Výroční zpráva o činnosti školy 2018-19

Základní škola a praktická škola Hustopeče,

příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/19

                          

Hustopeče,  říjen 2019                             Mgr. Blanka Vetýšková

                                  ředitelka školy

                                                                                                    

OBSAH

 1. ÚVOD
 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
 1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
 1. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
 1. ÚDAJE O SPRÁVNÍCH ÚKONECH
 1. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
 1. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
 1. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
 1. AKTIVITY , PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  A SPOLUPRÁCE    S JINÝMI SUBJEKTY
 1. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ČŠI
 1. ZÁVĚR
 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ

1. ÚVOD

Začátek školního roku 2018/19 byl opravdu velmi neobvyklý. V průběhu prázdnin byly zahájeny stavební úpravy školy ve prospěch ZUŠ Hustopeče. Bohužel se nezvládlo vše jak bylo v plánu a na začátku školního roku škola nebyla provozuschopná. Proto pro naše žáky byly prázdniny (samozřejmě k jejich velké radosti) o týden delší. Zahájení školního roku proběhlo tedy až 10.9.2018 a protože stále ve  škole panoval čilý stavební ruch,  začínali jsme v náhradních prostorách programem přizpůsobeným podmínkám. Po tomto odlišném týdnu už děti opravdu nastoupily do školy a začínal se rozjíždět školní rok naplno. Ve škole se však stále pracovalo, takže jsme stále museli dbát zvýšené opatrnosti. V prosinci proběhla kolaudace nových prostor, v části staré budovy vznikly prostory pro ZUŠ Hustopeče a my se museli smířit a vyrovnávat s jiným uspořádáním a úbytkem zejména skladovacích prostor.

Přestože byl rozjezd poněkud náročnější než jindy, i vloni jsme se snažili stále udržet vysokou úroveň školy co se týká jak vzdělávání, tak i ostatních aktivit. Všichni pracovníci školy vynakládají velké úsilí, aby si škola zachovala ráz rodinného prostředí, vstřícných vztahů, vzájemné pomoci, kdy ke všem žákům přistupujeme individuálně podle jejich potřeb. Pedagogičtí pracovníci, i vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách, ale hlavně na základě jejich odborného vzdělání a zkušeností, přistupují k žákům s potřebnou dávkou empatie a respektování jejich individuálních potřeb. S použitím speciálně pedagogických metod a postupů dokážeme s žáky odborně pracovat a v rámci jejich možností a schopností je posouvat stále dál. Na druhé straně se snažíme v žácích pěstovat pocit odpovědnosti za své činy a chování, nastavovat jim mantinely a pravidla, která by se měli naučit respektovat, což je důležité pro jejich další vývoj a pozdější fungování ve společnosti. K budování potřebných volních vlastností jsou vhodné mimoškolní aktivity, ať už sportovní, či kulturní, proto se snažíme dětem nabídnout různé formy a metody vzdělávání a toto vzdělávání propojit co nejvíce s reálným životem mimo školní lavice.

V tomto školním roce jsme vyučovali podle vzdělávacích programů:

1. Základní škola praktická – plnění povinné 9leté školní docházky

- vzdělávací program „Škola pro život“ - školní vzdělávací program připravený podle RVP ZV-  přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Vzdělávali se podle něho žáci 2. st. ZŠ – 8. - 9. ročník.

2. Žáci 1.st. ZŠ a 6. – 7. ročníku ZŠ a se vzdělávali podle nového ŠVP Škola pro život -  školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

3. Základní škola speciální – plnění povinné 10leté školní docházky

-  vzdělávací program  „Škola pro život“ - školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP pro ZŠ speciální – díl I.

 4. Základní škola speciální – plnění povinné 10leté školní docházky

-  vzdělávací program  „Škola pro život“ - školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP pro ZŠ speciální – díl II.

5. Praktická škola jednoletá – střední škola

- vzdělávací program „Škola pro život“ - školní vzdělávací program pro střední vzdělávání, 78 – 62 -C/01, Praktická škola jednoletá

Dále fungovala dvě oddělení školní družiny a po vyučování školní klub.

Na pracovišti v Hustopečích  vyučujeme  podle ŠVP z RVP ZV – žáci získávají základní vzdělání ( jedná se o žáky s lehkým mentálním postižením či autismem v kombinaci s LMP) a ŠVP pro ZŠ speciální I. i II. díl – žáci získávají základy vzdělání. Tyto vzdělávací programy jsou pro žáky se středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem v kombinaci s těžším mentálním postižením.

Na odloučeném pracovišti v Morkůvkách, které úzce spolupracuje s týdenním stacionářem Narnie, se vyučuje podle ŠVP  z RVP ZŠ speciální, ve velké většině podle dílu II a žáci získávají základy vzdělání. Na tomto pracovišti pečujeme o děti s lékařskou diagnózou autismus, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

Co se týká střední školy, Praktické školy jednoleté, máme po jedné třídě v Hustopečích i Morkůvkách.

Na konci loňského školního roku odešli celkem 4 žáci, během roku odešel další žák, nově příchozích bylo celkem 9, takže ke konci školního 2018/19  roku máme stejný počet žáků jako předchozí rok.

Výroční zpráva o činnosti školy je jen částečným obrazem života školy. Komplexní pohled, kterým se škola prezentuje veřejnosti, nabízíme na www.skolahustopece.cz.   

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Základní informace o právnické osobě vykonávající činnosti škol, škol. zařízení

Název právnické osoby

Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace

Sídlo školy

Hustopeče, Šafaříkova 999/24, 693 01

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

70839034

Zřizovatel

Jihomoravský kraj

Telefon

519 412 659, 603 363 266

E-mail

info@skolahustopece.cz

Internetové stránky

www.skolahustopece.cz

Ředitelka školy

Titul, jméno, příjmení

Mgr. Blanka Vetýšková

Školská rada :

Během školního roku proběhly ve škole volby do školské rady pro pedagogické pracovníky.

Seznam členů školské rady:

 1. Julie Mašková, zákonný zástupce dětí , předsedkyně
 2. Yvona Bartoňková, zástupce pedagogů
 3. Ladislav Mlčoch, zástupce pedagogů
 4. Lenka Matějková, zástupce pedagogů
 5. Stanislav Jeřábek, zástupce zřizovatele
 6. Ivan Vincour, zástupce zřizovatele
 7. Michal Vejpustek, zástupce zřizovatele
 8. Alena Vojtěšková, zákonný zástupce dětí
 9. Věra Kotoučková, zákonný zástupce dětí

V uplynulém školním roce se školská rada sešla dvakrát. První jednání proběhlo v říjnu, druhé jednání v dubnu.  Rada na svých jednáních projednávala Výroční zprávu za uplynulý školní rok, zprávu o hospodaření školy, nový rozpočet školy. Její členové dále diskutovali o problémech školství obecně  i o záležitostech, týkajících se konkrétně naší školy.

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

     Jsme plně organizovanou školou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve věkovém rozpětí od 6 do 26 let s dlouholetou tradicí.

Kmenový areál je situován do klidné a tiché části města, obklopen zahradami a městskými sportovišti.

Odloučené pracoviště se nachází v 18 km vzdálené obci Morkůvky. Od září 2011 je škola umístěna v nově zrekonstruované budově, jejímž vlastníkem je Českobratrská církev evangelická.

Souhrnná kapacita školy je 178 v žáků v 5  součástech.

      Škola je standardně vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Počítačové učebny jsou k dispozici jak pro výuku informatiky, tak i pro práci v ostatních předmětech.

Díky projektu OP VK EU Peníze školám, do kterého jsme se zapojili, se nám podařilo vybavit 5 tříd interaktivními tabulemi a novými počítači. Tímto krokem se výuka v hodinách dosti změnila. Učitelé předkládají žákům prezentace, tvoří si vlastní vlastní učební materiály a učení je tak pro žáky mnohem atraktivnější a zajímavější. Zejména práce na interaktivní tabuli je velmi baví a tímto způsobem se rádi zapojují do výuky. Zapojili jsme se také do projektu  Tablety do škol, díky němu se nám podařilo pořídit 11 tabletů. Dokoupili jsme do nich výukové programy a vyučující je využívají při individuální i skupinové výuce. Bohužel tato zařízení velice rychle stárnou, potřebují údržbu a opravy, na což nám z provozu bohužel nezbývá financí. Pro školy našeho typu je omezená možnost zapojování do dalších projektů. Až v loňském roce se nám znovu podařilo zapojit se do projektu Šablony II.

V odborných učebnách mají žáci možnost seznámit se s používáním moderního nářadí, přístrojů a různé techniky. Ve cvičné kuchyni je to např. sporák s elektrickou troubou,  mikrovlnná trouba, myčka nádobí, kuchyňský robot, dále různé spotřebiče, které se používají v domácnostech jako jsou automatická pračka, žehlička, šicí stroje, ve výtvarném ateliéru keramická pec apod. Přestavbou jsme přišly o prostory bývalých dílen kovo a dřevo, v loňském roce jsme tedy zařídili jednu dílnu pro pracovní vyučování, kde žáci mají k dispozici pro výuku nejrůznější nářadí tak, abychom jim co nejvíce pomohli se vstupem do praktického života. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové, které přispívají ke zkvalitnění výuky. Na velmi dobré úrovni je zařízení rehabilitačních tříd – zejména speciálními a kompenzačními pomůckami, rehabilitačními pomůckami a relaxačními prvky (polohovací lůžko, vertikální lavice,  motomed, polohovací žíněnky, míče, apod.)

     Škola v Hustopečích disponuje  kmenovými učebnami a  odbornými pracovnami. Jedná se převážně o odborné pracovny pro zkvalitnění výuky: dílna pro pracovní vyučování, dvě pracovny cvičné kuchyně, 2 odborné pracovny pro výuku informatiky, výtvarný ateliér. Děti mají k dispozici hernu, kterou využívají k trávení přestávek a relaxační místnost. Dále ve škole máme společenskou místnost pro celoškolní shromažďování, školní akce a zároveň je využívána jako učebna hudební výchovy a učebnu  školní družiny. V Morkůvkách jsou 3 kmenové učebny a několik odborných pracoven – koutků pro výuku autistických dětí, místnost pro smyslovou výchovu a relaxaci, dílny apod.

Ve všech podlažích je bezbariérový přístup (schodišťové plošiny). Ke škole patří zahrada se školními pozemky pro výuku pěstitelských prací a hřiště s umělým povrchem. Pro relaxaci o přestávkách žáci také využívají prostorné chodby, kde mají k dispozici stoly na stolní fotbal, za příhodného počasí mohou trávit přestávky na školním hřišti.  Výuka tělesné výchovy probíhá kromě školního hřiště také ve sportovní hale a  na sportovním stadionu – majetku města Hustopeče.

             Kmenová budova školy je na území obce s rozšířenou pravomocí. Do školy dojíždějí žáci z širokého okolí - přibližně z 26 obcí 3 okresů. Dopravu těžce postižených a nejmladších žáků škola zajišťuje školním autem, čímž rodičům velmi pomáhá. V loňském roce této služby využíval možný plný počet 8 žáků.

   Náš typ školy je specializovaným pracovištěm se specifickými pracovními metodami, kompenzačními učebními pomůckami a zákonnými normami upravenými počty žáků ve třídách.  V zásadě navštěvují naši školu žáci s různou mírou zdravotního postižení  (mentální, tělesné, smyslové, autismus, postižení více vadami).

Běžnou praxí, pokud dítě nezvládá standardní výukový program, je vypracování individuálního vzdělávacího  plánu.

Ve výchovně vzdělávacím procesu jde hlavně o dosažení co nejvyšší míry socializace každého žáka v rámci jeho zdravotních omezení a následně, po absolvování povinné školní docházky, o co nejlepší zařazení do společnosti, potažmo do pracovního procesu.

4. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

       Rozhodnutími MŠMT  ze dne 1. 9. 2011, č.j. 13043/2009-21 byly upraveny níže uvedené kapacity součástí školy:

Součásti:

kapacita

Základní škola

83

Základní škola speciální

45

Praktická škola jednoletá

10

Školní družina

20

Školní klub

20

5. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Ve školním roce 2018/2019  bylo ve škole zaměstnáno 28 pracovníků, z toho dvě zaměstnankyně na rodičovské dovolené.

Pedagogický sbor tvořilo 20 pedagogických pracovníků v členění třídní učitelé, učitelé, asistenti pedagogů a vychovatelé. Většina pedagogických pracovníků má již letité zkušenosti ve svém oboru speciálních pedagogů a je plně kvalifikovaná. Ti nejzkušenější zastávají důležité funkce, obvyklé pro chod plně organizovaného  školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, metodik prevence).

Provoz školy zajišťují 4 provozní zaměstnanci (2 uklízečky, údržbář a řidič). Na malý úvazek pracovala na začátku školního roku administrativní pracovnice, která pracovala zároveň jako asistentka pedagoga. V říjnu však odešla na rizikové těhotenství a do konce roku už nenastoupila. Asistentku se nám podařilo najít záhy, administraci nakonec pokrývala alespoň částečně studentka na dohodu.

K pracovníkům dále patřily 2 osobní asistentky dětí, které jsou důležitou součástí při péči o žáky s těžšími postiženími. Jsou to pracovnice hrazené z jiných zdrojů, přes úřad práce.

Celkový počet zaměstnanců je ale zkreslený neúplnými úvazky některých pracovníků. U více zaměstnanců se jedná o neúplné úvazky, případně souběžné pracovní poměry.

V souhrnu jsme nyní vyzrálým týmem bez  fluktuačních rysů.

Stav na konci školního roku (bez RD):

Pracovníci

fyz. osob

přepoč. úvazky

Ředitel

1

1

Zástupce ředitele

1

1

Ostatní učitelé

10

8,15

Vychovatel

1

0,39

Asistent ped. pro žáky se zdr. postižením

9

5,78

Celkem pedagogických prac.

20

16,32

Osobní asistent

2

2

Administrativní pracovnice

1 (DPP)

---

Školník, domovník

1

1

Údržbář

1

0,375

Uklízečka

2

1,375

Řidič

1

0,375

Celkem nepedagogických prac.

6

5,125

Celkem pracovníků

27

21,445

      V průběhu školního roku jsme se snažili upravit úvazky tak, abychom se vešli do koeficientu zaměstnanců, který je daný krajem a je závazný. Toto se nám dařilo.  Všichni zaměstnanci mají pracovní smlouvy na dobu neurčitou, pouze u  zástupu za mateřskou dovolenou, u souběžných pracovních poměrů se sníženým úvazkem a u nových asistentek pedagoga bez kvalifikace  je  smlouva na dobu určitou.

Věkové složení zaměstnanců školy (na konci škol. roku):

 • do 35 let:                     4 celkem, z toho   4  ženy, 0 muž
 • 35 – 50 let:               13 celkem, z toho   8  žen,   5 mužů
 • nad 50 let-důchod. věk:                7 celkem, z toho   6  žen,   1 muž     
 • důchodový věk:         3 celkem, z toho   2  ženy, 1 muž     

Celkový fyzický  počet zaměstnanců v loňském školním roce byl 29, z toho 2 ženy jsou na rodičovské dovolené, p. uklízečka a p. asistentka a administrativní pracovníce v jedné osobě byly v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Na místo p. asistentky jsme sehnali zástup, úklid a administrativní práci jsme museli řešit dohodami. V pololetí p. uklízečka ukončila svůj pracovní poměr a na její místo nastoupila nová. Stejně tak p. asistentka ukončila na konci školního roku pracovní poměr. Z 26 momentálně činných pracovníků mělo 14 pracovní smlouvu na plný úvazek, 12 mělo zkrácený úvazek a 2 pracovníci měli souběžný pracovní poměr.

ÚDAJE  O  PEDAGOGICKÝCH   PRACOVNÍCÍCH   ŠKOLY

DN – doba neurčitá,   čú – částečný úvazek

FUNKCE

PRACOVIŠTĚ

KVAL.

APROBACE

PRAC.

POMĚR

zást. ředitele

Hustopeče

uč.- spec. ped.

DN

učitelka

met. prevence

Hustopeče

VŠ/Mgr.

uč.- spec. ped.

DN

asistentka

pedagoga

Morkůvky

VŠ/Bc.

kurz vzděl. dětí s autismem

DN

asistentka

pedagoga

Hustopeče

ÚSO

kurz AP

čú, do 28.8.2019

asistentka

pedagoga

Hustopeče

ÚSO

dokončila  kurz AP

čú, do 1.10.2019

asistentka

pedagoga

Hustopeče

ÚSO

kurz AP

DN

asistentka

pedagoga

Hustopeče

ÚSO

kurz AP

čú, do 3.9.2018

asistentka

pedagoga

Hustopeče

ÚSO

kurz AP

čú, do 31.8.2019

asistentka

pedagoga

Hustopeče

SO

kurz AP

zástup za nemoc

tř. učitelka

vých. poradce

Hustopeče

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

DN

vychovatelka,

as. ped., učitelka

Hustopeče

VŠ/Bc.

soc. ped.

čú, do 28.8.2019

učitel

správce sítě ICT

Hustopeče

VŠ /Mgr.

učit. na 2. st.

čú, do 31.8.2019

třídní učitel

Hustopeče

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

DN

asistentka pedagoga

Morkůvky

kurz AP

DN

asistentka

pedagoga

Morkůvky

SOU

-------

čú, zástup za MD

asistentka

pedagoga

Morkůvky

ÚSO

kurz AP

DN - MD

tř. učitelka

Morkůvky

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

DN - MD

tř. učitelka

Morkůvky

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

DN

tř. učitelka

Morkůvky

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

zástup za MD

tř. učitel

Hustopeče

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

DN

tř. učitelka

Hustopeče

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

DN

tř. učitel

Morkůvky

VŠ /Mgr.

uč.- spec. ped.

DN

ředitelka

Hustopeče

VŠ /Mgr.

spec. ped.

DN

DN – doba neurčitá,   čú – částečný úvazek

Co se týká kvalifikovanosti, všichni učitelé mají k 30.6.2019 ukončené magisterské studium speciální pedagogiky – učitelství, pouze jeden vyučující má aprobaci na 2. stupeň. Tento vyučující na škole učí pouze 2 hodiny/týden. Paní vychovatelka má také požadované vzdělání, u asistentek pedagoga je kvalifikovanost problém. V souvislosti s inkluzí a s tím související zvýšenou potřebou asistentek pedagoga na školách je kvalifikovaných pracovnic ochotných pracovat za danou mzdu (ta je v závislosti na sníženém úvazku poměrně nízká) nedostatek. V uplynulém roce pracovaly u nás 2 asistentky pedagoga bez potřebné kvalifikace.

6. ÚDAJE  O  ZÁPISU  K  POVINNÉ  ŠKOLNÍ  DOCHÁZCE  A  ÚDAJE  O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ ÚKONY

Zápis do 1. ročníku proběhl na naší škole 16.4.2019.  K zápisu nepřišel žádný prvňáček.

Přijímacího řízení do Praktické školy jednoleté se účastnili čtyři žáci.

V souladu s § 165 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) využívá každoročně ředitel školy správní řád pro řadu úkonů. Nejčastějšími jsou to rozhodnutí:

 • o přijetí žáka  k základnímu vzdělávání
 • o přestupu žáka
 • o převedení žáka do jiného vzdělávacího programu
 • o vzdělávání podle IVP
 • o přijetí žáka ke střednímu vzdělávání

Ve školním roce 2018/2019 byla učiněna tato rozhodnutí:

 • o přijetí žáka  k základnímu vzdělávání               2 (z toho 1 odklad)
 • o přestupu žáka§ 49 odst. 1            10
 • o převedení žáka do jiného vzděl. programu § 49 odst. 2                     0
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole 4
 • povolení vzdělávání podle IVP           13
 • povolení individuálního vzdělávání žáka § 41 1          
 • povolení vzdělávání do 26. roku věku 0

Počty nově přijatých žáků

roč.

v září

během roku

z jiného typu školy

ze stejného typu školy

1.

4

4-MŠ

2.

2

2-ZŠ

3.

4.

5.

1

2

3

6.

1

1-ZŠ

7.

8.

1

1-ZŠ

9.

celkem

9

2

7. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Ve školním roce 2018/2019 naši žáci prošli níže uvedenými vzdělávacími  programy:

 • „Škola pro život“ – vzdělávací program pro základní vzdělávání, 79-01-C/01 Základní škola praktická,  dokument zpracovaný podle RVP pro ZŠ s přílohou upravující vzdělávání žáků s LMP (8.  – 9. roč.)
 • „Škola pro život“ - vzdělávací program pro základní vzdělávání, 79-01-B/01 Základní škola speciální, dokument vypracovaný podle RVP   pro obor vzdělání základní škola speciální
 • Žáci 1.st. ZŠ a 6. – 7. ročníku ZŠ  se vzdělávali podle nového ŠVP Škola pro život -  školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV
 • vzdělávací program  78-62-C/001, Praktická škola jednoletá

Součástí vzdělávacího programu Škola pro život jsou přílohy :

-   školní družina

 • školní klub

     Základní školu navštěvovalo 23 žáků,  v základní škole speciální se vzdělávalo 29 žáků. Praktickou školu jednoletou (střední škola) navštěvovalo 9 žáků. Ve dvou odděleních ŠD pracovalo 16 žáků a ve 5 skupinách zájmových kroužků školního klubu  19 žáků.

Zájmové kroužky školního klubu:

 • Logopedický kroužek
 • Výtvarný kroužek
 • Dřevodílenský kroužek
 • Kroužek dílenských a zahradních prací
 • Kroužek snoozelenu a relaxace

Přehledné výsledky vzdělávání žáků – k 30. 6. 2019

Počet tříd:         8       z  toho       2 třídy 

                                                                 4 třídy  ZŠ speciální

                                                                 2 třídy PrŠ jednoleté

                                    

Počet žáků:      57                z  toho       23 žáků     

                  26 žáků  ZŠ speciální

                  9 žáků PrŠ jednoleté    

                                                                  

Školu v Hustopečích  navštěvovalo 41 žáků, z toho 23 žáků ZŠ praktické,  14  žáků ZŠ speciální, a 4 žáci Praktické školy jednoleté.

Odloučené pracoviště v Morkůvkách navštěvovalo 16  žáků s těžkým mentálním postižením a postižením více vadami, z toho 12 žáků ZŠ speciální a 4 žáci Praktické školy jednoleté.

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  ZÁKLADNÍ  ŠKOLA SPECIÁLNÍ:

stav k

třídy ZŠ

třídy ZŠs

tříd celkem

žáci LMP

žáci SMP

žáci TMP

ze všech žáci s autismem

ze všech žáci více vad

žáků celkem

30.9.18

2

4

8

23

10

13

10

7

47

30.6.19

23

25

8

23

14

6

7

10

48

Absence žáků omluvená:

1. pol.

průměr na 1 ž.

2. pol.

průměr na 1 ž.

celkem 1.+2.

průměr na 1 ž.

2 722 hod.

47,75

3 431 hod.

60,19 hod.

6 153 hod.

107,94 hod.

                                                                  

Absence žáků neomluvená: ve školním roce 2018/19 jsme měli nulovou neomluvenou absenci

 

Na konci škol. roku:

Prospělo:                            41 žáků     23  žáků  ZŠ, 18  žáků  ZŠ spec.

   

Neprospělo:                   7  žáků             0 žáků  ZŠ, 7 žáků  ZŠ spec.

Nehodnoceni:   0 žáků  

Přehled žáků, kteří neprospěli:

ZŠ speciální:         2. roč. – 2 ž.

      5. roč. – 2 ž.

      8. roč. – 1 ž.

             9. roč. – 1 ž.

    10. roč. – 1 ž.      

Všichni žáci budou v nadcházejícím roce opakovat ročník.

                                 

Slovní hodnocení:     25  žáků  (ZŠ speciální)

Individuální vzdělávací  plány:    24  žáků   (17 ZŠ speciální, 7 ZŠ)

Kázeňská opatření:

(za obě pololetí)

Pochvala třídního učitele:                    udělena 12 krát

Pochvala ředitele školy:                       udělena  9 krát

Napomenutí třídního učitele:              uděleno  3 krát

Důtka třídního učitele:                      udělena 0 krát

Důtka ředitele školy:                         udělena  0 krát

Kázeňská opatření byla udělena zejména za neplnění školních povinností, nevhodné chování a opakované porušování Školního řádu.

Povinnou  školní docházku ukončilo 5 žáků.  Jeden žák se hlásil na OU do Cvrčovic a 3 žáci do Praktické školy jednoleté, 1 do Hustopečí, 2 do Morkůvek.  Všichni  byli přijati.

Jedna žákyně z Morkůvek nenastoupila nikam.

OU

PrŠ

přihlášených

1

3

přijatých

1

3

UMÍSTĚNÍ  VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

OU  Cvrčovice – Stravovací a ubytovací služby – 1 žákyně

Praktická škola jednoletá  – 3  žáci ( 1x Hustopeče, 2x Morkůvky)

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

Počet tříd:       2

Počet žáků:                   9

Absence žáků omluvená:         celkem:    1 369  hodin

                                                       průměr na 1 žáka:       152,1 hodin

Absence žáků neomluvená:              celkem: 0

                                                                       průměr na 1 žáka: 0

Prospěli:                         4  žáci

Neprospěli:                                                  0  žáků

Neklasifikováni:           1 žák

Závěrečné zkoušky  v tomto školním roce úspěšně absolvovala jedna žákyně. Tři žáci ukončili studium na Praktické škole, závěrečné zkoušky však ze zdravotních důvodů neabsolvovali. Pět studentů má učivo rozloženo na více let a pokračuje ve studiu další rok.

8. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Ve školním roce 2018/19 se nám podařilo splnit všechny stanovené cíle.

TŘÍDNÍ PRAVIDLA jsou již běžnou součástí začátku každého školního roku a pro danou třídu by měla být dodržována automaticky. I přesto, že se třídním učitelům daří většinu pravidel žákům vštěpovat, občas se žákovské vztahy musí trochu korigovat, ale to je ve škole běžné.

KRUHOVÉ HODINY se staly neodmyslitelnou součástí vzdělávacího procesu na naší škole a plní svůj účel.

V tomto školním roce se nám ZÁŠKOLÁCTVÍ podařilo udržet na čísle 0 a máme z toho velkou radost.

PRAVIDLA PRO PODCHYCENÍ PODEZŘELÉ ABSENCE důsledně dodržují všichni pedagogičtí pracovníci. Zde je nutná důsledná spolupráce s rodiči, dětskými lékaři, v závažnějších případech také spolupráce s OSPOD. Letos jsme žádnou podezřelou absenci neřešili.

Ve školním roce 2018/2019 proběhly v oblasti prevence 4 vzdělávací semináře, na kterém byli PROŠKOLENI 2 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI.

V rámci SPOLEČNÉ AKCE PRO DĚTI A RODIČE se uskutečnilo Vánoční tvoření a Den rodiny. Obě akce se velmi vydařily a rodiče s dětmi strávili příjemná odpoledne.

ODBOURÁVÁNÍ LHOSTEJNOSTI, ZLOMYSLNOSTI, POSILOVÁNÍ VZÁJEMNÉ POMOCI A SPOLUPRÁCE MEZI ŽÁKY je nutné realizovat v průběhu celého školního roku. Tento cíl je běh na dlouhou trať, protože se stále najdou žáci, kterým je nutné připomínat pravidla slušného chování a pravidla vzájemných mezilidských vztahů. I v tomto roce se našli tací, kterým bylo občas potřeba tato pravidla připomenout, ale vždy se jednalo o „malicherné“ žákovské sváry. Přesto zůstane tento bod v našich cílech i pro příští rok.

V loňském školním roce byla udělena jedna důtka ředitele školy za nevhodné chování a podvod a 3x napomenutí třídního učitele za nevhodné chování vůči spolužákům.

HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD V OBLASTI PREVENCE

Praktická škola jednoletá

Všechny stanovené cíle se dařilo během celého školního roku bez problémů zvládat.

1. a 2. ročník ZŠ speciální

Začlenění nových žáků do kolektivu proběhlo bez větších problémů, prvňáčci se velmi dobře adaptovali na školní prostředí. Akceptování a dodržování pravidel bylo trochu obtížnější, ale toto úzce souvisí s postižením žáků, k větším problémům v chování docházelo pouze u jedné žákyně, ale i zde se výkyvy nálad podařilo odstranit. Na sebeobslužných činnostech, dodržování zásad slušného chování a na vzájemném rozvoji spolupráce mezi spolužáky budeme pracovat i v příštím školním roce.

3., 4., 5., 6. a 7. roč. ZŠ speciální

Kolektivní vztahy i spolupráce mezi žáky je na dobré úrovni, zde se udělal velký kus práce. U některých žáků stále pokulhává samostatnost, kterou budeme rozvíjet i v příštím roce. Zásady slušného chování se podařilo udržovat v normě.

2., 3., 5., a 6. roč. ZŠ

Noví žáci se do kolektivu začlenili dobře. Doprovázení žáků rodiči do školy bylo úspěšně odbouráno. I nadále je třeba vést žáky k větší samostatnosti, k lepšímu plnění školních povinností a především k lepší vzájemné komunikaci, zásadám slušného chování a vzájemné pomoci. Zde se stále objevují nedostatky. Také zásady zdravého životního stylu je nutné i nadále rozvíjet.

7., 8. a 9. ročník ZŠ

Začlenění nového žáka proběhlo bez problémů. Na zásadách slušného chování, upevňování kolektivních vztahů, mezilidských vztahů celkově i na dodržování správné životosprávy je třeba i nadále důsledně pracovat, přesto se zásady slušného chování viditelně zlepšily. Částečně se podařilo u některých žáků zlepšit i přípravu na vyučování.

9. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ

Abychom mohli plnit náročné pracovní úkoly současné speciální školy, je třeba se trvale vzdělávat, což se děje. Prioritou v dalším vzdělávání jsou akreditované kurzy   pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, s ADHD či poruchou autistického spektra.

V průběhu školního roku se naši učitelé zúčastnili seminářů pro metodiky prevence, výchovné poradce, dále seminářů pro práci s autistickými dětmi a dalších odborných seminářů.

Typ kurzu/školení                                 počet pracovníků

Hola, hola, škola volá 1

Kurz asistenta pedagoga 1

Potřeby dítěte předškolního věku    1

Alternativní a augmentativní komunikace  2

Konflikty – řešení modelových situací 1

Školení ved. pracovníků – BOZP, PO, GDPR v praxi 1

Snoezelen v praxi 2

Školení výchovných poradců   1

Seminář metodiků prevence   1

Leadership v praxi 1

Efektivní komunikace   1

Vnitřní kontrolní systém 1

Dotyková škola 2

       

10. AKTIVITY , PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  A SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

     Každoročně dětem dopřáváme řadu školních i mimoškolních aktivit.

Sportovní akce a rehabilitační pobyty:

Spolupracujeme se školami v okrese a pořádáme společná sportovní klání, kde si děti nejen zasportují a zasoutěží, ale rozvíjejí si zde i spoustu kompetencí. Už v říjnu jsme se s ostatními školami potkali na turnaji v přehazované, účastníme se okresních, a pak ve smíšených družstvech společně s ostatními školami, krajských soutěží Sportovních her mládeže v atletice, sálové kopané, přespolním běhu, atd. Konají se na různých úrovních a ti nejlepší postupují do vyšších kol. Setkáváme se rovněž při vzájemných utkáních ve vybíjené. Každoročně mají žáci zajištěnu výuku plavání. Jako každý rok i tento jsme byli zapojeni do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Těší se také na  tradiční akce jako je Jarní přechod Pálavy či Vánoční tvoření. Organizujeme školy v přírodě, ozdravné rehabilitační pobyty a další. Zejména pro sportování máme ideální podmínky, neboť sportovní hala, atletický stadion, tenisové kurty, hřiště na volejbal a hokejbal, plavecký bazén a moderní koupaliště jsou v bezprostřední blízkosti školy.

Ve školním roce 2018/2019 se nám podařilo uskutečnit tyto sportovní akce a ozdravné pobyty:

 • plavecký výcvik
 • branný okresní závod Bušmen
 • okresní kolo v přehazované - Mikulov
 • přespolní běh v Boskovicích – kraj. finále SHM
 • výjezdy žáků s těžkým postižením na termální koupání do Pasohlávek
 • okresní kolo SHM ve vybíjené – Hustopeče – organizace,
 • okresní finále v sálové kopané – Hustopeče – organizace,
 • krajské finále SHM v sálové kopané – Želešice
 • jarní ozdravný pobyt autistické třídy v Ostrově u Macochy
 • jarní ozdravný pobyt v Cetechovicích
 • školní, okresní a krajské kolo SHM v atletice
 • ozdravný pobyt žáků 1.a 2.stupně v Haluzické Hájence u Ždánic

Ostatní akce, aktivity, prezentace školy

 • účast v česko-slovenském projektu Záložky do knih spojují školy
 • Den sociálních služeb v Hustopečích
 • Mikulášská nadílka pro děti
 • exkurze vycházejících žáků do odborných učilišť
 • výšlapy na  rozhlednu a do mandloňových sadů v Hustopečích
 • jarní výšlapy na Kamenný vrch
 • krajský turnaj ve hře Člověče, nezlob se v Želešicích
 • poznávací výlety do okolí
 • výlety na brněnskou přehradu
 • výlety tříd na Pálavu
 • Návštěva Dne otevřených dveří v OU Cvrčovice
 • návštěvy divadelních a filmových představení
 • karneval pro děti 1. st.
 • tradiční recitační soutěž – školní kolo
 • recitační soutěž – okresní kolo v Břeclavi
 • Chvilka poezie - oblastní kolo recitační soutěže ve Znojmě
 • výlet do vánočního Brna
 • Vánoční tvoření – společná akce pro rodiče a děti
 • vánoční koncert, vánoční besídka
 • krmení zvířátek, ptáčků
 • Odpoledne ke Dni rodiny
 • termální koupání v Pasohlávkách
 • účast v projektu Podpora polytechnického vzdělávání

      V neposlední řadě  jsou naši žáci vedeni k výtvarným činnostem. Rádi se realizují  při tvorbě výtvarných děl, která jsou obdivována na dobročinné aukci, jsou součástí výzdoby školy i místního zdravotního zařízení. V rámci projektu MAP „Přiveďme rodiče do škol“ se nám opět podařilo uskutečnit Vánoční tvoření. Jedná se spolu s recitační soutěží  o setkání i s rodiči žáků a vtažení je do života  školy. Letos k nám dokonce zavítali i bývalí žáci se svými rodiči a dalšími příbuznými a známými. Všichni spolu s pedagogy se sešli v předvánočním čase ve škole a v příjemné předvánoční atmosféře si společně s dětmi v různých dílničkách mohli vytvořit vánoční dárečky a dekorace. Tato akce se nám opět velmi líbila, oproti loňskému roku i vzrostla účast rodičů.

Naší novou akcí, pomocí které jsme se snažili přitáhnou k nám do školy rodinné příslušníky žáků a vzbudit tak zájem jejich děti a o dění ve škole byla akce ke Dni rodiny.

V únoru se nám podařilo vstoupit do projektu Šablony II, ve kterém budeme plnit různé klíčové aktivity a mohou se rozvíjet jak žáci, tak i pedagogové.

Už tradičně uskutečňujeme na konci školního roku Ozdravný pobyt. Letos se konal v Haluzické Hájence u Ždánic. Snažíme se, aby i žáci s těžším postižením i postižením více vadami se mohli pobytu zúčastnit. To by ale nebylo možné zajistit pouze pracovníky školy, proto s námi jezdí i rodiče těchto žáků a aktivně se rádi účastní programu pobytu.

S naší činností seznamujeme rodiče i ostatní veřejnost prostřednictvím článků v Hustopečských listech i reportáží v Hustopečské televizi.

K prezentaci školy slouží také tvorba a aktualizace webových stránek školy www.skolahustopece.cz.

Spolupráce školy s dalšími subjekty, občanská a zájmová sdružení, sponzoři

DIAKONIE ČCE – Betlém v Kloboukách

Domov NARNIE

SRPDŠ

MěÚ Hustopeče

CVČ Hustopeče

SPC, PPP, OSPOD

V loňském roce jsme oslovili několik sponzorů se záměrem koupit multidotykový displej Multiboard. Velmi rádi bychom poděkovali těm, díky kterým se nám tento záměr podařilo uskutečnit: nadace Život dětem, Frauenthal, S com s.r.o., Strojrent, Delikomat, Agrotec.

Další sponzoři, kteří přispěli na naše aktivity: AGROTEC Hustopeče, soukromé osoby, které nechtějí být zveřejňovány.

Všem těmto organizacím i osobám ze srdce děkujeme!

Účast dětí a pedagogů na životě v obci:

Výstavy dětských prací ve veřejných prostorách, výpomoc Sportovním zařízením města  Hustopeče a Centru volného času na úpravě zelených ploch ve sportovním areálu a okolí, podíl na zkrášlování životního prostředí.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

V loňském roce jsme se neúčastnili žádného projektu financovaného z cizích zdrojů.

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči má poněkud odlišný charakter oproti standardu běžných

základních škol.

V závislosti na míře postižení je nutná úzká spolupráce s rodiči. U dětí s těžším, kombinovaným postižením se jedná o denní kontakt, kde okamžitě konzultujeme potřeby dětí. Toto bez problémů většinou funguje, snažíme se vycházet potřebám dětí i rodičů maximálně vstříc. I u nás však máme ještě rodiče, kde spolupráce není úplně ideální a na zlepšení se snažíme pracovat.

Kontakt s ostatními rodiči udržujeme ve čtyřech liniích – komunikační prostředky třídního učitele, vedení školy, občanské sdružení SRPDŠ a Školská rada. Stěžejní je samozřejmě spolupráce s třídním učitelem, který dítě zná nejlépe a nejvíce s ním přichází do kontaktu. U některých rodičů  je však značně namáhavé vzbudit zájem o dění ve škole, vzdělávání i výchovu jejich dítěte a navázat s nimi plodnou spolupráci.

Spolupráce s jinými subjekty

V rámci širokého spektra činností výchovně vzdělávacího procesu a specifik

plynoucích z kategorie speciálních škol, spolupracuje škola s mnoha subjekty, např.

speciálně pedagogickými centry,  dětskými odbornými lékaři, odbory sociální péče městských úřadů, diagnostickými ústavy, středisky výchovné péče, ústavy sociální péče, úřady práce, centry volného času, různými vzdělávacími agenturami, Policií ČR, kriminální službou PČR a dalšími.

     Velkou vděčnost vyjadřujeme těm, kteří nám jsou ochotni poskytnout nějakou finanční výpomoc pro naše děti. Dlouhodobě nám v tomto směru vychází vstříc Agrotec Hustopeče.

11. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH  ČINNOSTI ČŠI

Ve školním roce 2018/2019 ve škole neproběhla činnost ČŠI.

12. ZÁVĚR

     Ve školním roce 2018/2019 potkala naši školu jedna velmi zásadní změna. Začátek školního roku proběhl poněkud nestandardně, téměř 4 první měsíce jsme se museli potýkat se ztíženými podmínkami při výuce a práci. Výsledkem byly upravené prostory a nové vymalování některých prostor v přízemí.

Přes počáteční komplikace všichni pedagogičtí pracovníci opět předávali dětem nejen vědomosti a znalosti, ale snažili se v nich rozvíjet co nejvíce různých kompetencí, potřebných pro fungování ve společnosti, zapojení do pracovního procesu a denního života. Vedeme děti k samostatnosti, k získávání mravních hodnot, aby z nich vyrostli slušní lidé, kteří se v dnešním světě neztratí. U žáků s těžkým postižením se všichni pedagogičtí pracovníci snaží budovat takové kompetence, které rozvíjejí jejich samostatnost, sebeobsluhu, usnadňují jim život, rozvíjejí jejich vnímání a přinášejí jim radost.

I během tohoto školního roku jsme se snažili nejen vzdělávat, ale pořádat pro děti i spoustu různých akcí. Vždyť při nich lze na žáky nejlépe výchovně působit a nenásilně přispívat k utváření jejich osobností. Nutno říct, že jádro výchovy spočívá vždy na rodině a my se snažíme s rodinami spolupracovat, navazovat na to dobré a konzultovat problémy, táhnout tzv. za jeden provaz.

Nejlepší zprávou snad bude, že nový školní rok na nás čeká zase něco nového – nové zajímavější učení s pomocí Multiboardu.

13. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ

Škola je právním subjektem. V loňském roce hospodařila s necelými 10,6 mil. Kč. Z toho zhruba 9,3 mil bylo na přímé výdaje na vzdělávání (mzdy, dohody, pojištění, učební pomůcky, DVPP). Provozní náklady v rozpočtu jsou 1,3 mil. korun (pomůcky, energie, opravy, služby, nájemné, stravování zam., DVPP, odpisy, apod. Důležitou součástí rozpočtu je vlastní činnost organizace.

Od školního roku 2016/2017 zpracovává mzdy a účetnictví externí firma Středisko služeb školám.

K rozpočtu:

      Na naplnění rozpočtu školy se podílí celkem 5 finančních toků:

 • Peníze z MŠMT na tzv. přímé náklady na vzdělání, upravené krajskými normativy
 • Peníze od zřizovatele na provozní výdaje
 • Ostatní účelové dotace (většinou od MŠMT)
 • Peníze z vlastní činnosti (pronájmy)
 • Sponzoři

Rozpočet se začíná připravovat vždy v červenci předcházejícího kalendářního roku. Do reálného čerpání v různých kapitolách tak mohou vstoupit nepředpokládané vlivy (zdražení různých služeb, energií, DPH atd.), které pak mohou zkreslit procento čerpání.

Kdo se chce o zákonitostech rozpočtu dozvědět více, může požádat o konzultaci ředitelku školy.

Mgr. Blanka Vetýšková

                                             ředitelka školy

                                                                                     

                                       

                                                                                           

Školská rada schválila dne: 22.10.2019

Za školskou radu:   ……………………………………..

                       Julie Mašková, předsedkyně ŠR

Zobrazit všechny důležité dokumenty

zobrazit
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu