Volné dny 26. a 27. října 2020

9. 10. 2020

R O B E R T P L A G A
min ist r školst ví, mlád ež e a tělových ovy

Praha, říjen 2020
Č. j.: MSMT-39185/2020-1
Počet stran: 2

OPATŘENÍ
Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci
školního roku
t a k t o :
Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří
a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.
O d ů v o d n ě n í
Podle § 24 odst. 3 školského zákona platí: „Ministerstvo může v jednotlivých případech
hodných zvláštního zřetele stanovit odlišnosti v organizaci školního roku.“
Probíhající školní rok 2020/2021 je poznamenán celou řadou hygienických a organizačních
opatření ve školách z důvodu probíhající epidemie nemoci COVID-19 (nošení ochrany nosu
a úst, dezinfekce rukou, omezení setkávání osob, zákaz zpěvu a sportovních aktivit) a uplatňují
se mimořádná opatření krajských hygienických stanic a ministerstva zdravotnictví, jakož
i krizová opatření vlády, která dále zasahují do průběhu vzdělávání. Žáci a zaměstnanci škol
musejí na tyto nové okolnosti pružně reagovat a omezení respektovat. Vzhledem k délce trvání
omezení je situace pro všechny žáky i zaměstnance škol náročná.
Usnesením Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, o přijetí krizových opatření v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, je pak s účinností ode
2
dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. zakázána osobní
přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol
na vzdělávání.
V návaznosti na mimořádná opatření při epidemii se proto ministerstvo rozhodlo stanovit
odlišně organizaci školního roku podle § 24 odst. 3 školského zákona. Pokud by nedošlo
k odlišné organizaci školního roku, byli by žáci povinni se po dobu platnosti výše uvedeného
krizového opatření Vlády České republiky vzdělávat distančním způsobem ve smyslu § 184a
školského zákona.
Lze zároveň důvodně přepokládat, že některá omezení se budou aplikovat i v následujícím
období. Proto považujeme za potřebné prodloužit podzimní prázdniny prostřednictvím
stanovení dalších dvou volných dnů. Další příležitost pro odpočinek nabízí až vánoční
prázdniny. Z těchto mimořádných důvodů se ministerstvo rozhodlo dny 26. října a 27. října
2020 stanovit pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy jako
volné dny.
…………………………………………………………………
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 

priloha_829509375_4_Opatření MŠMT

Zobrazit všechny příspěvky na úřední desce

Vrátit se na úřední desku
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu