy. Rovněž hlásí závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci.

5. Žáci nemanipulují s audiovizuálními pomůckami ve třídě a v učebnách.

6. Žáci nemanipulují s žaluziemi ve třídách.

7. Poškození nebo ztráta osobních věci se ihned hlásí třídnímu učiteli, případně vedení školy.

8. Žák je povinen udržovat pořádek v prostorách sociálního zařízení a nepoškozovat jejich vybavení. Poškození tohoto majetku žák uhradí v poměrné výši.

9. Žáci nesmí bez souhlasu zaměstnanců školy vstupovat do prostor pro ně neurčených (do šatny učitelů, sborovny a ředitelny, kabinetů).

10.  Platí přísný zákaz jakkoli manipulovat se školním zařízením, pokud není přítomen vyučující a nedá k těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory školy - učebny, chodby, záchody atd. O přestávkách je rovněž zakázáno nešetrně zacházet s nábytkem a celkovým vybavením místnosti. 

čl. VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

viz. příloha Klasifikační řád

1. Pokud jeden předmět vyučuje více pedagogů, při hodnocení na vysvědčení se podílí všichni, rozhodující slovo má garant předmětu.

2. Žák (zákonný zástupce) má v případě pochybností o správnosti hodnocení na vysvědčení právo požádat o přezkoumání výsledků hodnocení do tří pracovních dnů poté, kdy se o hodnocení dozvěděl.

3. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do 14 dnů. Výsledek přezkoušení oznámí ředitel školy prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka.

4. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky jsou komisionální.

5. Žák může v jednom dni konat opravnou zkoušku pouze z jednoho předmětu.

6. Žák koná opravné zkoušky nejpozději do konce příslušného školního roku. Termín stanoví ředitel školy. Nemůže-li se žák dostavit ze závažných důvodů, umožní ředitel školy vykonání opravných zkoušek v náhradním termínu nejpozději do 15. září příslušného roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého.

7. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se nedostavil k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, neprospěl.

čl. VII. Podmínky pro ukládání výchovných opatření

Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku. Ředitel školy může žákovi udělit po projednání v pedagogické radě důtku.

Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření prokazatelným způsobem zástupci žáka.

Snížená známka z chování není kázeňským opatřením. Hodnotí se chování žáka v průběhu celého pololetí a klasifikace není závislá na žádném kázeňském opatření uděleném během
školního roku.

Pochvaly:
Pochvalu uděluje třídní učitel nebo ředitel školy.
Pochvalou mohou být oceněny například výborné studijní výsledky žáků, mimořádné zlepšení studijních výsledků, veškeré práce nad rámec žákovských povinností, reprezentace školy při vystoupeních, reprezentace školy při sportovních soutěžích, umístění v soutěžích a olympiádách.

Kázeňská opatření:

1. Napomenutí třídního učitele

- menší přestupky proti školnímu řádu, např. opakované pozdní příchody, časté zapomínání učebních pomůcek, nepřezouvání, nevhodné vyjadřování, vulgární mluva, neplnění povinnosti služby....

2. Důtka třídního učitele - uděluje třídní učitel

- za opakované drobné přestupky

- za závažnější přestupky, např. nevhodné chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy......

- za neomluvenou absenci – zpravidla menší než 3 hodiny

3. Důtka ředitele školy

je udělována v tom případě, že předcházející kázeňská opatření nemají žádoucí účinek a žák stále nerespektuje ustanovení školního řádu a pravidel chování ve společnosti

- dále i v tom případě, že svým momentálním činem závažně porušil školní řád – např. velmi nevhodné chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy, opuštění budovy školy bez dovolení, vulgární slovní napadení pracovníka školy…

- za neomluvenou absenci  zpravidla 3 – 6 hodin

Informace o udělení výchovných opatření se prokazatelně sděluje zákonným zástupcům žáka.
Napomenutí třídního učitele a důtka třídního učitele zápisem v žákovské knížce, důtka ředitele školy úředním dopisem.

Důtka ředitele školy a snížená klasifikace chování musí být vždy projednána pedagogickou radou.

čl. VIII. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování

1. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje žákovi vyučující, do tří dnů třídní učitel, na více dnů ředitel, popřípadě zástupce ředitele školy. Písemnou žádost o toto uvolnění musí žák předložit předem.

2. Rodič je povinen oznámit nepřítomnost svého dítěte škole do 24 hodin (SMS, telefonicky, emailem,...).

3. Zákonný zástupce je do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti povinnen doložit důvody nepřítomnosti žáka (§ 50 odst. 1 a § 67 odst. 1 ŠZ).

4. Při závažném záškoláctví bude škola spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

5. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.

6. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu pověřené osoby.

7. Škola může v odůvodněných případech žádat potvrzení lékaře o nemoci žáka. (Met.pokyn MŠMT č.j. 10194/2002-14), při prokázaném záškoláctví bude též postupováno podle tohoto pokynu.

čl. IX. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

1. Podle § 22 školského zákona jsou žáci povinni dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Dále jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

2. Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.

Hustopeče 19.10.2018 ___________________________

ředitelka školy

 

 

Školská rada schválila dne ________________ . Podpis: ________________________

předsedkyně ŠR

Přílohy :

Klasifikační řád

Řád Školní družiny

Dodatek č. 1 – pro pracoviště Morkůvky

 

Dodatek č.2 – od 1.9.2020:
čl. I, odst 2, bod 2.6:
2.6 Pokud není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů ve škole, poskytuje škola dotčeným
žákům vzdělávání distančním způsobem. Žáci jsou povinni se této výuky účastnit podle pravidel
stanovených pedagogy.

čl. VIII, bod 3:
3. Zákonný zástupce je do 3 kalendářních dnů od počátku povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve
výuce (§ 50 odst. 1 a § 67 odst. 1 ŠZ). Neúčast při distanční výuce oznámit třídnímu učiteli nebo vedení
školy.

Zobrazit všechny důležité dokumenty

zobrazit
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu