Přijímací řízení do praktické školy jednoleté

5. 2. 2021

V souladu s § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, která upravuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji termín a kritéria pro přijímací řízení v denní formě vzdělávání do Praktické školy jednoleté ve školním roce 2021/22 takto:

Kód oboru vzdělání: 78-62-C/01

Název oboru: Praktická škola jednoletá

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:     4

Termín odevzdání přihlášek ke studiu:  1.březen 2021

Přijímací řízení proběhne ve čtvrtek 15. dubna 2021. Uskuteční se formou posouzení přihlášek a další přiložené dokumentace, přijímací zkouška se nekoná.

Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením s ukončenou povinnou školní docházkou.

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Odevzdání řádně vyplněné PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ - STUDIU ve střední škole v termínu do 1. března 2021 ředitelce Základní školy a praktické školy Hustopeče, příspěvková organizace.
  2. Povinné součásti přihlášky: potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, doporučení ke studiu vystavené školským poradenským zařízením

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení zveřejní ředitelka školy na úřední desce a internetových stránkách školy v termínu dle ustanovení § 60e odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., a v souladu s § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb..

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou do vlastních rukou v souladu s ustanovením § 60e odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., do 30.4.2021.

Po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu je třeba, aby uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odeslal ředitelství školy zpět zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.

 

Mgr. Blanka Vetýšková

ředitelka školy

 

Přijímací řízení do praktické školy jednoleté

 

 

 

Zobrazit všechny příspěvky na úřední desce

Vrátit se na úřední desku
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu