img +420 519 412 659
img info@skolahustopece.cz
img Šafaříkova 24/999, Hustopeče
Úřední deska

 

Do pracovního poměru přijmeme:

  • učitele/ku – speciálního pedagoga na úvazek asi 0,75. Pracoviště Hustopeče.

  • asistentku pedagoga na částečný úvazek 0,75 – 30 hodin/týdně. Pracoviště Morkůvky.

Požadujeme: kladný vztah k dětem a odpovídající vzdělání.

Informace: 601 363 266

 


 

 

Přehled přijatých uchazečů do Praktické školy jednoleté

pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, zveřejňuje ředitelka školy přehled přijatých uchazečů.

Do 1. ročníku oboru vzdělávání, 78 – 62 – C/01 Praktická škola jednoletá pro školní rok 2019/2020 byli přijati žáci s registračními čísly:

                                                                             02/20

                                                                             03/20

Po oznámení o přijetí ke studiu je třeba, aby uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdal ředitelství školy zápisový lístek, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů + 5 pracovních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Pokud nebude zápisový lístek v termínu odevzdán, uchazeč nebude žákem školy.

Mgr.Blanka Vetýšková

ředitelka školy


Č.j.: 023/2020

Datum: 27.4.2020

PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a praktické školy Hustopeče, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zveřejňuje uchazeče přijaté k základnímu vzdělávání.

Do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 byli přijati žáci s registračním číslem:

04/20

05/20

Mgr. Blanka Vetýšková

ředitelka školy


Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace

Č.j.: 025/2020

Vyřizuje: Vet.

Datum: 4.5.2020

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo k 30.4.2020 soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení.

V tomto manuálu

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020,

který je k dispozici na stránkách http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.

je i odstavec týkající se škol našeho typu:

ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.“

Podle tohoto pokynu zůstane naše škola uzavřena do konce školního roku.

Nadále bude probíhat výuka na dálku, prosíme rodiče o spolupráci. Výuku si organizuje každý třídní vyučující sám, přizpůsobuje ji možnostem svých žáků.

Pokud máte jakékoliv připomínky nebo problémy, obraťte se na vyučujícího, případně na vedení školy.

Hodnocení žáků na konci školního roku bude probíhat na základě podkladů z doby, kdy byla normální výuka, může být zohledněna i výuka na dálku.

Informace ohledně ukončení školního roku a vydávání vysvědčení budou upřesněny.

Mgr. Blanka Vetýšková, ředitelka
Zš a prš Hustopeče, příspěvková organizace Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče
tel. 519 412 659, 601 363 266
www.skolahustopece.cz


Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace

Č.j.: 026/2020

Vyřizuje: Vet.

Datum: 5.5.2020

V souladu s ustanovením § 60 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) a ustanovení § 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, ředitelka Základní školy a praktické školy Hustopeče, příspěvkové organizace

vyhlašuje

druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku Praktické školy jednoleté pro školní rok 2020/21

Kód oboru vzdělání: 78 – 62 – C/01

Název oboru: Praktická škola jednoletá

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 1

Termín podání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení musí být podány na platných tiskopisech SEVT do 30.června 2020

Přijímací zkoušky se nekonají.

Mgr. Blanka Vetýšková

ředitelka školy