Aktuálně

informacE PRO RODIČE
Organizace školního roku 2021 - 2022
volná pracovní místa
třídy
Informace pro rodiče žáků, kterých se týká karanténa:

Povinnost podrobit se karanténě a RT-PCR testování se nevztahuje na
osoby, kterým uplynulo nejméně 14 dní od ukončení očkování, a na osoby,
které prodělaly onemocnění Covid-19 v době ne delší než 180 dní od data
diagnostického pozitivního testu.

Nařízení karanténních opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 se
provádí dle Metodického pokynu hlavní hygieničky ČR č.j. MZDR
37994/2021-1/OVZ ze dne 19. října 2021.
Karanténní opatření se nařizuje v minimální délce trvání 7 dní ode dne
posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Pokud osoba v
karanténě podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s
pozitivně testovanou osobou PCR test s negativním výsledkem a absenci
klinických příznaků na onemocnění COVID-19 se karanténní opatření po 7
dnech ukončí.
V případě, že osoba v průběhu karanténních opatření nepodstoupí PCR
test, ukončí se této osobě karanténní opatření po 14 dnech.
Dle nabídky různých odběrových míst lze absolvovat odběr výtěrem z
nosu, z krku, vyplivnutím slin do zkumavky či výtěrem pod jazykem.
Odběrové místo, kde si vytvoříte rezervaci, a způsob odběru si volíte
sami. Na způsobu odběru se domlouvejte vždy na samotném odběrovém
místě.
Po zadání kontaktu (žáka nebo pedagoga) do databáze karantén, je na
poskytnuté telefonní číslo odeslána automatická sms s odkazem na
sebetrasující formulář. Po jeho řádném vyplnění je Vám automaticky
vygenerována e-žádanka na PCR test.
Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci bez návštěv osob, které
nebydlí ve společné domácnosti. Není možné odcházet na mimoškolní
aktivity apod.
Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací
obtíže, ztráta chuti a čichu...), je nutno telefonicky kontaktovat
ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by
se objevily závažné klinické příznaky (přetrvávající vysoké horečky,
ztížené dýchání apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti
lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o
probíhající karanténě.
Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou
pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za
„kontakty kontaktů“ a pouze v případě pozitivního Rt-PCR testování by
byla činěna další opatření i u nich.
Karanténa se nenařizuje ani osobám, které byly očkovány proti
onemocnění COVID-19 s tím, že u očkování uplynulo od
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14
dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a
očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Kdo z rodičů má zájem pracovat od nového školního roku ve Školské radě, prosím, kontaktujte vedení školy!

Informace k provozu školy od 12.4.2021
Žáci budou dvakrát týdně (asi pondělí a čtvrtek) testováni samoodběrem.
Testování se neprovádí u osob:
1) s neg. PCR testem nebo POC AG testem ne starším 48 hodin
2) které prodělaly COVID a neuběhlo více než 90 dní od prvního pozitivního PCR testu
3) které mají ukončené očkování před 14. dny
Všechny skutečnosti musí být doloženy!!
Pro naše žáky je v nařízení umožněna asistence třetí osoby při samotestování. Tato osoba musí být
pověřena zákonným zástupcem a s touto asistencí souhlasit.
Osobám, které budou mít pozitivní výsledek testu nebo se testování neúčastní je nadále zakázána osobní
přítomnost na vzdělávání.
Dále jsou žáci povinni používat ochranu dýchacích cest – min. chirurgickou roušku (ne látkovou)!
Výjimka platí pro "osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto nařízení".


INFORMACE K POSTUPŮM PŘI RESPIRAČNÍM ONEMOCNĚNÍ
A. Výskyt infektu u dětí ve škole
1. V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické
onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě
svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním
docházejí.
2. Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič.
Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá
jen rodič.

Vstupní filtr ve škole a školském zařízení
1. Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního
onemocnění.
2. Při vstupu do školy, ev. před začátkem vyučování pedagogický pracovník (či jiná pověřená
osoba) může namátkově ověřit, zda dítě nemá projevy onemocnění (např. měření teploty
bezkontaktním teploměrem na čele či tváři).
3. Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá
být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.
4. Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění,
pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí
a zaměstnanců školy v samostatné místnosti nebo prostoru k tomu vyhrazeném. Dítě je
bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází,
provede se předání ihned).

Zjištění příznaků onemocnění v době pobytu dítěte ve škole
1. Pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví během pobytu ve škole (vzestup teploty,
kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná akutní změna zdravotního stavu)
zajistí škola izolaci dítěte od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy, a informuje
neprodleně zákonného zástupce.
2. Zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) převezme dítě ve škole bez zbytečného
odkladu.
3. Doma zahájí rodiče (zákonný zástupce) symptomatickou léčbu (dle příznaků) dítěte spočívající
v dostatečném přísunu tekutin, v léčbě horečky antipyretiky (léky snižující teplotu), dostatečná
hygiena nosu, a další dle potřeby. Telefonicky informuje lékaře a domluví se na dalším postupu.
4. V nejasných případech zákonný zástupce kontaktuje registrujícího lékaře (telefonicky, emailem),
konzultuje s ním stav dítěte a případně domluví termín klinického vyšetření dítěte v ordinaci.
Izolace dítěte ve škole, školském zařízení
1. Pro izolaci dětí s příznaky akutního respiračního onemocnění je nutné zajistit dostatečně
prostornou místnost, dobře větratelnou, která není využívána k jiným účelům.
2. Dítěti je třeba zajistit dostatek tekutin, v případě potřeby ošetření teploty.
3. Po celou dobu izolace dítěte je zajištěn dozor zletilé osoby.
4. Při současné izolaci více dětí je nutné zajistit sociální distanci alespoň 2 m mezi dětmi.
5. O izolaci se doporučuje provést zápis – doba začátku a konce izolace, způsob ošetření teploty, a
případné významné okolnosti, jako například výše naměřené teploty, kašel, aj.
6. Izolované děti i dozorující osoba mají po celou dobu nasazenu roušku nebo respirátor
bez vdechového či výdechového ventilu.
7. Děti v izolaci mají vyhrazenu 1 toaletu v blízkosti izolační místnosti (ideálně k ní přiléhá),
k dispozici je desinfekce rukou.
8. Po skončení izolace dítěte ve škole je nezbytné provést řádné vyvětrání místnosti, nejlépe
přirozenou cestou oknem a dezinfekci ploch a prostorů dezinfekčním přípravkem s virucidním
účinkem.

Projevy akutního infekčního onemocnění
1. teplota
     a. měříme vždy bezkontaktně, výrobce zpravidla doporučuje na čele
     b. při hodnocení vždy nutno uvážit odchylku měření
     c. výsledná naměřená hodnota je průměrem nejméně 2 měření
2. kašel
     a. je přirozený reflex k ochraně a očistě dýchacích cest
     b. může provázet chronická onemocnění, při nichž většinou není hojný, ani záchvatovitý
     c. jako projev akutního infekčního onemocnění hodnotíme zejména situaci, když dítě zřejmě
        a často vykašlává nebo je naopak drážděno k častému suchému kašli
3. rýma
     a. je častým projevem onemocnění chronických onemocnění (serózní-„vodová“)
     b. jako projev akutního infekčního onemocnění hodnotíme, pokud je hojná sekrece z nosu
         vyžadující výrazně častější nosní hygienu nebo pokud se změní hlas dítěte (tzv. huhňání)
4. chrapot
5. bolesti v krku
6. bolesti hlavy
7. kožní výsev
8. zvracení
9. průjem
10. bolesti břicha
11. bolest svalů a kloubů
12. schvácenost

Další postup po izolaci dítěte z dětského kolektivu (péče o dítě v domácím prostředí)
1. Mírnou serózní rýmu (dítě se 2x vysmrká) či jedno zakašlání nepovažujeme z odborného
hlediska za důvod k vyřazení z kolektivu. Jednoznačným důvodem je teplota více než 37,5 st.C i
bez dalších projevů onemocnění.
2. Dítě je izolováno v domácím prostředí nejméně po dobu 10 dní od prvních příznaků
onemocnění[1].
3. Rodiče by měli zajistit, aby pacient omezil sociální kontakty v rodině na nezbytné minimum, u
menších dětí je nezbytné zachovat sociální kontakt s pečující osobou.
4. Léčba je symptomatická (dle příznaků) – klidový režim, dostatek tekutin, čištění nosu a zvýšená
nosní hygiena, podle potřeby léky na snížení teploty, podporující vykašlávání, případně při
dráždivém kašli na tlumení kašle.
5. Na vyšetření v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se doporučuje předem objednat, či
stav nejprve telefonicky konzultovat s lékařem.
6. Většina dětských infektů nevyžaduje vyšetření lékařem, proto se doporučuje návštěva
registrujícího PLDD jen v případě komplikovaného či jinak nezvyklého průběhu.
7. Kontrolní vyšetření po zhojení infektu se obecně nedoporučuje, pokud lékař kontrolu výslovně
nedoporučil a pokud se dítě jeví zdravé.
8. Návrat do kolektivu je možný nejdříve za 10 dní od prvních příznaků onemocnění.

Výskyt onemocnění COVID-19 u dítěte a protiepidemická opatření v rodině
1. U dětí probíhá onemocnění COVID-19 zpravidla mírně nebo bezpříznakově.
2. Všechny osoby ve společné domácnosti dítěte mají nařízenou karanténu a dodržují zvýšená
hygienická opatření, včetně každodenního provádění dezinfekce ploch a předmětů (přípravek
s virucidním účinkem) s kterými nemocné dítě bylo v kontaktu.
3. K ukončení izolace dítěte je nutné uplynutí nejméně 10 dnů od prvních projevů nemoci a
nejméně 3 dny bez příznaků onemocnění (PCR test není nutný).
4. Pokud je v době do 90 dní od ukončení izolace dítěte pro pozitivitu COVID-19 prokázáno
onemocnění také u jiného člena společné domácnosti, dítěti se karanténa nenařizuje,
pokud nejeví známky onemocnění.

OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro
školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)
Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020
[1] Nejedná se o izolaci ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů.
Dítě = dítě, žák, student
Škola = škola a školské zařízení

Dodatek ke školnímu řádu týkající se distančního způsobu výuky

Dodatek č.2  – od 1.9.2020:
čl. I, odst 2, bod 2.6:

2.6 Pokud není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů ve škole, poskytuje škola dotčeným
žákům vzdělávání distančním způsobem. Žáci jsou povinni se této výuky účastnit podle pravidel
stanovených pedagogy.

čl. VIII, bod 3:
3. Zákonný zástupce je do 3 kalendářních dnů od počátku povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve
výuce (§ 50 odst. 1 a § 67 odst. 1 ŠZ). Neúčast při distanční výuce oznámit třídnímu učiteli nebo vedení
školy.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních

školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny: středa 27. října - pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021 - neděle 2. ledna 2022.

Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny: 7. března – 13. března 2022.

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022.

Konec škol. roku: čtvrtek 30. června 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Aktuálně hledáme pracovníky na tyto pozice:

Učitel(ka) speciální pedagog

Požadavky:

  • vzdělání splňující podmínky zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících v platném znění
  • kladný vztah k práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
  • spolehlivost, samostatnost, aktivní přístup, loajalita

 

Strukturovaný životopis zasílejte na info@skolahustopece.cz.

Přehled tříd 2021 - 2022

TřídaVzděl. programPracovištěRočníkyTřídní učitelAsistent pedagoga
I.třídaZŠ speciálníMorkůvky1. + 7. + 9. + 10.roč.Mgr. Alena HolešínskáLudmila Střížová
Kateřina Hrdá
II.třídaZŠ speciálníMorkůvky7. + 9. + 10.roč.Mgr. Eliška NovákováBc. Zdeňka Daněčková
III.třídaPraktická škola jednoletáMorkůvky1.ročníkMgr. Jiří SvobodaAlžběta Hošková
IV.třídaZŠ speciálníHustopeče1. + 2. + 4. roč.Mgr. Radka DonnéDana Málková
Magdalena Trillová
V.třídaZŠ speciálníHustopeče2. + 4.roč.Bc. Monika RaisLenka Fojtíková
VI.třídaZŠ speciálníHustopeče4. + 7. + 8. + 9. roč.Mgr. Lenka MatějkováLenka Broskvová
Dagmar Frantová
VII.třídaZákladní školaHustopeče1. + 2. + 4.roč.Mgr. Helena PrůdkováPetra Grofová
ZŠ speciální6.roč.
VIII.třídaZákladní školaHustopeče3. + 5.roč.Mgr. Yvona BartoňkováMgr. Mariya Babych
IX.třídaZákladní školaHustopeče6. + 8. + 9.roč.Mgr. Aleš PavlůEva Fröhlichová
Kamila Prátová
X.třídaPraktická škola jednoletáHustopeče1.ročníkMgr. Ladislav Mlčoch
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 Základní škola a praktická škola Hustopeče
|
web by
Top crossmenu