Výroční zpráva činnosti školy 2017-18

Základní škola a praktická škola Hustopeče,

příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Hustopeče, říjen 2018 Mgr. Blanka Vetýšková

ředitelka školy

OBSAH

 1. ÚVOD

 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
 1. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

 1. ÚDAJE O SPRÁVNÍCH ÚKONECH

 1. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

 1. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

 1. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

 1. AKTIVITY , PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI A SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

 1. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ČŠI

 1. ZÁVĚR

 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ

1. ÚVOD

Ve školním roce 2017/18 jsme se snažili stále udržet vysokou úroveň školy co se týká jak vzdělávání, tak i ostatních aktivit. Všichni pracovníci školy vynakládají velké úsilí, aby si škola zachovala ráz rodinného prostředí, vstřícných vztahů, vzájemné pomoci, kdy ke všem žákům přistupujeme individuálně podle jejich potřeb. Pedagogičtí pracovníci, i vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách, ale hlavně na základě jejich odborného vzdělání a zkušeností, přistupují k žákům s potřebnou dávkou empatie a respektování jejich individuálních potřeb. S použitím speciálně pedagogických metod a postupů dokážeme s žáky odborně pracovat a v rámci jejich možností a schopností je posouvat stále dál. Na druhé straně se snažíme v žácích pěstovat pocit odpovědnosti za své činy a chování, nastavovat jim mantinely a pravidla, která by se měli naučit respektovat, což je důležité pro jejich další vývoj a pozdější fungování ve společnosti. K budování potřebných volních vlastností jsou vhodné mimoškolní aktivity, ať už sportovní, či kulturní, proto se snažíme dětem nabídnout různé formy a metody vzdělávání a toto vzdělávání propojit co nejvíce s reálným životem mimo školní lavice.

V tomto školním roce jsme vyučovali podle vzdělávacích programů:

1. Základní škola praktická – plnění povinné 9leté školní docházky

- vzdělávací program „Škola pro život“ - školní vzdělávací program připravený podle RVP ZV- přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Vzdělávali se podle něho žáci 2. st. ZŠ – 7. - 9. ročník.

 

2. Žáci 1.st. ZŠ se vzdělávali podle „Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání“ ze dne 1. března 2016 – podle minimálních výstupů upraveného RVP ZV

3. Základní škola speciální – plnění povinné 10leté školní docházky

-  vzdělávací program  „Škola pro život“ - školní vzdělávací program připravený podle RVP pro ZŠ speciální – díl I., II.

4. Základní škola - plnění povinné 9leté školní docházky

- školní vzdělávací program připravený podle RVP pro základní vzdělávání (IVP)

5. Praktická škola jednoletá – střední škola – pokračování základní školy speciální

- vzdělávací program „Škola pro život“ - školní vzdělávací program pro střední vzdělávání, 78 – 62 -C/01, Praktická škola jednoletá

 

Dále fungovala dvě oddělení školní družiny a po vyučování školní klub.

Na pracovišti v Hustopečích vyučujeme podle ŠVP pro ZŠ praktickou, ŠVP pro ZŠ – žáci získávají základní vzdělání a ŠVP pro ZŠ speciální – žáci získávají základy vzdělání. Na odloučeném pracovišti v Morkůvkách, které úzce spolupracuje s týdenním stacionářem Narnie, pečujeme o děti s lékařskou diagnózou autismus, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Žáci se zde vzdělávají podle ŠVP pro ZŠ speciální školy I. a převážně II. díl a získávají základy vzdělání.

V ZŠ praktické se vzdělávají žáci s lehkým mentálním postižením, v ZŠ speciální pak žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a postižením více vadami.

Co se týká střední školy, Praktické školy jednoleté, máme po jedné třídě v Hustopečích i Morkůvkách.

Na konci loňského školního roku odešlo celkem 8 žáků, během roku odešel další žák, nově příchozích bylo celkem 9, takže ke konci školního 2017/18 roku máme stejný počet žáků jako předchozí rok.

Výroční zpráva o činnosti školy je jen částečným obrazem života školy. Komplexní pohled, kterým se škola prezentuje veřejnosti, nabízíme na www.skolahustopece.cz.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Základní informace o právnické osobě vykonávající činnosti škol, škol. zařízení

Název právnické osoby

Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace

Sídlo školy

Hustopeče, Šafaříkova 999/24, 693 01

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

70839034

Zřizovatel

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Telefon

519 412 659, 603 363 266

E-mail

info@skolahustopece.cz

Internetové stránky

www.skolahustopece.cz

Ředitelka školy

Titul, jméno, příjmení

Mgr. Blanka Vetýšková

Školská rada :

Na začátku školního roku proběhly ve škole volby do školské rady pro zákonné zástupce, protože děti bývalých členů ŠR ukončily vzdělávání. Stejně tak ze strany zřizovatele byli s účinností od 20. února 2018 jmenováni jejich zástupci do rady.

Seznam členů školské rady:

 1. Julie Mašková, zákonný zástupce dětí , předsedkyně

 2. Dagmar Idesová, zástupce pedagogů

 3. Aleš Pavlů, zástupce pedagogů

 4. Zdeňka Daněčková, zástupce pedagogů

 5. Stanislav Jeřábek, zástupce zřizovatele

 6. Ivan Vincour, zástupce zřizovatele

 7. Michal Vejpustek, zástupce zřizovatele

 8. Alena Vojtěšková, zákonný zástupce dětí

 9. Věra Kotoučková, zákonný zástupce dětí

V uplynulém školním roce se školská rada sešla dvakrát. První jednání proběhlo v říjnu, druhé jednání v dubnu. Rada na svých jednáních projednávala Výroční zprávu za uplynulý školní rok, zprávu o hospodaření školy, nový rozpočet školy. Její členové dále diskutovali o problémech školství obecně a záležitostech, týkajících se konkrétně naší školy.

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Jsme plně organizovanou školou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve věkovém rozpětí od 6 do 26 let s dlouholetou tradicí.

Kmenový areál je situován do klidné a tiché části města, obklopen zahradami a městskými sportovišti.

Odloučené pracoviště se nachází v 18 km vzdálené obci Morkůvky. Od září 2011 je škola umístěna v nově zrekonstruované budově, jejímž vlastníkem je Českobratrská církev evangelická.

Souhrnná kapacita školy je 178 v žáků v 5 součástech.

Škola je standardně vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Počítačové učebny jsou k dispozici jak pro výuku informatiky, tak i pro práci v ostatních předmětech.

Díky projektu OP VK EU Peníze školám, do kterého jsme se zapojili, se nám podařilo vybavit 5 tříd interaktivními tabulemi a novými počítači. Tímto krokem se výuka v hodinách dosti změnila. Učitelé předkládají žákům prezentace, tvoří si vlastní DUMy a učení je tak pro žáky mnohem atraktivnější a zajímavější. Zejména práce na interaktivní tabuli je velmi baví a tímto způsobem se rádi zapojují do výuky. Zapojili jsme se také do projektu Tablety do škol, díky němu se nám podařilo pořídit 11 tabletů. Dokoupili jsme do nich výukové programy a vyučující je využívají při individuální i skupinové výuce.

V odborných učebnách mají žáci možnost seznámit se s používáním moderního nářadí, přístrojů a různé techniky. Ve cvičné kuchyni je to např. sporák s elektrickou troubou, mikrovlnná trouba, myčka nádobí, kuchyňský robot, dále různé spotřebiče, které se používají v domácnostech jako jsou automatická pračka, žehlička, šicí stroje, ve výtvarném ateliéru keramická pec apod. V kovodílně a dřevodílně pak mají k dispozici pro výuku nejrůznější nářadí tak, abychom žákům co nejvíce pomohli se vstupem do praktického života. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové, které přispívají ke zkvalitnění výuky. Na velmi dobré úrovni je zařízení rehabilitačních tříd – zejména speciálními a kompenzačními pomůckami, rehabilitačními pomůckami a relaxačními prvky (polohovací lůžko, vertikální lavice, motomed, polohovací žíněnky, míče, apod.)

Škola v Hustopečích disponuje kmenovými učebnami a odbornými pracovnami. Jedná se převážně o odborné pracovny pro zkvalitnění výuky: kovo a dřevodílna pro pracovní výchovu, dvě pracovny cvičné kuchyně, 2 odborné pracovny pro výuku informatiky, výtvarný ateliér. Děti mají k dispozici dvě herny, které využívají k trávení přestávek a relaxační místnost. Dále máme k dispozici zařízenou učebnu pro autistické žáky. Dále ve škole máme společenskou místnost pro celoškolní shromažďování, školní akce a zároveň je využívána jako učebna hudební výchovy, cvičebnu pro výuku rehabilitační tělesné výchovy, učebnu školní družiny. V Morkůvkách jsou 3 kmenové učebny a několik odborných pracoven – koutků pro výuku autistických dětí, místnost pro smyslovou výchovu a relaxaci, dílny apod.

Ve všech podlažích je bezbariérový přístup (schodišťové plošiny). Ke škole patří zahrada se školními pozemky pro výuku pěstitelských prací a hřiště s umělým povrchem. Pro relaxaci o přestávkách žáci také využívají prostorné chodby, kde mají k dispozici stoly na stolní fotbal, za příhodného počasí mohou trávit přestávky na školním hřišti. Výuka tělesné výchovy probíhá kromě školního hřiště a cvičebny také ve sportovní hale a na sportovním stadionu – majetku města Hustopeče.

Kmenová budova školy je na území obce s rozšířenou pravomocí. Do školy dojíždějí žáci z širokého okolí - přibližně z 26 obcí 3 okresů. Dopravu těžce postižených a nejmladších žáků škola zajišťuje školním autem, čímž rodičům velmi pomáhá. V loňském roce této služby využíval možný plný počet 8 žáků.

Náš typ školy je specializovaným pracovištěm se specifickými pracovními metodami, kompenzačními učebními pomůckami a zákonnými normami upravenými počty žáků ve třídách. V zásadě navštěvují naši školu žáci s různou mírou zdravotního postižení (mentální, tělesné, smyslové, autismus, postižení více vadami).

Běžnou praxí, pokud dítě nezvládá standardní výukový program, je vypracování individuálního vzdělávacího plánu.

Ve výchovně vzdělávacím procesu jde hlavně o dosažení co nejvyšší míry socializace každého žáka v rámci jeho zdravotních omezení a následně, po absolvování povinné školní docházky, o co nejlepší zařazení do společnosti, potažmo do pracovního procesu.

4. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Rozhodnutími MŠMT ze dne 1. 9. 2011, č.j. 13043/2009-21 byly upraveny níže uvedené kapacity součástí školy:

Součásti:

kapacita

Základní škola

83

Základní škola speciální

45

Praktická škola jednoletá

10

Školní družina

20

Školní klub

20

5. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Ve školním roce 2017/2018 bylo ve škole zaměstnáno 29 pracovníků, z toho dvě zaměstnankyně na rodičovské dovolené.

Pedagogický sbor tvořilo 20 pedagogických pracovníků v členění třídní učitelé, učitelé, asistenti pedagogů a vychovatelé. Většina pedagogických pracovníků má již letité zkušenosti ve svém oboru speciálních pedagogů a je plně kvalifikovaná. Ti nejzkušenější zastávají důležité funkce, obvyklé pro chod plně organizovaného školského pracoviště (výchovný poradce, metodik prevence).

Provoz školy zajišťují 4 provozní zaměstnanci (2 uklízečky, údržbář a řidič). Na malý úvazek pracuje administrativní pracovnice, která pracuje zároveň jako asistentka pedagoga.

K pracovníkům dále patřily 3 osobní asistentky dětí, které jsou důležitou součástí při péči o žáky s těžšími postiženími. Jsou to pracovnice hrazené z jiných zdrojů, přes úřad práce.

Celkový počet zaměstnanců je ale zkreslený neúplnými úvazky některých pracovníků. U více zaměstnanců se jedná o neúplné úvazky, případně souběžné pracovní poměry.

V souhrnu jsme nyní vyzrálým týmem bez fluktuačních rysů.

Stav na konci školního roku (bez MD):

Pracovníci

fyz. osob

přepoč. úvazky

Ředitel

1

1

Zástupce ředitele

1

1

Ostatní učitelé

10

8,15

Vychovatel

1

0,39

Asistent ped. pro žáky se zdr. postižením

9

5,78

Celkem pedagogických prac.

20

16,32

Osobní asistent

3

3

Administrativní pracovnice

1

0,15

Školník, domovník

1

1

Údržbář

1

0,375

Uklízečka

1

0,375

Řidič

1

0,375

Celkem nepedagogických prac.

7

5,275

Celkem pracovníků

28

19,482

V průběhu školního roku jsme se snažili upravit úvazky tak, abychom se vešli do koeficientu zaměstnanců, který je daný krajem a je závazný. Toto se nám dařilo. Všichni zaměstnanci mají pracovní smlouvy na dobu neurčitou, pouze u zástupu za mateřskou dovolenou a u souběžných pracovních poměrů se sníženým úvazkem je smlouva na dobu určitou.

Věkové složení zaměstnanců školy (na konci škol. roku):

 • do 35 let: 7 celkem, z toho 7 žen, 0 muž

 • 35 – 50 let: 10 celkem, z toho 6 žen, 4 muži

 • nad 50 let-důchod. věk: 9 celkem, z toho 8 žen, 1 muž

 • důchodový věk: 3 celkem, z toho 2 ženy, 1 muž

Celkový fyzický počet zaměstnanců v loňském školním roce byl 29, z toho 2 ženy jsou na rodičovské dovolené. Z 27 momentálně činných pracovníků mělo 14 pracovní smlouvu na plný úvazek, 13 mělo zkrácený úvazek a 2 pracovníci měli souběžný pracovní poměr.

ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY

FUNKCE

PRACOVIŠTĚ

KVAL.

APROBACE

PRAC.

POMĚR

zást. ředitele

Hustopeče

uč.- spec. ped.

DN

učitelka

met. prevence

Hustopeče

VŠ/Mgr.

uč.- spec. ped.

DN

asistentka

pedagoga

Morkůvky

VŠ/Bc.

kurz vzděl. dětí s autismem

DN

asistentka

pedagoga

Hustopeče

ÚSO

kurz AP

čú, do 28.8.2018

asistentka

pedagoga

Hustopeče

ÚSO

-------

čú, do 1.10.2018

asistentka

pedagoga

Hustopeče

ÚSO

kurz AP

DN

asistentka

pedagoga

Hustopeče

ÚSO

kurz AP

čú, do 3.9.2018

asistentka

pedagoga

Hustopeče

ÚSO

kurz AP

čú, do 31.8.2018

tř. učitelka

vých. poradce

Hustopeče

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

DN

vychovatelka,

as. ped., učitelka

Hustopeče

VŠ/Bc.

soc. ped.

čú, do 28.8.2018

učitel

správce sítě ICT

Hustopeče

VŠ /Mgr.

učit. na 2. st.

čú, do 31.8.2018

třídní učitel

Hustopeče

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

DN

asistentka pedagoga

Morkůvky

kurz AP

DN

asistentka

pedagoga

Morkůvky

SOU

-------

čú, zástup za MD

asistentka

pedagoga

Morkůvky

ÚSO

kurz AP

DN - MD

tř. učitelka

Morkůvky

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

DN - MD

tř. učitelka

Morkůvky

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

DN

tř. učitelka

Morkůvky

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

zástup za MD

tř. učitel

Hustopeče

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

DN

tř. učitelka

Hustopeče

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

DN

tř. učitel

Morkůvky

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

DN

ředitelka

Hustopeče

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

DN

DN – doba neurčitá, čú – částečný úvazek

Co se týká kvalifikovanosti, všichni učitelé mají k 30.6.2018 ukončené magisterské studium speciální pedagogiky – učitelství, pouze jeden vyučující má aprobaci na 2. stupeň. Tento vyučující na škole učí pouze 2 hodiny/týden. Paní vychovatelka má také požadované vzdělání, u asistentek pedagoga je kvalifikovanost problém. V souvislosti s inkluzí a s tím související zvýšenou potřebou asistentek pedagoga na školách je kvalifikovaných pracovnic ochotných pracovat za danou mzdu (ta je v závislosti na sníženém úvazku poměrně nízká) nedostatek. V uplynulém roce pracovaly u nás 2 asistentky pedagoga bez kvalifikace.

6. ÚDAJE O ZÁPISU K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ ÚKONY

Zápis do 1. ročníku proběhl na naší škole 24.4.2018. K zápisu se dostavili 3 předškoláčci se svými rodiči, všichni byli přijati k povinné školní docházce.

Přijímacího řízení do Praktické školy jednoleté se účastnili čtyři žáci.

V souladu s § 165 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) využívá každoročně ředitel školy správní řád pro řadu úkonů. Nejčastějšími jsou to rozhodnutí:

 • o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

 • o přestupu žáka

 • o převedení žáka do jiného vzdělávacího programu

 • o vzdělávání podle IVP

 • o přijetí žáka ke střednímu vzdělávání

Ve školním roce 2017/2018 byla učiněna tato rozhodnutí:

 • o přijetí žáka k základnímu vzdělávání 4

 • o přestupu žáka§ 49 odst. 1 5
 • o převedení žáka do jiného vzděl. programu § 49 odst. 2 0
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole 4
 • povolení vzdělávání podle IVP 17
 • povolení vzdělávání do 26. roku věku 0

Počty nově přijatých žáků

roč.

v září

během roku

z jiného typu školy

ze stejného typu školy

1.

1

5

4 – MŠ, 2 - ZŠ

2.

1

1 - ZŠ

3.

4.

5.

6.

1

1 -ZŠ

7.

8.

1

1

9.

celkem

1

8

8

1

7. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Ve školním roce 2017/2018 naši žáci prošli níže uvedenými vzdělávacími programy:

 • „Škola pro život“ – vzdělávací program pro základní vzdělávání, 79-01-C/01 Základní škola praktická, dokument zpracovaný podle RVP pro ZŠ s přílohou upravující vzdělávání žáků s LMP (7. – 9. roč.)

 • „Škola pro život“ - vzdělávací program pro základní vzdělávání, 79-01-B/01 Základní škola speciální, dokument vypracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální

 • Žáci 1.st. ZŠ a 6. a 7. roč. se vzdělávali podle „Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání“ ze dne 1. března 2016 – podle minimálních výstupů upraveného RVP ZV

 • vzdělávací program 78-62-C/001, Praktická škola jednoletá

Součástí vzdělávacího programu Škola pro život jsou přílohy :

- školní družina

 • školní klub

Základní školu praktickou navštěvovalo 23 žáků, vzdělávací program základního vzdělávání podle IVP plnil 1 žák a v základní škole speciální se vzdělávalo 23 žáků. Praktickou školu jednoletou (střední škola) navštěvovalo 9 žáků. Ve dvou odděleních ŠD pracovalo 16 žáků a ve 5 skupinách zájmových kroužků školního klubu 20 žáků.

Zájmové kroužky školního klubu:

 • Logopedický kroužek

 • Kroužek informatiky

 • Výtvarný kroužek

 • Dřevodílenský kroužek

 • Kroužek dílenských a zahradních prací

Přehledné výsledky vzdělávání žáků – k 30. 6. 2018

Počet tříd: 8 z  toho 2 třídy ZŠ
4 třídy ZŠ speciální
2 třídy PrŠ jednoleté

Počet žáků: 56 z  toho 24 žáků ZŠ

23 žáků ZŠ speciální

9 žáků PrŠ jednoleté

Školu v Hustopečích navštěvovalo 39 žáků, z toho 23 žáků ZŠ praktické, 9 žáků ZŠ speciální, 1 žák základní školy a 5 žáků Praktické školy jednoleté.

Odloučené pracoviště v Morkůvkách navštěvovalo 18 žáků s těžkým mentálním postižením a postižením více vadami, z toho t14 žáků ZŠ speciální a 4 žáci Praktické školy jednoleté.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ:

stav k 
třídy ZŠ
třídy ZŠs
tříd celkem
žáci LMP
žáci SMP
žáci TMP
ze všech žáci s autismem
ze všech žáci více vad
žáci bez LMP
žáků celkem
30.9.17
2
6
8
22
10
14
10
7
1
47
30.6.18
2
6
8
23
10
13
10
7
1
47

Absence žáků omluvená:

1. pol.

průměr na 1 ž.

2. pol.

průměr na 1 ž.

celkem 1.+2.

průměr na 1 ž.

3 033 hod

64,53

2 964 hod

63,06 hod

5 997 hod

127,60 hod

Absence žáků neomluvená:

1. pol.

průměr na 1 ž.

2. pol.

průměr na 1 ž.

celkem 1.+2.

průměr na 1 ž.

174 hod

3,70 hod

46 hod

1,04 hod

220 hod

4,68 hod

Na konci škol. roku:

Prospělo: 41 žáků 1 žák ze ZŠ, 23 žáků ZŠ prakt.,

17 žáků ZŠ spec.

Neprospělo: 6 žáků 0 žáků ZŠ prakt., 6 žáků ZŠ spec.

Nehodnoceni: 0 žáků

Přehled žáků, kteří neprospěli:

ZŠ speciální: 3. roč. – 1 ž.

7. roč. – 1 ž.

8. roč. – 1 ž.

10. roč. – 3.ž.

Všichni žáci budou v nadcházejícím roce opakovat ročník.

 

Slovní hodnocení: 22 žáků (ZŠ speciální)
Individuální vzdělávací plány: 18 žáků (13 ZŠ speciální, 5 ZŠ)

Kázeňská opatření:

(za obě pololetí)

Pochvala třídního učitele: udělena 8 krát

Pochvala ředitele školy: udělena 4 krát

Napomenutí třídního učitele: uděleno 0 krát

Důtka třídního učitele: udělena 4 krát

Důtka ředitele školy: udělena 7 krát

Kázeňská opatření byla udělena zejména za neplnění školních povinností, nevhodné chování a opakované porušování Školního řádu ( záškoláctví, kouření…..)

Povinnou školní docházku ukončilo 7 žáků. Jeden žák se hlásil na OU do Cvrčovic, 2 žáci na OU do Mikulova 1 žák na OU do Tišnova, a 3 žáci do Praktické školy jednoleté, 1 do Hustopeč, 2 do Morkůvek.

Všichni byli přijati.

OU

PrŠ

přihlášených

4

3

přijatých

4

3

UMÍSTĚNÍ VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

OU Tišnov – Opravář zemědělských strojů – 1 žák

OU Cvrčovice – Malířské a natěračské práce – 1 žák

SOU Mikulov Komenského – Strojírenské práce – 1 žák

- Strojní mechanik - 1 žák

Praktická škola jednoletá – 3 žáci ( 1xHustopeče, 2x Morkůvky)

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

Počet tříd: 2

Počet žáků: 9

Absence žáků omluvená: celkem: 707 hodin

průměr na 1 žáka: 78,56 hodin

Absence žáků neomluvená: celkem: 0

průměr na 1 žáka: 0

Prospěli: 3 žák

Neprospěli: 5 žáci

Neklasifikováni: 1 žáků

Závěrečné zkoušky v tomto školním roce úspěšně absolvovali tři žáci. Jeden žák ukončil studium na Praktické škole, závěrečné zkoušky však nechtěl absolvovat.

8. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Ani ve školním roce 2017/18 se nám nepodařilo splnit stanovené cíle na 100%.

Vypracování TŘÍDNÍCH PRAVIDEL je již běžnou součástí začátku každého školního roku. Žáci si společně s třídním učitelem pravidla stanoví, vypracují a po celý rok jsou tyto zásady upevňovány a prohlubovány. V tomto bodě se třídním učitelům daří většinu pravidel žákům vštěpovat. V některých třídách je však stále nutné důsledně upevňovat vztahy mezi spolužáky.

KRUHOVÉ HODINY se staly neodmyslitelnou součástí vzdělávacího procesu na naší škole a plní svůj účel.

I v tomto roce se nám ZÁŠKOLÁCTVÍ vyšplhalo do nepříjemných čísel. Všechny neomluvené hodiny má i letos na svědomí pouze jeden žák 9. ročníku. Jeho absence činila 46 neomluvených hodin, za které mu byl udělen 3. stupeň z chování. Tento případ byl oznámen a řešen s OSPOD. Minimalizace záškoláctví bude opět patřit k prioritám MPP i ve školním roce 2018/19.

PRAVIDLA PRO PODCHYCENÍ PODEZŘELÉ ABSENCE důsledně dodržují všichni pedagogičtí pracovníci. Zde je nutná důsledná spolupráce s rodiči, dětskými lékaři, v závažnějších případech také spolupráce s OSPOD.

Ve školním roce 2017/2018 proběhl v oblasti prevence jeden vzdělávací seminář, na kterém byli PROŠKOENI 2 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI.

V rámci SPOLEČNÉ AKCE PRO DĚTI A RODIČE se uskutečnilo Vánoční tvoření, které mělo opět velký úspěch.

V RELAXAČNÍ MÍSTNOSTI přibylo několik textilních doplňků.

ODBOURÁVÁNÍ LHOSTEJNOSTI, ZLOMYSLNOSTI, POSILOVÁNÍ VZÁJEMNÉ POMOCI A SPOLUPRÁCE MEZI ŽÁKY je nutné realizovat v průběhu celého školního roku. Tento cíl je běh na dlouhou trať, protože se stále najdou žáci, kterým je nutné připomínat každý den pravidla slušného chování a pravidla vzájemných mezilidských vztahů. I v příštím roce se budeme snažit v tomto bodě o maximální možný úspěch.

V letošním školním roce byly uděleny: čtyři důtky třídního učitele, sedm důtek ředitele školy a jeden snížený stupeň z chování (neuspokojivé). Všechna tato opatření byla udělena za nevhodné chování, neuspokojivé chování za záškoláctví. Z tohoto přehledu pro nás vyplývá, jak už bylo zmíněno výše, že je třeba zapracovat co nejvíce na posilování vztahů mezi žáky, ale i mezi žáky a dospělými a zejména pak všeobecně na slušném chování a kultivovaném vystupování žáků.

9. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Abychom mohli plnit náročné pracovní úkoly současné speciální školy, je třeba se trvale vzdělávat, což se děje. Prioritou v dalším vzdělávání jsou akreditované kurzy pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, s ADHD či poruchou autistického spektra.

Jsme způsobilí poskytnout našim žákům, zejména těm s těžkým zdravotním postižením široké spektrum služeb v souladu se školskou legislativou..

na začátku školního roku se všichni učitelé z pracoviště v Hustopečích zúčastnili školení Výukové programy ON- line, protože jsme zakoupili licence k výukovým programům na tablety a posílili internet, abychom mohli lépe využívat programy ve výuce.V průběhu školního roku se naši učitelé zúčastnili seminářů pro metodiky prevence, výchovné poradce, pro správce počítačových sítí, dále seminářů pro práci s autistickými dětmi a dalších odborných seminářů.

Typ kurzu/školení počet pracovníků

Výukové programy on-line 7

Kurz asistenta pedagoga 1

Seminář Spolupráce pedagoga a asistenta ve výuce 2

Alternativní komunikace 2

Společné vzdělávání 1

Základní kurz bazální stimulace 2

Školení výchovných poradců 1

Seminář metodiků prevence 1

Klima třídy 1

Seminář – Změny ve financování regionálního školství 1

Nebojte se GDPR 2

10. AKTIVITY , PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI A SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

Každoročně dětem dopřáváme řadu školních i mimoškolních aktivit.

Sportovní akce a rehabilitační pobyty:

Spolupracujeme se školami v okrese a pořádáme společná sportovní klání, kde si děti nejen zasportují a zasoutěží, ale rozvíjejí si zde i spoustu kompetencí. Už v říjnu jsme se s ostatními školami potkali na turnaji v přehazované, účastníme se okresních, a pak ve smíšených družstvech společně s ostatními školami, krajských soutěží Sportovních her mládeže v atletice, sálové kopané, přespolním běhu, atd. Konají se na různých úrovních a ti nejlepší postupují do vyšších kol. Setkáváme se rovněž při vzájemných utkáních ve vybíjené. Každoročně mají žáci zajištěnu výuku plavání. Jako každý rok i tento jsme byli zapojeni do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Těší se také na tradiční akce jako je Jarní přechod Pálavy či setkání s partnerskou školou z Boskovic, kdy se každoročně setkáváme střídavě v Boskovicích a v Hustopečích, vždy s bohatým programem. Organizujeme školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, ozdravné rehabilitační pobyty a další. Zejména pro sportování máme ideální podmínky, neboť sportovní hala, atletický stadion, tenisové kurty, hřiště na volejbal a hokejbal, plavecký bazén a moderní koupaliště jsou v bezprostřední blízkosti školy.

Ve školním roce 2017/2018 se nám podařilo uskutečnit tyto sportovní akce a ozdravné pobyty:

 • plavecký výcvik

 • podzimní ozdravný pobyt v Nížkovicích

 • okresní kolo v přehazované - Mikulov

 • přespolní běh v Boskovicích – kraj. finále SHM

 • výjezdy žáků s těžkým postižením na termální koupání do Pasohlávek

 • lyžařský výcvikový kurz v Rajnochovicích

 • rehabilitační pobyt autistické třídy ve Velkých Karlovicích

 • okresní kolo SHM ve vybíjené – Hustopeče – organizace,

 • okresní finále v sálové kopané – Hustopeče – organizace,

 • krajské finále SHM v sálové kopané – Želešice

 • jarní ozdravný pobyt ve Velkých Karlovicích

 • školní, okresní, krajské a letos i celostátní kolo SHM v atletice

 • dvojdenní výjezd žáků do partnerské školy v Boskovicích

 • ozdravný pobyt žáků 1.a 2.stupně v Rajnochovicích

Ostatní akce, aktivity, prezentace školy

 • účast v česko-slovenském projektu Záložky do knih spojují školy

 • celoroční školní projekt Máme si co říct

 • Den sociálních služeb v Hustopečích

 • Mikulášská nadílka pro děti

 • exkurze vycházejících žáků do odborných učilišť

 • výšlap na rozhlednu a do mandloňových sadů v Hustopečích

 • jarní výšlapy na Kamenný vrch

 • krajský turnaj ve hře Člověče, nezlob se v Želešicích

 • poznávací výlety do okolí

 • výlety tříd na Pálavu

 • Návštěva Dne otevřených dveří v OU Cvrčovice

 • návštěvy divadelních a filmových představení

 • karneval pro děti 1. st.

 • tradiční recitační soutěž – školní kolo

 • recitační soutěž – okresní kolo v Břeclavi

 • Chvilka poezie - oblastní kolo recitační soutěže ve Znojmě

 • výlet do vánočního Brna

 • Vánoční tvoření – společná akce pro rodiče a děti

 • vánoční koncert, vánoční besídka

 • krmení zvířátek, ptáčků

 • Odpoledne ke Dni matek

 • termální koupání v Pasohlávkách

 • školní projekt Vím, kde žiju – celoroční projekt k poznání okolních obcí a míst v našem mikroregionu

V neposlední řadě jsou naši žáci vedeni k výtvarným činnostem. Rádi se realizují při tvorbě výtvarných děl, která jsou obdivována na dobročinné aukci, jsou součástí výzdoby školy i místního zdravotního zařízení. V loňském školním roce proběhla v Hustopečích tradiční Výstava prací žáků hustopečských škol, kde se prezentované výtvory našich žáků setkaly s velkým obdivem a úspěchem. Opět se nám podařilo uskutečnit Vánoční tvoření. Jedná se spolu s recitační soutěží o setkání i s rodiči žáků a vtažení je do života školy. Letos k nám dokonce zavítali i bývalí žáci se svými rodiči a dalšími příbuznými a známými. Všichni spolu s pedagogy se sešli v předvánočním čase ve škole a v příjemné předvánoční atmosféře si společně s dětmi v různých dílničkách mohli vytvořit vánoční dárečky a dekorace. Tato akce se nám opět velmi líbila, oproti loňskému roku i vzrostla účast rodičů.

Naší novou akcí, pomocí které jsme se snažili přitáhnou k nám do školy rodinné příslušníky žáků a vzbudit tak zájem jejich děti a o dění ve škole byla akce ke Dni matek Odpoledne pro maminky.

Už tradičně uskutečňujeme na konci školního roku Ozdravný pobyt. Letos se konal v Rajnochovicích. Snažíme se, aby i žáci s těžším postižením i postižením více vadami se mohli pobytu zúčastnit. To by ale nebylo možné zajistit pouze pracovníky školy, proto s námi jezdí i rodiče těchto žáků a aktivně se rádi účastní programu pobytu.

S naší činností seznamujeme rodiče i ostatní veřejnost prostřednictvím článků v Hustopečských listech i reportáží v Hustopečské televizi.

K prezentaci školy slouží také tvorba a aktualizace webových stránek školy www.skolahustopece.cz.

Spolupráce školy s dalšími subjekty, občanská a zájmová sdružení, sponzoři

DIAKONIE ČCE – Betlém v Kloboukách

Domov NARNIE

SRPDŠ

MěÚ Hustopeče

CVČ Hustopeče

SPC, PPP, OSPOD

Sponzoři, kteří přispívají na naše aktivity: MOSS, AGROTEC Hustopeče, SECURITY TECHNOLOGIE, soukromé osoby, které nechtějí být zveřejňovány.

Všem těmto organizacím i osobám ze srdce děkujeme!

Účast dětí a pedagogů na životě v obci:

Výstavy dětských prací ve veřejných prostorách, prezentace výrobků a výtvarných prací na Výstavě výtvarných prací žáků hustopečských škol, výpomoc Sportovním zařízením města Hustopeče a Centru volného času na úpravě zelených ploch ve sportovním areálu a okolí, podíl na zkrášlování životního prostředí.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

V loňském roce jsme se neúčastnili žádného projektu financovaného z cizích zdrojů.

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči má poněkud odlišný charakter oproti standardu běžných

základních škol.

V závislosti na míře postižení je nutná úzká spolupráce s rodiči. U dětí s těžším, kombinovaným postižením se jedná o denní kontakt, kde okamžitě konzultujeme potřeby dětí. Toto bez problémů většinou funguje, snažíme se vycházet potřebám dětí i rodičů maximálně vstříc. I u nás však máme ještě rodiče, kde spolupráce není úplně ideální a na zlepšení se snažíme pracovat.

Kontakt s ostatními rodiči udržujeme ve čtyřech liniích – komunikační prostředky třídního učitele, vedení školy, občanské sdružení SRPDŠ a Školská rada. Stěžejní je samozřejmě spolupráce s třídním učitelem, který dítě zná nejlépe a nejvíce s ním přichází do kontaktu. U některých rodičů je však značně namáhavé vzbudit zájem o dění ve škole, vzdělávání i výchovu jejich dítěte a navázat s nimi plodnou spolupráci.

Spolupráce s jinými subjekty

V rámci širokého spektra činností výchovně vzdělávacího procesu a specifik

plynoucích z kategorie speciálních škol, spolupracuje škola s mnoha subjekty, např.

speciálně pedagogickými centry, dětskými odbornými lékaři, odbory sociální péče městských úřadů, diagnostickými ústavy, středisky výchovné péče, ústavy sociální péče, úřady práce, centry volného času, různými vzdělávacími agenturami, Policií ČR, kriminální službou PČR a dalšími.

Velkou vděčnost vyjadřujeme těm, kteří nám jsou ochotni poskytnout nějakou finanční výpomoc pro naše děti. Dlouhodobě nám v tomto směru vychází vstříc Agrotec Hustopeče.

11. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ČŠI

Ve školním roce 2017/2018 ve škole neproběhla činnost ČŠI.

12. ZÁVĚR

Všichni pedagogičtí pracovníci opět předávali dětem nejen vědomosti a znalosti, ale snažili se v nich rozvíjet co nejvíce různých kompetencí, potřebných pro fungování ve společnosti, zapojení do pracovního procesu a denního života. Vedeme děti k samostatnosti, k získávání mravních hodnot, aby z nich vyrostli slušní lidé, kteří se v dnešním světě neztratí. U žáků s těžkým postižením se všichni pedagogičtí pracovníci snaží budovat takové kompetence, které rozvíjejí jejich samostatnost, sebeobsluhu, usnadňují jim život, rozvíjejí jejich vnímání a přinášejí jim radost.

I během tohoto školního roku jsme se snažili nejen vzdělávat, ale pořádat pro děti i spoustu různých akcí. Vždyť při nich lze na žáky nejlépe výchovně působit a nenásilně přispívat k utváření jejich osobností. Nutno říct, že jádro výchovy spočívá vždy na rodině a my musíme občas v této funkci rodinu více či méně zastoupit.

Ve školním roce 2017/2018 potkala naši školu jedna velmi zásadní změna. Během roku se připravovala a o prázdninách byla zahájena akce Stavební úpravy ZŠ pro potřeby ZUŠ Hustopeče. Znamená to, že v přízemí staré části školy bude část prostor naší školy poskytnuta výtvarnému a tanečnímu oboru ZUŠ. To s sebou neslo spoustu práce s vyklízením prostor, plánováním dalšího uspořádání, příprav, administrace atd.

Ale to hlavní nás ještě čeká, samotné stavební úpravy a rozběhnutí provozu ve staronových prostorách.

13. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ

Škola je právním subjektem. V loňském roce hospodařila s necelými 9 mil. Kč. Od školního roku 2016/2017 zpracovává mzdy a účetnictví externí firma Středisko služeb školám.

K rozpočtu:

Na naplnění rozpočtu školy se podílí celkem 5 finančních toků:

 • Peníze z MŠMT na tzv. přímé náklady na vzdělání, upravené krajskými normativy

 • Peníze od zřizovatele na provozní výdaje

 • Ostatní účelové dotace (většinou od MŠMT)

 • Peníze z vlastní činnosti (pronájmy)

 • Sponzoři

Rozpočet se začíná připravovat vždy v červenci předcházejícího kalendářního roku. Do reálného čerpání v různých kapitolách tak mohou vstoupit nepředpokládané vlivy (zdražení různých služeb, energií, DPH atd.), které pak mohou zkreslit procento čerpání.

Kdo se chce o zákonitostech rozpočtu dozvědět více, může požádat o konzultaci ředitelku školy.

Mgr. Blanka Vetýšková

ředitelka školy

Školská rada schválila dne: 23.10.2018

Za školskou radu: ……………………………………..

Julie Mašková, předsedkyně ŠR

Zobrazit všechny důležité dokumenty

zobrazit
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu