Informace o škole

informace o škole
vzdělávací programy
praktická škola jednoletá
školní družina a školní klub
školní poradenské pracoviště
školská rada
projekty a granty
gdpr

Naše škola je škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona. Poskytujeme základní i střední vzdělávání žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Navštěvují ji žáci s různou mírou a různým typem postižení. Jedná se v první řadě o mentální postižení, od lehkého až po těžké, souběžné postižení více vadami a PAS (autismus).

Škola má tyto součásti:

 •  Základní škola
 •  Základní škola speciální
 •  Praktická škola jednoletá
 •  Školní družina
 •  Školní klub

V současné době vyučujeme podle tří vzdělávacích programů: základní škola, základní škola speciální a vzdělávací program praktické školy jednoleté (střední vzdělávání). Na pracovišti v Hustopečích vyučujeme podle ŠVP z RVP ZV – žáci získávají základní vzdělání ( jedná se o žáky s lehkým mentálním postižením či autismem v kombinaci s LMP) a ŠVP pro ZŠ speciální I. i II. díl – žáci získávají základy vzdělání. Tyto vzdělávací programy jsou pro žáky se středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem v kombinaci s těžkým mentálním postižením.
Na odloučeném pracovišti v Morkůvkách se vyučuje podle ŠVP z RVP ZŠ speciální, ve velké většině podle dílu II a žáci získávají základy vzdělání. Na tomto pracovišti pečujeme o děti s lékařskou diagnózou autismus, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

Kmenový areál v Hustopečích je situován do klidné a tiché části města, obklopen zahradami a městskými sportovišti. Odloučené pracoviště se nachází v 18 km vzdálené obci Morkůvky.
Škola v Hustopečích disponuje kmenovými učebnami a odbornými pracovnami – jedná se převážně o odborné pracovny pro zkvalitnění výuky: dílna pro pracovní vyučování, pracovna cvičné kuchyně, 2 odborné pracovny pro výuku informatiky, výtvarný ateliér. Součástí školy je i společenská místnost pro celoškolní shromažďování, školní akce a zároveň pracovna hudební výchovy, cvičebna pro výuku rehabilitační tělesné výchovy, herna a místnost pro školní družinu. Ve všech podlažích je bezbariérový přístup (schodišťové plošiny), který umožňuje imobilním žákům pohyb po celé budově. Ke škole patří zahrada se školními pozemky pro výuku pěstitelských prací a hřiště s umělým povrchem.
Škola odloučeného pracoviště v Morkůvkách se nachází v areálu Českobratrské církve evangelické a úzce spolupracuje s týdenním a denním stacionářem Narnie. Vzdělávají se zde převážně žáci s těžkým postižením více vadami a autismem. Je vybavena několika odbornými pracovnami – koutky pro výuku žáků s autismem, místnost pro smyslovou výchovu a relaxaci, snoezelen apod.


Náš typ školy je specializovaným pracovištěm se specifickými pracovními metodami, kompenzačními učebními pomůckami a zákonnými normami upravenými počty žáků ve třídách. Pedagogický tým tvoří kvalifikovaní pracovníci s dlouholetými zkušenostmi.
Ve výchovně vzdělávacím procesu jde hlavně o dosažení co nejvyšší míry socializace každého žáka v rámci jeho zdravotních omezení a následně, po absolvování povinné školní docházky, o co nejlepší zařazení do společnosti, potažmo do pracovního procesu.
Snažíme se poskytovat žákům tu nejlepší péči, předávat jim nejen vědomosti, ale i pořádat pro ně různé akce, soutěže, aktivity, výlety, rehabilitační pobyty, což je zejména pro děti s těžším postižením důležitá možnost získávat společné zážitky se svými kamarády.


Výroční zpráva o činnosti školy je jen částečným obrazem života školy. Komplexní pohled, kterým se škola prezentuje veřejnosti, nabízíme na www.skolahustopece.cz.

Vyučujeme podle těchto vzdělávacích programů:

1. Základní škola

 • plnění devítileté povinné školní docházky
 • ŠVP Škola pro život
 • školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

2. Základní škola speciální

 • plnění desetileté školní docházky
 • vzdělávací program  „Škola pro život“
 • školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP pro ZŠ speciální – díl I.

3. Základní škola speciální

 • plnění desetileté školní docházky
 • vzdělávací program  „Škola pro život“
 • školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP pro ZŠ speciální – díl II.

4. Praktická škola jednoletá

 • střední škola
 • vzdělávací program „Škola pro život“
 • školní vzdělávací program pro střední vzdělávání, 78 – 62
 • C/01, Praktická škola jednoletá

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JSOU K NAHLÉDNUTÍ V BUDOVĚ ŠKOLY.

Praktická škola je jedním z typů speciálních škol pro žáky s mentálním postižením. Je určena absolventům základní školy praktické, základní školy speciální a žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku základní školy v nižším než devátém ročníku. Připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblasti služeb nebo výroby. Studium je ukončeno vydáním závěrečného vysvědčení. Praktická škola může být jednoletá nebo dvouletá. Na naší škole vzděláváme podle vzdělávacího programu Praktické školy jednoleté.

Vstupní předpoklady žáků

Praktická  škola jednoletá je určena žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm  mentálního  postižení,  žákům s postižením více vadami a žákům s diagnózou autismus, kteří získali ucelené vzdělání na úrovni základní školy speciální, základní školy praktické či  ukončili povinnou školní docházku a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném druhu a typu školy.


Výsledky vzdělávání

Absolvent praktické školy s jednoletou přípravou si doplnil a rozšířil všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu školní docházky v základní škole speciální, případně v základní škole praktické, osvojil si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získal tak perspektivní možnost uplatnění se v různých profesních oblastech i v životě.


Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Dosažený stupeň vzdělání: příprava pro výkon jednoduchých pracovních činností dle zaměření přípravy.


Očekávané výstupy

Absolvent praktické školy s jednoletou přípravou:

 • osvojil si poznatky obsažené ve vzdělávacím programu
 • rozvinul své komunikační dovednosti, dokáže se v rámci svých možností vyjadřovat ústní i    písemnou formou, rozumí smyslu sdělení i pokynů, odpovídajícím způsobem na ně reaguje, dokáže požádat o radu a řídit se jí
 • plní stanovené povinnosti, dodržuje vymezená pravidla, je schopen spolupráce, váží si práce vlastní i druhých
 • rozvinul své osobnostní kvality, dodržuje základní pravidla společenského chování, vystupuje slušně na veřejnosti, rozpozná nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
 • chápe význam dodržování zdravého životního stylu, váží si svého zdraví, dovede se podílet na ochraně životního prostředí
 • je seznámen s podstatou fungování demokratické společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování zákonů a porušování lidských práv
 • osvojil si základní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě i v budoucí profesi, chápe význam práce v životě člověka
 • dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • je seznámen se základními pravidly ochrany osob před následky mimořádných událostí

 

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolventi praktické školy s jednoletou přípravou se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.


Zdravotní požadavky

Vzhledem k tomu, že ve studijním oboru se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena školským poradenským zařízením a odborným lékařem. Na základě doporučení odborníků budou stanoveny požadavky na žáka, respektující individuální zvláštnosti žáka, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

 

Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností
a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života, které absolventům usnadní integraci do společnosti.

Cílem vzdělávání v praktické škole jednoleté je především zvýšení kvality života absolventů, kterým se v rámci jejich individuálních schopností nabízí možnost uplatnit se přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.

Školní družina a školní klub jsou školská zařízení pro zájmové vzdělávání, poskytující účastníkům naplnění volného času zájmovými činnostmi zaměřenými na zájmové oblasti navazující na školní výuku. Tyto činnosti jsou vykonávány ve dnech školního vyučování. Po projednání se zřizovatelem je podle podmínek možné jejich činnost o prázdninách přerušit.

Školní družina

Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro děti přihlášené k pravidelné denní docházce.
Činnosti probíhají formou pravidelných nebo spontánních aktivit. Školní družina umožňuje žákům přípravu na vyučování i odpočinek a pořádá příležitostné akce. Její činnosti probíhají v učebně školní družiny, případně mohou žáci využívat cvičebnu, společenskou místnost, uvolněné odborné učebny i školní hřiště a zahradu.
Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisního lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka.
Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně ZŠ a prvního i druhého stupně ZŠ speciální. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se jich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení - např. dočasné umístěni žáků z vyšších tříd pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené vyučovací hodiny, přerušení výuky, apod.).
Za bezpečnost žáků v družině odpovídají pedagogičtí pracovníci družiny, a to od příchodu žáka až do jeho odchodu. Do družiny přebírá žáky vychovatelka od vyučujících.
Odhlášení žáka z docházky do školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou vychovatelce ŠD.
Školní družina je otevřena v pondělí až pátek v ranním čase v době od 7,00 do 7,40 hod. a odpoledne od konce vyučování v jednotlivých třídách do 15,00 hod..
O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitelka školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí vychovatelka písemně rodičům.

Úplata za školní družinu:

Měsíční výše úplaty je stanovena:
150,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.


Placení úplaty
1. Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka (dále jen plátce) zařazeného do školní družiny.
2. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až
červen.
3. Způsob placení:
a) hotově v kanceláři školy
b) převodem na účet 131-2389030257/0100
Variabilní symbol: datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr
(dítě narozené 1.1.2005 bude mít VS 01012005)
Specifický symbol: 08
Do poznámky uveďte jméno dítěte a ŠD.
První platbu proveďte nejpozději do konce září.
6. Vybraná úplata včetně se stane součástí rozpočtu školy. Bude sloužit ke krytí nákladů na materiál, se
kterým se ve školní družině pracuje.

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
1) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle
zákona o pomoci v hmotné nouzi,
2) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních
službách, nebo
3) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o
státní sociální podpoře
a tuto skutečnost prokáže řediteli.
Ve výjimečných případech (např. dlouhodobá nemoc) může být plátce na základě písemné žádosti od
placení úplaty osvobozen zcela nebo z části.
Žádost o osvobození od placení příspěvku se podává ředitelce školy, která rozhodne.

Dokumentace vedená v oddělení školní družiny:
Zápisní lístky žáků, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.
Přehled výchovně vzdělávací práce – třídní kniha ŠD.
Docházkový sešit – evidence žáků navštěvujících oddělení ŠD

Školní klub

Školní klub nabízí aktivity spontánní, kluby s pravidelnou činností pracují v rámci zájmových útvarů či pořádají příležitostné akce. Většinou se sem hlásí žáci od 5. ročníku výše, kteří nejsou zapsáni ve školní družině. Nabídka činností závisí od zájmu žáků.
Za bezpečnost žáků v klubu odpovídají pedagogičtí pracovníci klubu, a to od příchodu žáka až do jeho odchodu.

Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

Tyto služby zabezpečuje:

 • Mgr. Yvona Bartoňková - výchovný poradce (kariérový poradce), školní metodik prevence
  konzultační hodiny: st 11.40 – 12.30, pá 10.50 – 11.45, jindy - po předchozí domluvě
 • Mgr. Blanka Vetýšková – ředitelka školy, speciální pedagog
 • Mgr. Aleš Pavlů – speciální pedagog

Činnosti jsou koordinovány školním metodičkou prevence a výchovnou poradkyní, podle potřeby se dále na poradenských službách školy podílí také třídní učitelé daného žáka. Program odráží specifika dané školy i regionu a koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují speciálně pedagogické a preventivně - výchovné služby. Zabezpečuje také koordinaci služeb poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty.

Cíl:

 • zkvalitnit sociální klima škol
 • pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením
 • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními

Školní poradenské pracoviště pracuje podle aktuální potřeby, 4x ročně proběhnou porady ŠPP.,

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb.,  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

Složení Školské rady:

1. Julie Mašková, zákonný zástupce dětí , předsedkyně
2. Yvona Bartoňková, zástupce pedagogů
3. Ladislav Mlčoch, zástupce pedagogů
4. Lenka Matějková, zástupce pedagogů
5. Stanislav Jeřábek, zástupce zřizovatele
6. Ivan Vincour, zástupce zřizovatele
7. Michal Vejpustek, zástupce zřizovatele
8. Alena Vojtěšková, zákonný zástupce dětí
9. Věra Kotoučková, zákonný zástupce dětí  


Pravomoci školské rady dle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)

§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.


§ 168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává nŠkolská radaávrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Škola se pravidelně snaží zlepšovat podmínky vzdělávání a prostředí v němž pracujeme i pomocí zapojení do různých projektů. V současné době jsme aktivní v následujících projektech:

 • Ovoce a zelenina do škol
 • Mléko do škol
 • Šablony II Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Přírodní zahrady
 • PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání,matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše organizace řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), které je na území ČR účinné od 25.5.2018 a to zejména a s přihlédnutím k čl. 13 Nařízení.

Naše organizace podnikla veškeré nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů a ke splnění všech předepsaných povinností dle Metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s jehož detailním zněním se můžete seznámit kliknutím na odkaz http://www.msmt.cz/file/44592/


V souladu s GDPR zpracovává naše organizace osobní údaje dle těchto zásad:

1. Zákonnost, korektnost a transparent – Provádíme zpracování jen v případě, kdy k tomu existuje legitimní důvod (např. zákonná povinnost, plnění smlouvy, ochrana našich zájmů, ochrana zájmů třetích osob nebo udělený souhlas subjektu údajů).
2. Účelové omezení – Shromažďujeme osobní údaje jen pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely (viz výše).
3. Minimalizace údajů – Zpracování osobních údajů provádíme pouze v míře a rozsahu, který je nezbytný ve vztahu k danému účelu.
4. Přesnost – Zpracováváme pouze aktuální osobních údajů, které odrážejí skutečný stav věci.
5. Omezení uložení – Držíme osobní údaje po dobu ne delší, než je nezbytné a zákonné.
6. Integrita, důvěrnost – Zavedli jsme dostatečné technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.
7. Odpovědnost – Jsme kdykoli schopni doložit soulad dodržování zásad dle bodů 1. – 6.

Informace poskytované v případě, že osobní údaje byly získány od subjektu údajů nebo jeho zákonných zástupců

Kontaktní údaje správce OÚ

Název právnické osoby dle Zřizovací listiny: Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace
Adresa sídla právnické osoby: Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče
Telefonické spojení: 519 412 659, 601 363 266
Oficiální e-mail právnické osoby: info@skolahustopece.cz
ID datové schránky: smpej5f
Titul, jméno, příjmení ředitele (statut. orgánu): Mgr. Blanka Vetýšková

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (viz. Čl. 37 a násl. nařízení

Název právnické osoby (je-li pověřencem právnická osoba), IČ : J. K. accounting s.r.o. IČ 02734168
Adresa sídla právnické osoby: Hybešova 726/42, 602 00 Brno
Telefonické spojení pověřence: 725 654 319
Oficiální e-mail pověřence: gdpr@jkaccounting.cz
ID datové schránky: mqhehgz
Titul, jméno, příjmení pověřence: Petra Peschelová

Většinu osobních údajů zpracováváme za účelem splnění zákonem předepsaných povinností, zejména podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. V případě, že provádíme zpracování, jehož účelem není splnění zákonem předepsaných povinností, plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu, jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému od Vás potřebujeme výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zaměstnanců, žáků, resp. jejich zákonných zástupců). V takovém případě se jedná zejména o zpracování zejména osobních údajů o podobě žáků (fotografie a videa) či zpracování základních identifikačních údajů žáků pro účely hlášení na soutěže, mimoškolní aktivity, výlety, exkurze nebo sportovní akce, zveřejnění výsledků na soutěžích atd. Poskytnutí takového souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas lze kdykoli odvolat či využít další práva, která jsou přesně v písemném souhlasu popsána.


Zájemcům o přijetí ke vzdělávání tímto sdělujeme že požadované údaje o dítěti, jeho zákonném zástupci, bydlišti a další identifikační údaje jsou uloženy výše uvedenými zákony. Pokud má správce rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí uchazeče k základnímu vzdělávání, musí mu zákonný zástupce sdělit identifikační údaje uchazeče a své osobní údaje tak, jak to vyžaduje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě správce nemůže o žádosti rozhodnout, případně rozhodnutí doručit


Zájemcům o zaměstnání tímto sdělujeme, že pokud zašlou písemnou žádost o přijetí do pracovního poměru, musí být tento odeslán výhradně na výše uvedený e-mail nebo adresu správce a jeho odesláním byl vyjádřen souhlas se zpracováním zájemcem uvedených údajů a jejich uchováním po dobu max. 6 měsíců pro případný pozdější kontakt.

Organizace přijala nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich fyzické, tak elektronické podobě. Mezi tato opatření patří zejména stanovení interních pravidel pro práci s danými informačními systémy, zajištění, aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a zamezení neoprávněnému přístupu k datovým nosičům, zejména prostřednictvím nastavení hesel, přístupových práv, šifrování, vypracování dokumentace k přijatým technicko-organizačním opatřením, zvýšení bezpečnosti instalací zámků, nákupem zamykacích skříní apod. V důsledku oprávněného zájmu ochrany majetku a osob, může být využíván kamerový nebo jemu na roveň postavený systém, v případě jeho instalace budete informováni o konkrétních podmínkách pověřenou osobou.

Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci činnosti naší školy přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji. Zejména je ze strany organizace kladena vysoká priorita zabezpečí údajů o nezletilých osobách.

Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v zákonem předepsaných případech (povinná hlášení orgánům státní správy, samosprávy, pojišťovny, orgány finanční správy apod.) nebo v nezbytném rozsahu vybraným dodavatelům, kteří pro nás zajišťují některé služby, jako například vedení účetnictví nebo správu informačních technologií (IT, matriky, systémy pro stravování apod.). Se všemi takovými osobami máme jasně nastavené smluvní vztahy a všichni dodavatelé splňují nezbytná pravidla pro zpracování osobních údajů v rozsahu a parametrech vyžadovaných nařízením GDPR v rámci povinností zpracovatele dle požadavku čl. 28 Nařízení.

Doba zpracování a uchovávání osobních údajů je stanovena zpravidla legislativními požadavky nebo v případě souhlasů je po dobu docházky do školy s přesahem 10 let (fotky..) nebo do jeho odvolání.

Předávání osobních údajů do zahraničí provádíme zcela výjimečně a o takovém předání jsou všechny dotčené subjekty údajů vždy informovány. Zpravidla se jedná o plánované výjezdy žáků na stáže, zájezdy apod.

Škola má zavedený systém hlášení případných bezpečnostních incidentů. V případě úniku jakýchkoli dat postupujeme v souladu s GDPR za účelem minimalizace možných škod a ve spolupráci s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů provádíme příslušná hlášení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k Vašim osobním údajům nebo osobním údajům Vašich dětí.
a) Máte právo požádat správce, aby Vám sdělil, zda zpracovává Vaše osobní údaje, nebo osobní údaje Vašeho dítěte.
b) Máte právo požádat správce o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
c) Máte právo požádat správce o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Pokud požádáte o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, správce Vám umožní, abyste jednorázově nahlédli do dokumentace, ve které se zpracovávají osobní Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte.

Pokud o to požádáte, správce Vás bude informovat o:

 • účelech zpracování
 • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
 • kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • době, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy,
 • o právu požádat o opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů, právu vznést námitku proti zpracování
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu

Jak správce poskytne informace? V jaké formě?
Správce poskytne informace

 • písemně
 • ve vhodných případech v elektronické formě po prokázání identity
 • ústně, pokud o to požádáte a bude prokázána Vaše totožnost, přičemž žádné údaje a informace nelze podat telefonicky

Pokud je to možné a nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, poskytne správce kopie zpracovávaných osobních údajů. Za jakých podmínek je kopie poskytována?

 • Bezplatně se poskytuje první kopie nebo kopie poskytnutá po delším časovém úseku, po změně osobních údajů, po změně ve zpracování osobních údajů.
 • V ostatních případech se kopie poskytuje za poplatek.

Správce odpoví na Vaši žádost písemně do 1 měsíce s možností prodloužení o další 2 měsíce.

Právo na opravu chyby, ke které může dojít při zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte. Máte
právo požádat o opravu nepřesných údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů. Správce odpoví na Vaši žádost do 1
měsíce (s možností prodloužení o další 2 měsíce) od přijetí Vaší žádosti. Správce Vám odpoví písemně. Správce Vám sdělí, zda
a jak Vaše osobní údaje opravil nebo doplnil.

Právo na výmaz některých osobních údajů (právo „být zapomenut“). Obecně platí, že máte právo požádat správce o to, aby
zlikvidoval některé Vaše osobní údaje a dále je neuchovával; jedná se o tzv. právo být zapomenut. V případě, kdy správce
vykonává veřejnou moc (rozhoduje ve správním řízení) a plní své právní povinnosti, správce nevymaže osobní údaje, i když o
to požádáte. Pokud však žádost o výmaz podáte, správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (s možností prodloužení o další 2
měsíce) od přijetí Vaší žádosti, a to písemně. Sdělí Vám, proč nevyhověl Vaší žádosti o výmaz nebo jaké údaje v jakém rozsahu
vymazal.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte. Pokud požádáte o omezení
zpracování osobních údajů a uvedete důvod Vaší žádosti, správce tyto osobní údaje označí. Označené osobní údaje správce
ukládá, avšak jinak nesmí dále zpracovávat (až na některé výjimky). Ve kterých případech máte právo, aby správce omezil
zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte?


a) Pokud podle Vašeho tvrzení Vaše osobní údaje nebo osobní údaje Vašeho dítěte nejsou přesné.
b) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte protiprávní. Vy však místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení zpracování osobních údajů.
c) Pokud již správce osobní údaje nepotřebuje zpracovávat. Vy však požadujete, aby osobní údaje byly omezeny, protože je to nutné pro určení, výkon a obhajobu Vašich právních nároků.
d) Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Vy vznesete námitku proti zpracování osobních údajů.

Správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (s možností prodloužení o další 2 měsíce) od přijetí Vaší žádosti. Správce Vám odpoví písemně. Správce Vám sdělí, zda a jak Vaše osobní údaje omezil.

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte. V souvislosti se správním
řízením máte právo vznést námitku, protože správce vykonává veřejnou moc (rozhoduje ve správním řízení).
Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s tím, že se pořizuje záznam kamerového systému? Pokud v souvislosti s přijímáním Vašeho dítěte vstupujete do budovy správce, u vstupu do budovy nebo v budově se pořizuje záznam kamerového systému. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v podobě záznamu kamerového systému. Jedná se např. o případ, kdy podle Vašeho názoru Vaše právo na ochranu soukromí převažuje nad oprávněným zájmem správce na ochranu majetku.

Jaké je Vaše právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů? Pokud v rámci řízení o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání udělujete souhlas se zpracováním některých osobních údajů (email, telefonní číslo), pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. Stejná pravidla platí pro odvolání souhlasů zejména pro fotografování, zveřejnění fotografií, prací žáků apod.

Vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu. Máte právo podat stížnost naší organizaci, kterou budeme řešit v součinnosti s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů nebo u dozorového úřadu, tj. Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111


V Hustopečích, dne 24. 05. 2018

Mgr. Blanka Vetýšková, ředitelka

skolahustopece-logo-2
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu